SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA LOKVE
Općina Lokve

3.

Temeljem članka 18. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 92/95) i članka 34. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 30/01), Općinsko vijeće Općine Lokve, na sjednici održanoj dana 29. prosinca 2003. donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2004. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se prava i dužnosti proračunskih korisnika u samom postupku izvršavanja Proračuna Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Proračun).

Članak 2.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Bilanci prihoda i izdataka Proračuna niti preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 3.

Nositelj sredstava raspoređenih u Proračunu po svim pozicijama je Općinsko vijeće Općine Lokve.

Članak 4.

Za zakonitu uporabu sredstava odgovoran je predsjednik Općinskog vijeća Općine Lokve kao nositelj sredstava i naredbodavatelj, koji može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela, time da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5 %.

Članak 5.

Općinsko vijeće utrđivat će vrijednosti za obračun plaća djelatnika Općine Lokve.

Djelatnici kojima se osiguravaju plaće iz ovog Proračuna imaju pravo na sredstva za materijalna prava u iznosima utvrđenim Pravilnikom o iznosima naknada, potpora, nagrada, dnevnica i otpremnina na koji se ne plaća porez na dohodak.

Članak 6.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusaglašenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između proračunskih korisnika, naredbodavatelj-predsjednik Općinskog vijeća će predložiti Općinskom vijeću izmjenu i dopunu.

Članak 7.

Za neplanirane i nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva rezerve Proračuna o čemu će odluku donositi predsjednik.

Članak 8.

Korištenje sredstava za nabavu opreme te za sponzorstva i pokroviteljstvo odobrit će Općinsko vijeće zasebnim zaključcima.

Članak 9.

Financiranje i sufinanciranje izdataka Dječjeg vrtića i Osnovne škole u Lokvama isplaćivat će se temeljem potpisanih ugovora i sporazuma.

Članak 10.

Nakon donošenja Proračuna, Općinska uprava Općine Lokve obvezna je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 11.

Proračunski korisnici obvezni su izraditi godišnji obračun i dostaviti ga Općinskoj upravi.

Članak 12.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2003. god. podmirit će se iz namjenskih sredstava za 2004. godinu.

Neutrošena sredstva do 31. prosinca 2003. uključuju se u Proračun za 2004. godinu.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine

Odluka se objavljuje u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 400-08/04-01/03

Ur. broj: 2112-02-04-01-01

Lokve, 29. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik
Davorin Cenčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr