SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA VINODOLSKA
30

29.

Temeljem odredbi članka 30. i članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« Republike Hrvatske broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/01) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na 17. (sedamnaestoj) sjednici održanoj 12. prosinca 2003. donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Vinodolske
za 2004. godinu

Članak 1.

U postupku izvršavanja Proračuna Općine Vinodolske za 2004. godinu nositelji i korisnici sredstava proračuna imaju prava i dužnosti utvrđene ovom odlukom.

Članak 2.

U proračunu su iskazani svi prihodi i primici što pripadaju Općini Vinodolskoj, te svi izdaci za izvršavanje programa Poglavarstva Općine Vinodolske i Upravnog odjela.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu. Iznosi izdataka utvrđeni proračunom smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine u 2004. godini ne smiju prema ovom Proračunu biti veći od 10.220.000,00 kuna.

Članak 4.

Ukoliko tijekom 2004. godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjelu sredstava između korisnika, predložit će se Općinskom vijeću Općine Vinodolske da donese izmjene i dopune važećeg Proračuna.

Predsjednik Poglavarstva može odobriti preraspodjelu unutar pojedinih razdjela na zahtjev pročelnika Upravnog odjela - nositelja sredstava raspoređenih unutar tog razdjela.

Umanjenje pojedine stavke ne može biti manje od 5%.

Članak 5.

Pročelnik Upravnog odjela i voditelji pojedih odsjeka u okviru svog djelokruga i ovlasti odgovorni su za provedbu Odluke o izvršavanju proračuna kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršenje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom dijelu proračuna.

Članak 6.

Za izvršenje proračuna u cijelosti odgovoran je načelnik Općine Vinodolske.

Članak 7.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je načelnik, na osnovi odluke Poglavarstva. Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem pozajmice, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka. Novčana sredstva mogu se plasirati samo s povratom do 31. 12. 2004. godine.

Članak 8.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze na teret proračunskih sredstava iznad svote koja im je raspoređena u posebnom dijelu proračuna.

Članak 9.

Sredstva za tekuće izdatke korisnika proračuna isplaćivat će se u skladu s likvidnim mogućnostima proračuna.

Članak 10.

Za neplanirane ili nedovoljno planirane izdatke koristit će se sredstva tekuće rezerve. O korištenju tekuće rezerve odlučuje načelnik uz suglasnost Poglavarstva.

Članak 11.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. 12. 2003. podmirit će se iz namjenskih odobrenih sredstava Proračuna u 2004. godini.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01-012-017

Ur. broj: 2107-03/03-01-12-17-04/2

Bribir, 12. prosinca 2003.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Općine Vinodolske
Željko Citković, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr