SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 33. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06) na prijedlog Odbora za statutarno-pravna pitanja Gradskog vijeća Grada Vrbovskog Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 3. ožujka 2008. godine, utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta Grada Vrbovskog.

Pročišćeni tekst Statuta Gradskog vijeća Grada Vrbovskog obuhvaća Statut Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) te njegove izmjene i dopune objavljene u »Službenim novinama« broj 22/06 u kojima je naznačeno njihovo stupanje na snagu.

Klasa: 012-03/08-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/08-1

Vrbovsko, 3. ožujka 2008.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

Na temelju članka 8. i članka 35. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 10. listopada 2001. godine, donijelo je

STATUT
Grada Vrbovskog
(pročišćeni tekst)

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se obilježja Grada Vrbovskog, javna priznanja, samoupravni djelokrug, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, ovlasti i način rada radnih tijela, mjesna samouprava, način obavljanja poslova, oblici konzultacija građana, provođenje referenduma u pitanjima samoupravnog djelokruga, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje jedinica lokalne samouprave, te druga pitanja važna za ostvarivanje prava i obveza Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Grad Vrbovsko je jedinica lokalne samouprave na području utvrđenom Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, te obuhvaća naselja nabrojana tim Zakonom.

Grad Vrbovsko obuhvaća područja unutar granica područja rubnih katastarskih općina, osim kod naselja Radočaj i Kamensko gdje granica Grada ide granicom tih naselja prikazanih u službenoj evidenciji prostornih jedinica.

Granice Grada Vrbovskog mogu se mijenjati na način i po postupku koji su propisani zakonom.

Članak 3.

Grad Vrbovsko ima grb i zastavu.

Grb Grada Vrbovskog je povijesni grb kojeg je poveljom od 14. ožujka 1785. godine car Josip II. dodijelio Vrbovskom.

Grb Grada Vrbovskog je u obliku razdijeljenog štita. U gornjem zlatnome dijelu štita je crni raskriljeni orao sa crvenim kljunom i kandžama, a u donjem plavome dijelu štita su dvije srebrne stijene spojene srebrnim mostom na stupovima koji izrastaju iz vode.

Grad Vrbovsko ima zastavu.

Službena zastava Grada Vrbovskog zelene je boje s grbom Grada. Grb Grada je u sredini na sjecištu dijagonala zastave, a visina grba je 2/3 širine zastave. Omjer dužine i širine zastave je 2:1.

Svečana zastava zelene je boje, u donjoj četvrtini završava u obliku trokuta, obrubljena je zlatno žutim trakama, a po donjem rubu zastave su zlatne resice. U sredini svečane zastave je grb Grada, iznad grba u dva reda upisan je velikim slovima tekst: Grad Vrbovskog, a ispod grba kao ukras položene su s desne strane hrastova grana, a s lijeve strane grana jele, a grane se pri dnu križaju na način da je jelova grana iznad hrastove grane.

Grb i zastava koriste se na način kojim se ističe tradicija i dostojanstvo Grada Vrbovskog.

O korištenju grba i zastave Gradsko vijeće donosi posebnu odluku.

Članak 4.

Dan grada Vrbovskog je 14. ožujka u spomen na dan kada je 1785. godine poveljom cara Josipa II. naselje Vrbovsko dobilo svoj grb i status trgovišta.

Članak 5.

Srbi na području Grada Vrbovskog smatraju se autohtonom etničkom zajednicom.

Srbi koji sukladno odredbama članka 20. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina imaju pravo na razmjernu zastupljenost u Gradskom vijeću, imaju pravo na zastupljenost u izvršnim i upravnim tijelima Grada Vrbovskog.

Gradsko vijeće može imati i više od 15 članova, ako je potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u skladu sa zakonom.

Članak 6.

Na području Grada Vrbovskog mogu se koristiti i isticati nacionalne zastave i simboli etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Gradsko vijeće u skladu s Ustavom i zakonom po pribavljenom mišljenju etničke i nacionalne zajednice ili manjine, propisat će način korištenja nacionalne zastave i simbola etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina.

Članak 7.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog može pojedinu osobu koja je zaslužna za Grad proglasiti počasnim građaninom.

Počasnom građaninu dodjeljuje se posebna povelja Grada.

Počašću se ne stječu posebna prava odnosno obveze. Počast se može opozvati ako se počastvovani pokaže nedostojnim počasti.

Grad Vrbovsko

Članak 8.

Gradsko vijeće može dodjeljivati nagrade i druga javna priznanja građanima i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značaja za Grad Vrbovsko.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog posebnom odlukom utvrđuje vrstu nagrada i javnih priznanja, uvjete za njihovo dodjeljivanje, njihov izgled i oblike, kriterij i postupak njihovog dodjeljivanja te tijela koja provode postupak i dodjeljuju priznanja.

Članak 9.

Grad Vrbovsko surađuje s drugim općinama, gradovima i županijama radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređenju gospodarskog i društvenog razvitka.

Ciljevi, uvjeti suradnje, uzajamne obveze, prava, organizacijska pitanja, financijski odnosi i način rješavanja sporova utvrđuju se sporazumom Grada Vrbovskog i drugih zainteresiranih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Grad Vrbovsko, radi promicanja i ostvarivanja zajedničkih interesa zbog unapređivanja gospodarskog i društvenog razvitka može s drugim gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj osnovati odgovarajuću udrugu.

Članak 10.

Ostvarujući zajednički interes u unapređivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, Grad Vrbovsko uspostavlja, surađuje i održava suradnju s jedinicama lokalne i regionalne samouprave drugih država.

Odluka o uspostavljanju međusobne suradnje, odnosno sklapanju sporazuma o suradnji Grada Vrbovskog s lokalnim i regionalnim jedinicama drugih država, te sadržaju i oblicima te suradnje donosi Gradsko vijeće u skladu sa zakonom.

Članak 11.

Grad Vrbovsko u postupku pripremanja i donošenja općih akata na razini Primorsko-goranske županije te zakona i drugih propisa na razini Republike Hrvatske, a koji se neposredno tiču Grada, daje inicijative, mišljenja i prijedloge nadležnom tijelu.

Inicijative, mišljenja i prijedlog iz prethodnog stavka u ime Grada Vrbovskog mogu podnositi Gradsko vijeće, Gradsko poglavarstvo i gradonačelnik neposredno nadležnom tijelu i posredno putem članova Županijske skupštine i zastupnika u Hrvatskom saboru.

II. SAMOUPRAVNI DJELOKRUG

Članak 12.

Grad Vrbovskog samostalan je u odlučivanju u poslovima iz svog samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i važećim zakonima.

Članak 13.

Grad Vrbovsko u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

- uređenje naselja i stanovanje,

- prostorno i urbanističko planiranje,

- komunalno gospodarstvo,

- brigu o djeci,

- socijalnu skrb,

- primarnu zdravstvenu zaštitu,

- odgoj i osnovno obrazovanje,

- kulturu, tjelesnu kulturu i šport,

- zaštitu potrošača,

- zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,

- protupožarnu i civilnu zaštitu,

- promet na svom području

- te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Članak 14.

Grad Vrbovsko može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta prenijeti na Primorsko-goransku županiju ili na mjesni odbor na području Grada Vrbovskog ako ocijeni da je to učinkovitije. Odluka o načinu, uvjetima, kriterijima, visini sredstava, nadzoru i kontroli izvršenja povjerenih poslova donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Grad Vrbovsko može obavljanje pojedinih poslova iz članka 13. ovog Statuta, organizirati zajedno se drugim općinama i gradovima. Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova iz ovog stavka sklapa na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Za obavljanje poslova u suglasju sa stavkom 2. ovog članka, Grad Vrbovsko može s drugim općinama i gradovima osnovati zajedničko tijelo, zajedničko trgovačko društvo, ustanovu i organizirati obavljanje poslova u skladu sa zakonom.

Članak 15.

Gradsko vijeće može od Županijske skupštine Primorsko-goranske županije tražiti, da Gradu Vrbovskom, uz suglasnost središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.

Postupak iz stavka 1. ovog članka, Grad Vrbovsko može pokrenuti i zajedno s drugim općinama i gradovima.

Članak 16.

Grad Vrbovsko u okviru svog samoupravnog djelokruga:

1. raspolaže, upravlja i koristi imovinu u vlasništvu Grada,

2. promiče društveni i gospodarski napredak radi vrednovanja lokalnih posebnosti i poštivanja prirodnih i prostornih mogućnosti,

3. vodi brigu o potrebama i interesima stanovništva u oblasti predškolskog odgoja, odgoja i osnovnog obrazovanja, primarne zdravstvene zaštite, kulture, tjelesne kulture i športa,

4. osigurava uvjete za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom i unapređenje i zaštitu prirodnog okoliša,

5. obavlja poslove u vezi s poticanjem poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostora u vlasništvu Grada,

6. osigurava uvjete za održivi razvitak komunalnih djelatnosti,

7. vodi brigu o uređenju naselja, kvaliteti stanovanja i komunalnim objektima,

8. organizira obavljanje komunalnih djelatnosti,

9. osniva pravne osobe radi ostvarivanja gospodarskih, društvenih, komunalnih, socijalnih i drugih interesa i potreba stanovništva,

10. obavlja razrez i naplatu prihoda koji pripadaju Gradu Vrbovskom,

11. potiče primjenu djelotvornih mjera radi zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba i obavlja poslove socijalne skrbi,

12. potiče aktivnosti udruga građana,

13. promiče očuvanje prirodne baštine, povijesnog, kulturnog i graditeljskog naslijeđa,

14. osigurava uvjete za protupožarnu i civilnu zaštitu,

15. osigurava uvjete za zaštitu potrošača,

16. donosi proračun Grada Vrbovskog,

17. obavlja redarstvene poslove radi očuvanja komunalnog reda,

18. obavlja i uređuje druge poslove koji su u neposrednoj vezi s interesima gradske zajednice za njezin gospodarski, društveni i socijalni napredak.

Poslovi iz stavka 1. ovog članka podrobnije se utvrđuju aktima u okviru djelokruga tijela Grada Vrbovskog u skladu sa zakonom.

III. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE GRAĐANA U ODLUČIVANJU

Članak 17.

Građani mogu neposredno sudjelovati u odlučivanju i lokalnim poslovima putem referenduma, mjesnog zbora građana i davanjem prijedloga u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Članak 18.

Najmanje jedanput godišnje organizira se sastanak građana putem mjesnih odbora s Poglavarstvom Grada Vrbovskog.

Sastanak saziva gradonačelnik.

Članak 19.

Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu za promjenu Statuta, o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Referendum, na temelju odredaba zakona i ovog Statuta raspisuje Gradsko vijeće na prijedlog jedne trećine njegovih članova, na prijedlog Gradskog poglavarstva, na prijedlog jedne polovine mjesnih odbora na području Grada i na prijedlog 20% birača upisanih u birački popis Grada.

Članak 20.

Odluka o raspisivanju referenduma sadrži:

1. područje za koje se raspisuje referendum,

2. naziv akta o kojem se odlučuje na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem, odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu,

3. obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum,

4. referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedno ili više prijedloga o kojima će se birači odlučivati,

5. dan održavanja referenduma.

Od dana objave odluke o raspisivanju referenduma do dana održavanja referenduma ne smije proći manje od 20 niti više od 40 dana.

Članak 21.

Pravo glasovanja na referendumu imaju građani koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog i upisani su u popis birača.

Članak 22.

Odluka donesena na referendumu obvezatna je za Gradsko vijeće.

Tijela Grada Vrbovskog ne mogu donijeti pravni akt ili odluku koja je sadržajno suprotna odluci iz stavka 1. ovog članka, prije proteka roka od godine dana od dana održavanja referenduma.

Članak 23.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog može tražiti mišljenje mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili o drugim pitanjima iz svoga djelokruga, kao i o drugim pitanjima određenim zakonom.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog može sazvati mjesni zbor građana i za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu odvojenu od drugih dijelova naselja ( dio naselja, stambeni blok ili slično).

Odlukom iz stavka 1. ovog članka određuje se pitanje o kojem će se tražiti mišljenje odnosno područje od kojeg se traži mišljenje.

Članak 24.

Građani imaju pravo predlagati Gradskom vijeću Grada Vrbovskog donošenje određenog općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz djelokruga Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće raspravlja o prijedlogu iz stavka 1. ovog članka, ako prijedlog potpisom podrži najmanje 10% birača upisanih u popis birača Grada Vrbovskog.

Svaka lista s potpisima birača mora sadržavati potpuni tekst građanske inicijative.

Potpisi birača kojima se ne može bez dvojbe prema imenu, adresi i JMBG ustanoviti o kojoj se osobi radi su nevažeći.

Gradsko vijeće dužno je dati odgovor predlagateljima najkasnije u roku od tri mjeseca od prijama prijedloga.

Članak 25.

Građani i pravne osobe imaju pravo, na način određen zakonom, podnositi predstavke i pritužbe na rad tijela Grada Vrbovskog, i na nepravilan odnos zaposlenih u tijelima Grada Vrbovskog ako se obraćaju tim tijelima radi ostvarivanja svojih prava i interesa ili izvršavanja građanskih dužnosti.

Podnositelj predstavke ili pritužbe ima pravo na odgovor u roku od 30 dana od dana podnošenja.

IV. GRADSKA TIJELA

Članak 26.

Tijela Grada su:

1. Gradsko vijeće,

2. gradonačelnik,

3. Gradsko poglavarstvo.

Članak 27.

Ovlasti obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog podijeljene su između Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i upravnih tijela Grada Vrbovskog.

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa legislativne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi su u nadležnosti Gradskog poglavarstva.

Ako se po naravi posla ne može utvrditi nadležnost prema stavku 2. ovog članka, nadležno je Gradsko vijeće.

Nadležnost tijela za obavljanje poslova, utvrđena zakonom ili drugim propisom, ne može se prenositi na drugo tijelo odnosno drugu fizičku ili pravnu osobu ako zakonom nije drugačije određeno.

1. Gradsko vijeće

Članak 28.

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Vrbovskog i tijelo lokalne samouprave koje u okviru svojih prava i dužnosti donosi opće akte i druge akte te obavlja duge poslove u skladu s Ustavom, zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće ima 15 članova izabranih na način određen zakonom.

Gradsko vijeće može imati i više od 15 članova ako je potrebno da bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost nacionalne manjine u skladu sa zakonom.

Članak 29.

Gradsko vijeće:

1. donosi Statut Grada Vrbovskog,

2. donosi opće akte i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog,

3. donosi proračun, odluku o izvršavanju proračuna i godišnji obračun proračuna,

4. donosi programe javnih potreba,

5. donosi poslovnik Gradskog vijeća,

6. bira i razrješava gradonačelnika i njegovog zamjenika, te članove Gradskog poglavarstva,

7. osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća,

8. imenuje i razrješava osobe članove upravnih vijeća, nadzornih odbora i drugih upravnih tijela javnih ustanova i trgovačkih društava u skladu sa zakonom, drugim propisom i ovim Statutom,

9. odlučuje o povjerenju i nepovjerenju gradonačelniku, pojedinim članovima Gradskog poglavarstva ili Gradskom poglavarstvu u cjelini,

10. uređuje ustrojstvo i djelokrug gradskih upravnih tijela,

11. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad Vrbovsko te odlučuje o njihovim statusnim promjenama i preoblikovanjima u skladu sa zakonom,

12. odlučuje o zajedničkom obavljanu poslova iz samoupravnog djelokruga s drugim jedinicama lokalne samouprave,

13. odlučuje o davanju koncesije u skladu sa zakonom,

14. odlučuje o sastavu skupština trgovačkih društava u kojima Grad Vrbovsko ima 100% udjel odnosno dionice,

15. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica odnosno udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, ovim Statutom odnosno odlukom Gradskog vijeća nije drugačije riješeno,

16. odlučuje o prijenosu osnivačkih prava u skladu sa zakonom,

17. obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u nadležnost.

Članak 30.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika koji se biraju većinom glasova svih članova Gradskog vijeća.

Jedan potpredsjednik Gradskog vijeća bira se iz reda članova Gradskog vijeća srpske nacionalnosti.

Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika može dati Odbor za izbor i imenovanja kao i najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje predsjednika i potpredsjednika može dati najmanje 1/3 članova Gradskog vijeća.

Članak 31.

Predsjednik gradskog vijeća:

1. zastupa Gradsko vijeće,

2. saziva sjednice Gradskog vijeća, predlaže dnevni red, predsjedava sjednicama i potpisuje akte Gradskog vijeća,

3. brine o javnosti rada Gradskog vijeća,

4. obavlja i druge poslove predviđene Poslovnikom.

Članak 32.

Potpredsjednik Gradskog vijeća zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

Potpredsjednik Gradskog vijeća obavlja poslove iz djelokruga predsjednika kada mu ih predsjednik povjeri.

Članak 33.

Članovi Gradskog vijeća osobito imaju pravo:

1. predlagati donošenje općih i drugih akata i davati amandmane na prijedloge općih akata,

2. postavljati pitanja Gradskom vijeću i pročelniku upravnog tijela i tražiti razmatranje pojedinih pitanja iz samoupravnog djelokruga,

3. na naknadu troškova u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Članak 34.

Gradsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, za pripremu i podnošenje odgovarajućih prijedloga iz djelokruga Gradskog vijeća, za praćenje izvršavanja odluka i općih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja te za izvršavanje određenih poslova i zadataka za Gradsko vijeće.

Sastav, broj članova, djelokrug i način rada tijela iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se poslovnikom Gradskog vijeća ili posebnom odlukom o osnivanju radnih tijela.

Članak 35.

Poslovnikom Gradskog vijeća podrobnije se uređuje način konstituiranja, sazivanje, rad i tijek sjednice, glasovanje i vođenje zapisnika kao i održavanje reda na sjednici Gradskog vijeća, prava predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

2. Gradonačelnik

Članak 36.

Gradonačelnik:

1. zastupa Grad,

2. predsjednik je Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog,

3. daje punomoći za zastupanje Grada Vrbovskog u pojedinim stvarima,

4. ima pravo predlagati Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

5. podnosi Gradskom poglavarstvu prijedlog proračuna i odgovoran je za njegovo izvršavanje,

6. obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada Vrbovskog i daje im upute za rad,

7. obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom, drugim propisom, ovim Statutom ili drugim općim aktom.

Članak 37.

Gradonačelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog ima pravo obustaviti od primjene opći akt Grada Vrbovskog ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon ili drugi propis te zatražiti od predstavničkog tijela da u roku petnaest dana otkloni uočene nedostatke.

Ako Gradsko vijeće to ne učini gradonačelnik je dužan u roku od osam dana o tome obavijestiti predstojnika ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji te čelnika središnjeg tijela državne uprave ovlaštenog za nadzor zakonitosti rada tijela Grada Vrbovskog.

Članak 38.

Gradonačelnik ima u pravilu dva zamjenika. Gradsko vijeće može donijeti posebnu odluku da gradonačelnik ima samo jednog zamjenika.

Zamjenici gradonačelnika svoju dužnost obavljaju volonterski, a zamjenjuju gradonačelnika u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju poslova.

Zamjenici gradonačelnika na temelju pisanog ovlaštenja gradonačelnika obavljaju poslove iz njegova djelokruga.

Gradonačelniku ne prestaje dogovornost za obavljanje poslova iz njegovog djelokruga koje je povjerio zamjeniku.

Članak 38a.

Gradonačelnik je predsjednik Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog.

Zamjenici gradonačelnika po položaju su zamjenici predsjednika Gradskog poglavarstva.

Članak 39.

Gradonačelnika bira na vrijeme od četiri godine Gradsko vijeće iz reda svojih članova na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/4 članova Gradskog vijeća na način i po postupku utvrđenim u Poslovniku Gradskog vijeća.

Zamjenici gradonačelnika biraju se na isti način i po istom postupku kao gradonačelnik.

3. Gradsko poglavarstvo

Članak 40.

Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo) izvršno je tijelo Grada Vrbovskog.

Poglavarstvo je odgovorno Gradskom vijeću za svoj rad i odluke koje donosi.

Gradsko poglavarstvo ima 5 članova, uključujući predsjednika Poglavarstva i njegove zamjenike.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela može biti biran za člana Gradskog poglavarstva.

Članove Poglavarstva bira Gradsko vijeće na prijedlog gradonačelnika, većinom glasova svih članova, na vrijeme od četiri godine.

Članak 40.a

Članovi Poglavarstva osim predsjednika Poglavarstva svoju dužnost obavljaju počasno i za to ne primaju plaću.

Članovi Poglavarstva iz stavka 1. ovog članka imaju pravo na naknadu za svoj rad u skladu s odlukom Gradskog vijeća.

Članak 41.

Poglavarstvo:

1. priprema prijedloge općih akata koje donosi Gradsko vijeće,

2. predlaže Gradskom vijeću donošenje općih i drugih akata,

3. utvrđuje prijedlog proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

4. izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Gradskog vijeća,

5. usmjerava djelovanje upravnih tijela Grada Vrbovskog u obavljanju poslova iz njihova samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad,

6. upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu Grada Vrbovskog,

7. upravlja i raspolaže prihodima i rashodima Grada Vrbovskog,

8. daje mišljenje i prijedlozima općih akata koje podnosi ovlašteni predlagači,

9. obavlja izbor i imenovanja i razrješenja pročelnika, službenika i namještenika upravnih tijela i predstavnika Poglavarstva ako je to određeno zakonom, općim aktima Gradskog vijeća ili poglavarstva,

10. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom ili drugim propisima.

Članak 42.

Odnos Gradskog vijeća i Poglavarstva utvrđuje se Poslovnikom Gradskog vijeća.

Poglavarstvo donosi Poslovnik kojim se uređuje ustroj Poglavarstva, način rada i odlučivanja.

4. Upravni odjel i službe

Članak 43.

Gradsko vijeće za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad Vrbovsko ustrojava Jedinstveni upravni odjel i službe.

Upravna tijela Grada Vrbovskog neposredno izvršavaju i nadziru provođenje općih akata Grada Vrbovskog i Poglavarstva i odgovorna su za stanje u područjima za koja su osnovana.

Upravna tijela Grada Vrbovskog dužna su svojim radom omogućiti ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje, na temelju javnog natječaja, imenuje Poglavarstvo.

Poglavarstvo može razriješiti pročelnike iz stavka 4. ovog članka u slučajevima određenim zakonom.

Članak 44.

Upravna tijela Grada Vrbovskog samostalna su u okviru svog djelokruga i za svoj rad odgovorna su Poglavarstvu i gradonačelniku za zakonito i pravodobno obavljanje poslova.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 45.

Na području grada Vrbovskog osnivaju se mjesni odbori kao oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.

Mjesni odbor je pravna osoba.

U ostvarivanju svojih prava iz stavka 1. ovog članka, mjesni odbor dužan je uvažavati interes Grada Vrbovskog u cjelini.

Članak 46.

Na području Grada Vrbovskog osnivaju se sljedeći mjesni odbori:

1. Mjesni odbor Gomirje,

2. Mjesni odbor Jadrč - Osojnik,

3. Mjesni odbor Lukovdol,

4. Mjesni odbor Ljubošina,

5. Mjesni odbor Moravice,

6. Mjesni odbor Plemeništaš,

7. Mjesni odbor Severin na Kupi,

8. Mjesni odbor Vrbovsko.

Mjesni odbori pravne su osobe.

Članak 47.

Mjesni odbor Gomirje obuhvaća naselja Gomirje, Musulini, Majer i Kamensko.

Mjesni odbor Jadrč - Osojnik ubuhvaća naselja Veliki Jadrč, Mali Jadrč i Osojnik.

Mjesni odbor Lukovdol obuhvaća naselja Gorenci, Lukovdol, Rtić, Dolenci, Draga Lukovdolska, Lesci, Nadvučnik, Podvučnik i Vučnik.

Mjesni odbor Ljubošina obuhvaća naselje Ljubošina.

Mjesni odbor Moravice obuhvaća naselja Radigojna, Tomići, Bunjevci, Vukelići, Nikšići, Dokmanovići, Jakšići, Dragovići, Topolovica, Međedi, Vučinići, Moravice, Komlenići, Radoševići, Tići, Mlinari, Žakule, Carevići, Gornji Vukšići, Donji Vukšići, Matići, Donji Vučkovići, Petrovići i Gornji Vučkovići.

Mjesni odbor Plemenitaš obuhvaća naselja Plemenitaš, Blaževci, Zapeć, Zaumol, Štefanci i Radočaj.

Mjesni odbor Severin na Kupi obuhvaća naselja Severin na Kupi, Močile, Smišljak, Liplje, Zdihovo, Klanac, Damalj, Rim i Plešivica.

Mjesni odbor Vrbovsko obuhvaća naselja Jablan, Poljana, Vujnovići, Vrbovsko, Hambarište, Tuk, Stubica, Hajdine i Presika.

Članak 48.

Pojedini mjesni odbori obuhvaćaju područje unutar rubnih granica katastarskih općina pripadajućih naselja, a mjesni odbori kod kojih se granice rubnih naselja katastarskih općina ne podudaraju sa granicama rubnih naselja obuhvaćaju područje unutar granica rubnih naselja prikazanih u službenoj evidenciji prostornih jedinica.

Članak 49.

Inicijativu i prijedlog za osnivanje novog mjesnog odbora, koji u odnosu na ostale dijelove čine zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja), mogu dati Gradsko vijeće, vijeće mjesnog odbora, najmanje 20% građana s područja postojećeg mjesnog odbora, njihove organizacije i udruženja.

Prijedlog sadrži podatke o podnositelju inicijative, imenu mjesnog odbora, području i granicama mjesnog odbora i sjedištu mjesnog odbora.

O inicijativi i prijedlogu za osnivanje mjesnog odbora odlučuje Gradsko vijeće uz prethodno mišljenje vijeća mjesnog odbora na koji se odnosi promjena.

Članak 50.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 51.

Broj članova vijeća mjesnog odbora određuje se ovisno o broju stanovnika tako da vijeće mjesnog odbora koji:

- ima više od 1000 stanovnika ima sedam članova,

- ima do 1000 stanovnika ima pet članova.

Članak 52.

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi vijeća mjesnog odbora biraju se neposredno tajnim glasovanjem na vrijeme od 4 godine.

Članak 53.

Izbore za članove vijeća mjesnog odbora raspisuje Gradsko poglavarstvo.

Dan izbora članova vijeća mjesnog odbora određuje se odlukom o raspisivanju izbora.

Članak 54.

Gradsko vijeće posebnom odlukom propisat će postupak i način izbora članova vijeća mjesnog odbora.

Članak 55.

Vijeće mjesnog odbora:

1. donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

2. donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovog realizaciji,

3. donosi pravila mjesnog odbora,

4. donosi poslovnik o radu u skladu s ovim Statutom,

5. donosi financijski plan i godišnji obračun,

6. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća,

7. saziva mjesne zborove građana,

8. odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu grada Vrbovskog,

9. predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Gradskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,

10. surađuje se drugim mjesnim odborima na području Grada Vrbovskog,

11. surađuje se udrugama na svom području o pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

12. obavlja i druge poslove utvrđene propisima, odlukama i drugim općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 56.

Program rada mjesnog odbora sadrži planirane aktivnosti i izvore sredstava za ostvarenje programa.

Članak 57.

Sredstva za obavljanje poslova povjerenih mjesnim odborima odnosno za rad vijeća mjesnih odbora osiguravaju se u gradskom proračunu.

Kriteriji za utvrđivanje i podjelu sredstava u gradskom proračunu za mjesne odbore utvrdit će se posebnom gradskom odlukom.

Članak 58.

Vijeće mjesnog odbora predlaže Gradskom vijeću:

1. rješenja od interesa za svoje područje u postupcima izrade i donošenja prostornih i drugih planskih dokumenata Grada Vrbovskog i njihova ostvarenja te drugih akata od utjecaja na život i rad područja mjesnog odbora,

2. predlaže mjere za razvoj komunalne infrastrukture i uređenja naselja,

3. predlaže imenovanje ulica, javnih prometnih površina, parkova, škola, vrtića i drugih objekata na svom području,

4. predlaže promjenu područja mjesnog odbora.

Članak 59.

Vijeće mjesnog odbora tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svoga sastava na četiri godine.

Funkcije članova mjesnog odbora su počasne.

Članak 60.

Predsjednik vijeća mjesnog odbora:

1. predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

2. saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama i potpisuje akte vijeća,

3. provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

4. surađuje s gradonačelnikom, Gradskim poglavarstvom i predsjednikom Gradskog vijeća,

5. informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

6. obavlja poslove koje mu povjeri vijeće mjesnog odbora, Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijeće Grada Vrbovskog.

Članak 61.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradsko poglavarstvo, koje može raspustiti vijeće mjesnog odbora, ako ono učestalo krši ovaj Statut, pravila mjesnog odbora ili ne izvršava povjerene mu poslove.

VI. IMOVINA I FINANCIRANJE GRADA VRBOVSKOG

Članak 62.

Sve pokretne i nepokretne stvari te imovinska prava koja pripadaju Gradu Vrbovskog čine imovinu Grada Vrbovskog.

Imovinom u vlasništvu Grada Vrbovskog raspolaže, upravlja i koristi se Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog.

Nekretninu u vlasništvu Grada Vrbovskog, Gradsko poglavarstvo može otuđiti ili na drugi način njom raspolagati samo na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drugačije određeno.

Članak 63.

Grad Vrbovsko slobodno raspolaže prihodima koje ostvaruje u okviru svoga samoupravnog djelokruga i prenijetih joj poslova područnog (regionalnog) značaja za područje Grada Vrbovskog.

Prihodi Grada Vrbovskog moraju biti razmjerni poslovima koje obavljaju njegova tijela u skladu sa zakonom.

Članak 64.

Prihodi Grada Vrbovskog su osobito:

- gradski porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

- prihodi od stvari u vlasništvu Grada Vrbovskog i imovinskih prava,

- prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima ima udio ili dionice,

- prihodi od naknada za koncesije koje daje Gradsko vijeće,

- novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje propiše Gradsko vijeće u skladu sa zakonom,

- udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

- sredstva pomoći i dotacija Republike Hrvatske predviđena u državnom proračunu,

- drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 65.

Gradsko vijeće donosi odluku kojom propisuje vrstu poreza, visinu stopa odnosno visinu iznosa vlastitih poreza, oslobađanje od plaćanja poreza, način razreza poreza, plaćanje poreza, porezne prekršaje te druga postupovna pitanja u skladu sa zakonom.

Članak 66.

Svi prihodi koji pripadaju Gradu kao i svi prihodi za poslove koje Grad obavlja iskazuju se u proračunu Grada Vrbovskog.

Svi prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazani po izvorima iz kojih potječu.

Prihodi i rashodi proračuna moraju biti uravnoteženi.

Članak 67.

Grad Vrbovsko sastavlja bilancu imovine u kojoj iskazuje vrijednost svoje imovine u skladu s računovodstvenim propisima.

Članak 68.

Ako se tijekom proračunske godine smanje prihodi i primici ili povećaju izdaci utvrđeni proračunom, proračun se mora uravnotežiti sniženjem predviđenih izdataka ili pronalaženjem novih prihoda.

Proračun se uravnotežuje izmjenama i dopunama proračuna postupkom utvrđenim za donošenje proračuna.

Članak 69.

Ako Gradsko vijeće ne donese proračun prije početka godine za koju se donosi, donosi se odluka o privremenom financiranju i to najduže za razdoblje od tri mjeseca.

Odluku o privremenom financiranju donosi Gradsko vijeće.

Članak 70.

Nakon isteka godine za koju je proračun donijet Gradsko vijeće utvrđuje godišnji obračun proračuna najkasnije do kraja travnja.

Članak 71.

Grad Vrbovsko može se zaduživati u skladu s posebnim zakonom.

Grad Vrbovsko može raspisati javni zajam ili izdati obveznice odnosno druge vrijednosne papire.

Članak 72.

Grad Vrbovsko može davati jamstva korisnicima proračuna i pravnim osobama u vlasništvu Grada Vrbovskog, odnosno onim društvima u kojima ima udjel ili dionice, i davati zajmove u skladu s posebnim zakonom i općim aktima Gradskog vijeća.

Članak 73.

Gradsko vijeće nadzire ukupno materijalno i financijsko poslovanje Grada Vrbovskog.

VII. AKTI GRADA VRBOVSKOG

Članak 74.

Gradsko vijeće donosi Statut, poslovnik, odluke, gradski proračun, godišnji obračun proračuna, zaključke i druge opće akte te daje vjerodostojna tumačenja općih akata.

Gradsko vijeće donosi rješenja i druge pojedinačne akte kada, u skladu sa zakonom, rješava o pojedinačnim stvarima.

Svi opći akti koje donosi Gradsko vijeće moraju biti javno objavljeni u »Službenim novinama« službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Članak 75.

Gradsko poglavarstvo Grada Vrbovskog donosi pravilnike, poslovnike, preporuke, rješenja, zaključke, upute,

naputke i druge opće akte kad je za to ovlašteno zakonom ili drugim općim aktom Gradskog vijeća.

Članak 76.

Upravna tijela Grada, ako izvršavaju opće akte Gradskog vijeća, donose pojedinačne akte kojima rješavaju o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Pojedinačni akt kojim se rješava o obvezi razreza gradskih poreza, doprinosa i naknada koji pripadaju Gradu Vrbovskom donosi se po skraćenom upravnom postupku.

Na pojedinačne akte primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i odredbe drugih zakona.

Protiv pojedinačnih akata iz stavka 1. ovog članka, može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu Primorsko- goranske županije.

U skladu s odredbama Zakona o upravnim sporovima protiv konačnog akta iz stavka 1. ovog članka može se pokrenuti upravni spor.

VIII. JAVNE SLUŽBE

Članak 77.

U okviru samoupravnog djelokruga Grad Vrbovsko osigurava obavljanje javnih službi koje zadovoljavaju svakodnevne potrebe građana na području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti, u skladu sa zakonom.

Grad osigurava obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti osnivanjem trgovačkih društava, javnih ustanova i vlastitih pogona, samostalno ili s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Obavljanje određenih javnih službi Grada može se povjeriti, na temelju ugovora i ugovora o koncesiji, drugim pravnim ili fizičkim osobama.

IX. JAVNOST RADA

Članak 78.

Djelovanje tijela Grada Vrbovskog je javno.

Gradonačelnik dužan je upoznati javnost s obavljanjem poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog preko sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način.

Članak 79.

Sjednice Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva su javne i mogu im prisustvovati građani i predstavnici javnog priopćavanja.

Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno u slučajevima predviđenim posebnim zakonom i općima aktima Grada.

Članak 80.

Gradonačelnik može odlučiti da se prijedlozi propisa koji su u pripremi, a za koje je javnost osobito zainteresirana, objave putem sredstava javnog priopćavanja, kao i da se pozovu svi zainteresirani da iznesu svoje primjedbe.

Članak 81.

Grad Vrbovsko organizirat će svoj rad i poslovanje tako da građani i pravne osobe mogu na jednostavan i djelotvoran način ostvariti svoja Ustavom zajamčena prava i zakonom zaštićene interese te ispunjavati građanske dužnosti.

Članak 82.

Tjedni i dnevni raspored radnog vremena kao i druga pitanja u vezi s radnim vremenom u upravnim tijelima utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Upravno tijelo Grada koje odredi gradonačelnik mora u svoje uredovno vrijeme omogućiti građaninu uvid u važeće republičke zakone i opće akte Grada Vrbovskog.

Građani i pravne osobe moraju biti na prikladan način javno obaviješteni o radnom vremenu, uredovnim radnima i drugim važnim pitanjima za rad upravnih tijela Grada Vrbovskog.

Članak 83.

Na zgradama u kojima su smještena tijela Grada Vrbovskog mora biti istaknut naziv tijela, a na prikladnom mjestu u zgradi mora biti istaknut raspored prostorija tijela Grada Vrbovskog.

Članak 84.

Ostvarivanje javnosti rada tijela Grada pobliže se uređuje njihovim poslovnicima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 85.

Do donošenja općih akata kojima se uređuju poslovi iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog sukladno posebnim zakonima i odredbama ovog Statuta, primjenjivat će se akti Grada Vrbovskog u onim odredbama koje nisu u suprotnosti sa zakonom i ovim Statutom.

U slučaju suprotnosti odredbi općeg akta iz stavka 1. ovog članka, primjenjuju se neposredno odredbe zakona i ovog Statuta.

Članak 86.

Grad Vrbovskog donijet će opće akte kojima se uređuju poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Vrbovskog u rokovima određenim posebnim zakonima.

Članak 87.

Postupak za promjenu Statuta pokreće se prijedlogom za promjenu Statuta.

Promjenu Statuta može predložiti Poglavarstvo, radno tijelo Gradskog vijeća, gradonačelnik i 1/3 članova Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće odlučuje da li će prihvatiti prijedlog za promjenu Statuta.

Ako Gradsko vijeće ne prihvati prijedlog za promjenu Statuta, isti se prijedlog ne može staviti na dnevni red prije isteka šest mjeseci od dana zaključenja rasprave o njemu.

Promjena Statuta je usvojena ako je za nju glasovala većina članova Gradskog vijeća.

Članak 88.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 16/97, 24/97 i 8/01).

Članak 89.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 012-03/01-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/01-1

Vrbovsko, 10. listopada 2001.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr