SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 8. Petak, 14. ožujka 2008.
GRAD MALI LOŠINJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

15.

Na temelju članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/ 02, 19/05, 32/06 i 22/07) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 6. ožujka 2008. godine, utvrđuje

STATUT
Dječjeg Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Dječje gradsko vijeće Grada Malog Lošinja (u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće) je institucionalni okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Malog Lošinja, koji se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Maria Martinolića u Malom Lošinju budući je:

- škola mjesto od posebnog značaja za svu djecu,

- u školi najlakše osigurati prikupljanje mišljenja i razmjenu iskustava i ideja između izabranih vijećnika i druge djece,

- uloga škole, usmjeravati i osposobljavati djecu za aktivno građanstvo.

Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka, kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu. Dječje gradsko vijeće upozorava gradsku vlast na probleme i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Projekt Dječje gradsko vijeće Grada Malog Lošinja uključuje svu djecu uzrasta od 10 do 15 godina života.

SASTAV DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 2.

Dječje gradsko vijeće čini po jedan predstavnik svakog razrednog odjela IV., V., VI. i VII. razreda Osnovne škole Maria Martinolića.

Sjedište Dječjeg Gradskog vijeća je u zgradi gradske uprave u Malom Lošinju, Riva lošinjskih kapetana 7.

IZBOR VIJEĆNIKA

Članak 3.

U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici upisani u IV., V., VI. i VII. razredu OŠ Maria Martinolića.

Članak 4.

Svaki razredni odjel IV., V., VI. i VII. razreda OŠ Maria Martinolića, koji za potrebe izbora čine jedno odjeljenje, bira jednog svog predstavnika. U ukupnom broju predstavnika težit će se približno jednakoj zastupljenosti djevojčica i dječaka.

Članak 5.

Izbori se provode na sljedeći način:

a) gradonačelnik Grada Malog Lošinja objavljuje datum i vrijeme izbora (u pravilu, petak u svibnju mjesecu) najmanje 45 dana prije dana održavanja izbora.

b) U roku od 8 dana od dana objave izbora organizira se u školi prezentacija Projekta »Dječje gradsko vijeće« za sve učenike koji sudjeluju u izborima.

c) U roku od 30 dana od dana objave izbora sve zainteresirane učenice i učenici dostavljaju svoju kandidaturu u pisanoj formi razredniku odjela. Liste kandidata se objavljuju na oglasnoj ploči škole.

d) Predizborna kampanja počinje teći dan nakon objave liste kandidata i traje do dana koji prethodi danu izbora.

e) U svakom razrednom odjelu osniva se Izborna komisija koju čine 3 učenika.

f) Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća izabiru se tajnim glasovanjem uz prisustvo razrednika koji jamči pravilnost izbora. Rezultati glasovanja unose se u zapisnik koji potpisuju članovi Izborne komisije i razrednik.

g) U slučaju istog broja glasova dvoje ili više kandidata iz istog razrednog odjela, izbori se ponavljaju između kandidata, neposredno nakon prebrojavanja glasova.

h) Po završenom glasovanju zapisnici o glasovanju dostavljaju se Uredu grada za upravljanje gradskom imovinom koji u roku od 72 sata objavljuje rezultate izbora u dnevnom tisku i na web stranicama Grada Malog Lošinja te na oglasnoj ploči škole.

i) Materijal za izbore (informativni leci, upute za provedbu izbora, obrasce za kandidaturu, glasačke listiće i zapisnik) osigurava Ured grada i upravljanja gradskom imovinom.

j) Sve potrebne uvjete (prostor i vrijeme) za provođenje izbora osigurava osnovna škola.

KONSTITUIRANJE DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 6.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva Gradonačelnik Grada Malog Lošinja u roku od 15 dana od dana objave rezultata izbora.

DJEČJI GRADONAČELNIK

Članak 7.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose pisanu kandidaturu za funkciju Dječjeg gradonačelnika ravnatelju Osnovne škole, u roku od 8 dana od objave rezultata izbora.

Dječjeg gradonačelnika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća između sebe, tajnim glasovanjem, na konstituirajućoj sjednici.

Za funkciju Dječjeg gradonačelnika izabran je onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki broj glasova, ponavlja se izbor između kandidata na istoj sjednici.

Članak 8.

Dječji gradonačelnik predstavlja dječje gradsko vijeće i sudjeluje na svim manifestacijama Grada Malog Lošinja.

Ukoliko Dječji gradonačelnik neopravdano ne prisustvuje na dvije uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili tri uzastopne aktivnosti (radionice, projekti, promotivne aktivnosti i sl.) svaki vijećnik Dječjeg gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti Dječjeg gradonačelnika i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju Dječjeg gradonačelnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je na izborima za Dječjeg gradonačelnika dobio drugi najveći broj glasova.

MANDAT VIJEĆNIKA

Članak 9.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća biraju se na jednu godinu, s mogućnošću još jednog izbora.

Članak 10.

Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća je obvezan sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća (radionicama, projektima, promotivnim aktivnostima i sl.) i o njima najmanje jednom mjesečno informirati razredni odjel u kojem je izabran.

O temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća, vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge učenica i učenika svoga razreda.

Ukoliko se vijećniku ne osigura mogućnost da informira ostale učenike ili prikupi mišljenja i prijedloge, vijećnik je obavezan o tome izvijestiti ravnatelja škole i predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju vijećnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je u razrednom odjelu na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio treći najveći broj glasova.

Ukoliko u razrednom odjelu nije bilo više kandidata provode se dopunski izbori. Mandat izabranog vijećnika traje do isteka mandata tog saziva.

DJELOKRUG RADA

Članak 11.

Dječje gradsko vijeće obvezno se informira o važnim dokumentima Grada Malog Lošinja:

a) proračunu Grada

b) urbanističkim planovima

c) programima i inicijativama u području zdravstva i socijalne skrbi, školstva, sporta, kulture i slobodnog vremena

d) planovima i programima uređenja zelenih površina i sportsko-rekreacijskih područja.

Dječje gradsko vijeće se obavezno izjašnjava o važnim dokumentima škole:

a) planu i programu rada

b) planu radova na uređenju objekata i okoliša škole

c) planu promjena u organizaciji rada škole.

Dječje gradsko vijeće donosi svoje mišljenje na temelju materijala koji pripremaju tijela gradske uprave i škole, a uz pomoć stručnih djelatnika tih tijela.

Mišljenje Dječjeg gradskog vijeća se u pisanoj formi dostavlja Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću.

Članak 12.

Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, na prijedlog djece i škole raspravljati i iznositi prijedloge o sljedećim pitanjima:

a) potrebama djece i mladih

b) radu gradskih ustanova i poduzeća s aspekta interesa djece

c) kapitalnim projektima od značaja za cijelu zajednicu

d) planovima razvoja školstva

e) programima izvannastavnih aktivnosti, programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u školi i Gradu.

Mišljenja i prijedlozi dostavljaju se nadležnim tijelima gradske uprave i škole, koja su ih dužna razmotriti i o zaključcima pisano izvijestiti Dječje gradsko vijeće i Gradsko poglavarstvo Grada Malog Lošinja.

Članak 13.

Dječje gradsko vijeće samostalno odlučuje o rasporedu proračuna Dječjeg gradskog vijeća, koji se osigurava u Proračunu Grada Malog Lošinja.

Članak 14.

Dječje Gradsko vijeće surađuje s istim ili sličnim tijelima drugih jedinca lokalne ili regionalne samoupravu u zemlji i inozemstvu.

NAČIN RADA

Članak 15.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice najmanje jednom u tromjesečju.

Sjednicu saziva predsjedavajući pisanim putem.

Poziv za sjednicu s materijalima koji se odnose na pitanja o kojima će se raspravljati na sjednici, dostavljaju se vijećnicima petnaest dana prije održavanja sjednice.

Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.

Prijedlog dnevnog reda sjednice utvruđuje predsjedavajući i Dječji gradonačelnik.

Dječje gradsko vijeće izjašnjava se o prijedlozima javno dizanjem ruku.

Članak 16.

O radu sjednice vodi se zapisnik.

Zapisnik se u roku od 8 dana dostavlja Gradonačelniku Grada Malog Lošinja i Uredu grada i upravljanja gradskom imovinom.

Članak 17.

Komunikacija između Dječjeg gradskog vijeća i tijela gradske vlasti osigurava se obveznim prisustvom gradonačelnika Grada Malog Lošinja i predsjednika Gradskog vijeća Grada Malog Lošinja na sjednicama Dječjeg gradskog vijeća

U slučaju spriječenosti gradonačelnik i predsjednik Gradskog vijeća imenuju osobe koje će umjesto njih prisustvovati sjednici.

Članak 18.

Sjednice Dječjeg gradskog vijeća su javne.

O radu Dječjeg gradskog vijeća javnost se obavještava putem dnevnog tiska, web stranica Grada Malog Lošinja, razglasa i obavijesne ploče u školi.

U cilju upoznavanja što većeg broja djece s radom Dječjeg gradskog vijeća organizira se prisustvo razrednih odjela sjednicama Dječjeg gradskog vijeća.

PREDSJEDAVAJUĆI DJEČJEG GRADSKOG VIJEĆA

Članak 19.

Predsjedavajućeg Dječjeg gradskog vijeća (odrasla osoba) imenuje Gradsko poglavarstvo za svaki saziv dječjeg gradskog vijeća prilikom utvrđivanja hodograma aktivnosti za izbore.

Predsjedavajući Dječjeg gradskog vijeća:

- saziva sjednice Dječjeg gradskog Vijeća,

- obavlja prozivku vijećnika

- u dogovoru s Dječjim gradonačelnikom predlaže dnevni red i vodi sjednicu,

- vodi brigu o poštivanju Statuta,

- daje riječ vijećnicima i

- brine o provođenju odluka i zaključaka Dječjeg gradskog Vijeća.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 20.

Grad Mali Lošinj osigurava sve potrebne uvjete za rad Dječjeg gradskog vijeća (sredstva, prostor, stručna pomoć i sl.) temeljem programa rada i financijskog plana, koji utvrđuje Koordinacijski odbor Projekta.

Program rada utvrđuje Koordinacijski odbor Projekta na prijedlog tijela gradske uprave i škole, uz suglasnost Dječjeg Gradskog vijeća.

Program rada sadrži popis aktivnosti (edukacija o dječjim pravima, edukacija o načinu organizacije i funkcioniranju Grada Malog Lošinja, rad na projektima po izboru Dječjeg gradskog vijeća, 2 projekt, sjednice, promotivne aktivnosti, studijska putovanja) s nositeljima i rokovima izvršenja i čini sastavni dio Plana i programa rada škole.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Iznimno za školsku godinu 2007/2008. priznaju se izbori sprovedeni, za IV., V., VI. i VII. razred, u lipnju 2007.

godine, a mandat izabranim vijećnicima trajat će do svibnja 2008. godine.

Članak 22.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-06/07-01/18

Ur. broj: 2213/01-01-08-8

Mali Lošinj, 6. ožujka 2008.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr