SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

13.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 4 - Voz-Peškera

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 4 - Voz - Peškera (u daljnjem tekstu: UPU 4 Voz - Peškera) je u članku 259. Odluke o prostornom planu uređenja općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/07).

UPU 4 Voz - Peškera izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je je Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat UPU 4 - Voz-Peškera utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj - Kartografski prikaz broj 3a - Plan procedura-područja posebnih ograničenja u korištenju.

Površina obuhvata iznosi 50 ha. Prilikom izrade Prostornog plana uređenja općine Omišalj utvrđeno je da površina obuhvata na katastarskoj podlozi 1:5000 odstupa od površine na referentnoj podlozi topografske karte u mjerilu 1:25000, te površina iznosi 46,5 ha. Obzirom na kvalitetu katastarske podloge, površina koja će biti referentna za izradu Plana uzima se prema topografskoj podlozi, odnosno utvrđuje se obuhvat plana od 50 ha.

Namjena prostora kao i osnovni parametri za izradu Plana određeni su Prostornim planom uređenja općine Omišalj.

Područje ugostiteljsko-turističke namjene T2-2 Voz - Peškera obuhvaća prostor uvala Voz i Peškera, a u funkciji je aktiviranja sjeverne obale otoka. Područje je namijenjeno za izgradnju turističkih smještajnih i ugostiteljskih građevina.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Na području Peškere nalazi se kamenolom i građevine koje su služile za potrebe izgradnje nekadašnjeg pogona brodogradilišta »3 maj« . Nasipavanjem je stvorena nova linija obale i formiran velik plato. Obala uvale Voz zadržala je prirodni izgled, ali sveukupni prostor djeluje zapušteno, nedefinirano. Središnji dio uvale Voz - nekadašnje trajektno pristanište ima status luke otvorene za javni promet.

S obzirom na arheološke lokalitete i potrebe sanacije devastiranog okoliša, kao i potrebe preciznog određenja omjera nautičkih i rekreativnih sadržaja, točna raspodjela između dviju djelatnosti izvršit će se kroz ovaj plan.

Urbanistički plan uređenja potrebno je izraditi na osnovu projekta sanacije i uređenja površine današnjeg eksploatacijskog polja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- definiranje smještaja ugostiteljsko -turističkih građevina-hotela ukupnog kapaciteta do 500 ležajeva,

- predvidjeti prostor zabavnih i rekreativnih sadržaja,

- u uvali Voz definirati privezište kapaciteta 20% od ukupnog smještajnog kapaciteta ugostiteljsko-turističke cjeline, odnosno maksimalno 100 vezova, sa pratećim sadržajima priveza (hangari za smještaj brodica, radionica, restorana, trgovina i sl.),

- za luku otvorenu za javni promet utvrditi namjenu unutar lučke djelatnosti, te planirati uređenje iste,

- valorizirati arheološku baštinu,

- u uvali Peškera predvidjeti izgradnju sportskih i rekreativnih površina, tematskih parkova, pratećih građevina u funkciji površina sportova na vodi,

- predvidjeti kupališnu zonu,

- definirati odnos prema postojećem kamenolomu na temelju projekta sanacije istog,

- sagledati prolaz koridora budućih prometnica, odnosno trase naftovoda kroz obuhvat Plana,

- planirati komunalno opremanje zemljišta.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima. Osnovno polazište za izradu plana biti će pilot projekt koji predstavlja urbanističku i arhitektonsku viziju kroz koju se uspostavljaju standardi za budući razvoj obale odnosno uređenja prostora izrađen od Arhitektonskog biroa »Randić-Turato« u sklopu Matra projekta »Novi svjetionici Jadrana« (projekt Nizozemskog Ministarstva vanjskih poslova).

Za potrebe izrade Plana koristit će se idejno rješenje sanacije kamenoloma.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi UPU 4 Voz-Peškera.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova i kartografski prikazi UPU 4 Voz-Peškera izrađivat će se na topografsko- katastarskoj podlozi u mjerilu 1:2000.

Za potrebe izrade Plana koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU 4 Voz-Peškera zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanije Rijeka - Lučke ispostave Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- LUČKE UPRAVE RIJEKA, Riva 1, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU 4- Voz-Peškera su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga Plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o Planu - IV. kvartal 2008. godine

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Do stupanja na snagu UPU 4- Voz-Peškera, nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izrada UPU 4 Voz-Peškera financirat će se temeljem posebnog Sporazuma s Općinom Omišalj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr