SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA LOKVE
Općina Lokve

2.

PLAN PRORAČUNA PO FUNKCIONALNOJ KLASIFIKACIJI
2004. godina


Konto Opće Obrana Javni red Ekonomski Zaštita Usluge Zdravstvo Rekreacija Obrazo- Socijalna Ukupno

javne i poslovi okoli- unapređenja kultura vanje zaštita

usluge sigurnost ša stanovanja i religija

i zajednice


311 Plaće 373.720,00 79.580,00 453.300,00

312 Ostali rashodi za zaposlene 6.400,00 1.600,00 8.000,00

313 Doprinosi na plaće 61.580,00 13.720,00 75.300,00

31 Rashodi za zaposlene 441.700,00 94.900,00 536.600,00


321 Naknade troškova

zaposlenima 11.000,00 500,00 11.500,00

322 Rashodi za materijal i

energiju 144.500,00 19.350,00 163.850,00

323 Rashodi za usluge 636.500,00 7.630,00 644.130,00

329 Ostali nespomenuti rashodi

poslovanja 128.800,00 128.800,00

32 Materijalni rashodi 920.800,00 27.480,00 948.280,00


343 Ostali financijski rashodi 14.820,00 300,00 15.120,00

34 Financijski rashodi 14.820,00 300,00 15.120,00


351 Subvencije trgovačkim

društvima u javnom 30.000,00 15.000,00 45.000,00

352 Subvencije trgovačkim

društvima, obrtnici 5.000,00 5.000,00

35 Subvencije 30.000,00 20.000,00 50.000,00


372 Naknade građanima i

kućanstvima iz prorač. 72.000,00 72.000,00

37 Naknade građ. i kućan. na

temelju osg.i d. 72.000,00 72.000,00


381 Tekuće donacije 30.000,00 70.000,00 75.000,00 130.000,00 47.000,00 22.000,00 374.000,00

382 Kapitalne donacije 10.500,00 16.000,00 26.500,00

385 Izvanredni rashodi 20.000,00 20.000,00

38 Ostali rashodi 60.500,00 70.000,00 75.000,00 16.000,00 130.000,00 47.000,00 22.000,00 420.500,00


411 Materijalna imovina

- prirodna bogatstva 30.000,00 30.000,00

41 Rashodi za nabavu

neproizvedene imovine 30.000,00 30.000,00


421 Građevinski objekti 172.500,00 172.500,00

422 Postrojenja i oprema 170.000,00 170.000,00

423 Prijevozna sredstva 50.000,00 50.000,00

426 Nematrijalna proizvedena

imovina 135.000,00 135.000,00

42 Rashodi za nabavu proizve-

dene dugotrajne 527.500,00 527.500,00


451 Dodatna ulaganja na

građevinskim objektima 200.000,00 200.000,00

45 Rashodi za dodatna

ulaganja na nefinancij. 200.000,00 200.000,00


SVEUKUPNO 2.195.320,00 70.000,00 105.000,00 16.000,00 150.000,00 169.680,00 94.000,00 2.800.000,00

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr