SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

12.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07)i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 23/01, 07/02, i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 3
- Petrokemijski pogon

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 3 - Petrokemijski pogon (u daljnjem tekstu: UPU 3 - Petrokemijski pogon) je u članku 259. Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/07). Njime se detaljnije određuje prostorni razvoj na području obuhvata Plana, s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

UPU 3 - Petrokemijski pogon izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat UPU 3- Petrokemijski pogon utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj- Kartografski prikaz 3a - Plan procedura-područja posebnih ograničenja u korištenju. Namjena prostora je pretežito industrijska (planska oznaka I1).

Područje obuhvata UPU 3 - Petrokemijski pogon odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

Površina obuhvata iznosi oko 156,72 hektara.

Proizvodno pretežito industrijsko područje (I1) poklapa se s područjem petrokemijskog kompleksa sa zatečenom raznovrsnom izgradnjom i uređenim površinama u funkciji održavanja i odvijanja proizvodno-tehnoloških procesa. Uz postojeću izgradnju, područje je namijenjeno izgradnji građevina proizvodno-industrijskog karaktera, uređaja za pročišćavanje emisija proizvodno-tehnološkog procesa, skladišnih, servisnih, poslovnih, upravnih, infrastrukturnih i prometnih građevina tehnološkog procesa, skladišnih, servisnih, poslovnih, upravnih, infrastrukturnih i prometnih građevina i površina s kojima se ne zagađuje okoliš i ne proizvodi buka.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

PROSTORNO UREĐENJE:

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Petrokemijskog pogona je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj, koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu UPU 3 - Petrokemijski pogon kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Unutar prostora obuhvata na izgrađeni dio otpada 122,21 ha, a na neizgrađeni 34,51 ha.

Proizvodne građevine Petrokemije u Omišlju od važnosti su za Republiku Hrvatsku.

GOSPODARSKA STRUKTURA NA PODRUČJU OBUHVATA PLANA

Na području obuhvata plana djeluje tvrtka DINA Petrokemija d.d. Omišalj u sastavu DIOKI grupe. Smještena je na prostoru od oko 156,7 ha. Upravljanje kvalitetom proizvoda obavlja se u Fizikalno-kemijskom laboratoriju (mehanička, toplinska i reološka ispitivanja polimera) koje ima ovlaštenja od Državnog zavoda za normizaciju i normiteljstvo.

Tvrka ima dva procesna postrojenja za proizvodnju:

- vinilklorid monomera (VCM)

- polietilena niske gustoće (LDPE).

Osim toga, ima servisna i pomoćna postrojenja, potrebnu energetiku, te koncesiju na luku za razdoblje od 32 godine.

Vinilklorid monomer (VCM) je petrokemikalija koja se koristi u proizvodnji polivinil klorida (PVC).

Polietilen niske gustoće (LDPE) proizvodi se iz etilena, a na tržištu se prodaje pod komercijalnim imenom »Dinalen«. Polietilen niske gustoće inače spada među najzastupljenije plastomere u širokoj potrošnji, jer nalazi primjenu u primarnom i sekundarnom pakiranju hrane i industrijskih proizvoda, zatim u poljoprivredi i građevinarstvu.

Tvrtka je u 2004. proizvela 72.000 tona polietilena, zapošljavala 272 osobe i ostvarila 45,8 mln bruto domaćeg proizvoda ili 13% ostvarenog na razini općine Omišalj. Veći dio proizvodnje plasira se u inozemstvo.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

U obuhvatu plana nalazi se i luka posebne namjene - industrijska luka Sepen, kao luka namijenjena za industrijsku djelatnost u sastavu industrijskog kompleksa tvrtke DINA. DINA, kao jedini korisnik, ima 32 godišnju koncesiju na ovoj luci. Luka ima dva izvučena priveza i to jedan za brodove do 15 tisuća m3 i drugi do 60 tisuća tona. Lučki sistem utovara i istovara robe provodi se kroz cijevi u zatvorenom sistemu, pa je sigurnost osigurana. Tvrka uvozi sve sirovine i gorivo (poluproizvode - etilen), a izvozi VCM. Ukupan promet u luci DINA ostvaren je s 75.000 tona u 2005. godini. Lučki kapaciteti zadovoljavaju sve sadašnje i buduće potrebe tvrtke.

Parcela je komunalno opremljena.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Industrijski sadržaji, u koje s aspekta ugrožavanja čovjekova okoliša možemo ubrojiti i petrokemijski pogon, locirani su u neposrednoj okolici Omišlja. Utjecaj ovih sadržaja na okolinu očituje se kroz emisiju tvari u more i zrak, te kroz narušavanje vizualnih vrijednosti krajolika. Stupanj negativnog utjecaja na okolinu najizraženiji je unutar Omišaljskog zaljeva, uz pretovarni terminal petrokemijskog pogona (DINA-e) i ispust tehnološke vode. Dodatni nepovoljni aspekt lokacije ovih sadržaja je neposredna blizina arheološkog nalazišta, koji je djelomično i obuhvaćen pogonom petrokemijske industrije.

Ispitivanje kakvoće zraka na području općine Omišalj kontinuirano se provodi od 1986. godine kao sastavni dio programa praćenja mogućeg utjecaja petrokemijske industrije Omišalj (DINA petrokemija) na okoliš.

Na području općine Omišalj vrši se kontrola kakvoća mora u sklopu Praćenja utjecaja na okoliš pogona DINA Petrokemija d.d. koje provodi Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka. Provedenim redovi

tim ispitivanjima nije utvrđen utjecaj postrojenja DINA Petrokemija Omišalj na kakvoću morske vode. Ispitivanja su pokazala da nema razlika u pokazateljima kakvoće morske vode između postaja koje su pod utjecajem pogona DINE i referentne postaje.

U proizvodnom procesu DINA Petrokemije Omišalj nastaju određene količine proizvodnog otpada. Prate se podaci o količinama, vrstama i načinu postupanja sa proizvodnim otpadom, a sumirani godišnji podaci se dostavljaju za izradu Katastra emisija u okoliš.

Sklapanjem godišnjih ugovora s ovlaštenim tvrtkama za gospodarenje otpadom, otpad se sa područja DINE promptno zbrinjava, pa je riješen problem privremenog skladištenja proizvodnog otpada unutar petrokemijskog proizvodnog područja.

Nakon 2000. godine prestalo je sa odlaganjem neopasnog proizvodnog otpada (anorganski muljevi) na internom odlagalištu unutar DINA-e. Za potrebe eventualne sanacije tog privremenog odlagališta napravljena je Studija utjecaja na okoliš.

Na parceli, osim na njenom neizgrađenom dijelu ne postoji zelenilo, niti je površina hortikulturno uređena. Prostornim planom uređenja općine Omišalj predviđeno je da se najmanje 30% parcele hortikulturno uredi.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA UPU-a

PETROKEMIJSKI POGON

Članak 4.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom, Općina Omišalj utvrđuje potrebu donošenja UPU 3- Petrokemijski pogon u Omišlju kojim će se utvrditi svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora od potencijalno opasnih utjecaja na okoliš.

UPU 3 - Petrokemijski pogon u Omišlju utvrđuje osnovne uvjete, način i oblike korištenja i namjene gospodarskih i drugih površina, prometnu i komunalnu mrežu te smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Članak 5.

UPU-3 Petrokemijski pogon, sustavnim ostvarivanjem prostornih i ostalih potrebnih uvjeta za gospodarski razvitak potrebno je ostvariti sljedeće:

- uskladiti planirani razvitak s realnim mogućnostima

- uskladiti plan sa prostornim planovima šireg područja

- stvoriti prostorne preduvjete za gospodarski razvoj

- zaštiti prirodne vrijednosti (more)

- osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

POPIS STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade UPU 3 - Petrokemijski pogon planirana je izrada stručnih podloga i to onih kojima će se doći do pokazatelja demografskih kretanja uslijed razvoja petrokemijskog pogona, studija kojima se utvrđuje uticaj na okoliš-ekološka obilježja, hortikulturno uređenje, vizuelne barijere i sl.

U izradi plana koristit će se i postojeća dokumentacija tvrtke DINA Petrokemija d.d.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade UPU 3 - Petrokemijski pogon iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

Stručne podloge iz članka 8. ove Odluke pribavit će se putem javnih natječaja odnosno izravnim ugovaranjem.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova. UPU 3 - Petrokemijski pogon izrađivat će se na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:2.000. Koristit će se i katastarsko-topografska podloga u mjerilu 1:2000.

Digitalna ortofoto karta za potrebe izrade UPU 3 - Petrokemijski pogon će se pribavit će se od Državne geodetske uprave.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU 3 - Petrokemijski pogon zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanija Rijeka - ispostave Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/I, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJA, Upravnog odjela za upravljanje imovinom i opće poslove, Splitska 2/I, 51000 Rijeka

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područnog ureda Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

- UDRUGE POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Poljička 27, 10000 Zagreb

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Direkcija za prijenos, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Opatija, M. Tita 166, 51410 Opatija

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Operator distribucijskog sustava, DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU 3 - Petrokemijski pogon:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od najviše 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje Plana - u roku od 150 dana od završetka javne rasprave

Rok za pripremu zahtjeva za izradu UPU 3 - Petrokemijski pogon od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je najviše 30 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU 3 - PETROKEMIJSKI POGON

Članak 11.

Do donošenja UPU 3 - Petrokemijski pogon u području njegovog obuhvata mogu se sukladno Prostornom planu uređenja općine Omišalj, rekonstruirati postojeće građevine.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izradu UPU 3 - Petrokemijski pogon financirat će DINA Petrokemija d.d. temeljem posebnog sporazuma s Općinom Omišalj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/1

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr