SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

14.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 5 - kamp Pušća

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 5 - kamp Pušća (u daljnjem tekstu: UPU 5 - kamp Pušća) je u članku 259. Odluke o prostornom planu uređenja općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/07).

UPU 5 - kamp Pušća izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat UPU 5 - kamp Pušća utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj.

Područje obuhvata Plana namjene kamp, oznake T3, obuhvaća smanjenu površinu postojećeg kampa.

Površina obuhvata iznosi 8 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Sagledavajući potrebe za razvojem ovog kampa, Općina Omišalj je temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru za razdoblje 2001.-2003. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/01) pristupila izradi Detaljnog plana uređenja kampa Pušća. Izrađen je nacrt Prijedloga Plana i provedena prethodna rasprava. Promjena zakonskih propisa i Izmjena Prostornog plana uređenja općine Omišalj rezultirali su promjenom obuhvata plana. Stoga je potrebno započeti postupak donošenja plana ispočetka, kako bi se čim prije mogli osigurati uvjeti za uređenje kampa koji će zadovoljiti uvjete za kategorizaciju kampa s tri zvjezdice.

Na prostoru kampa utvrđeni su sljedeći nedostaci:

- neracionalno korištenje prostora,

- djelomično izgrađena infrastruktura,

- bespravna gradnja pomoćnih objekata oko kamp kućica,

- smještaj kamp kućica na pomorskom dobru,

- nepostojanje legalnog privezišta za brodice,

- nedostatak zelenila,

- neodgovarajući prateći ugostiteljski i trgovački sadržaji,

- nedefinirano korištenje pomorskog dobra,

- nedovoljno iskorišen potencijal prostora.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- smještajni kapacitet kampa planirati sa maksimalno 900 ležajeva,

- potrebno je predvidjeti sve sadržaje predviđene Pravilnikom o kategorizaciji kampova za kampove s najmanje tri zvjezdice, akceptirajući pritom odredbe o ZOP-u,

- unutar područja kampa smještajne jedinice ne smiju biti povezane s tlom na čvrsti način,

- predvidjeti smještaj opreme za kampiranje (kamp kućica, prikolica i sl.),

- obalu urediti kao plažu sa sportsko rekreacijskim sadržajima, tuševima i sanitarnim čvorovima,

- na rubnom dijelu kampa predvidjeti privezište u funkciji autokampa,

- predvidjeti izgradnju komunalne infrastrukture.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada drugih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja kampa Pušća.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade Plana koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Plana zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanije Rijeka - Lučke ispostave Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o Urbanističkom planu uređenja - 5- kamp Pušća - III. kvartal 2008. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Do stupanja na snagu UPU 5 - kamp Pušća nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izrada Plana financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj i drugih izvora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr