SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

11.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 2 - Njivice (u nastavku: UPU 2 - Njivice) je u članku 260. Odluke o prostornom planu uređenja općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/07).

UPU 2 - Njivice izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Plan obuhvaća građevinsko područje naselja Njivice NA1 s površinama gospodarske, ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske namjene unutar naselja, zatim morsku luku, more u sastavu lučkog područja, obalno more, te površine za izdvojene namjene ugostiteljsko-turističke (T21) i sportsko-rekreacijske namjene (R31).

Građevinska područja iz stavka 1. ovog članka prikazana su na kartografskom prikazu broj 3A »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - plan procedura - područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite« u mjerilu 1:25.000 te na kartografskom prikazu broj četiri »Građevinska područja« u mjerilu 1:5.000 Prostornog plana uređenja Općine Omišalj.

Površina obuhvata Plana iznosi oko 202 ha i nalazi se unutar zaštićenog obalnog područja.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Temeljni dokument prostornog uređenja na području općine Omišalj je Prostorni plan uređenja općine Omišalj koji utvrđuje programske i prostorne postavke za UPU 2 - Njivice kao dokument prostornog uređenja užeg područja. Naselje Njivice ima izrađen Urbanistički plan uređenja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije 12/01), sukladno kojem se naselje do sada razvijalo i uređivalo.

Prostornim planom uređenja Općine Omišalj izmijenjene su granice obuhvata Plana. Iz tog razloga, kao i zbog usklađenja s novim propisima, treba izmijeniti pojedine dijelove. Međutim, kako će se Plan izrađivati na novim katastarsko-topografskim podlogama, provest će se cjelokupni postupak izrade i donošenja novog Plana.

Unutar područja Plana nekoliko je detaljnih planova uređenja čija je izrada započela na temelju postojećeg UPU- Njivice iz 2001. godine. Planira se daljnja aktivnost na izradi detaljnih planova uređenja za pojedina neizgrađena područja unutar naselja Njivice.

Područje obuhvata Plana može se podijeliti u dvije prostorne cijeline:

- građevinsko područje naselja sa većinom izgrađenim dijelom stambenih obiteljskih građevina

- područje ugostiteljsko-turističke namjene

Nedostaci u prostoru obuhvata plana su sljedeći:

- dio zone obuhvata Plana nema uređeno građevinsko zemljište,

- komunalna infrastruktura nije adekvatno riješena,

- nije adekvatno riješen promet, nedostaju i parkirališni prostori,

- lučko područje je djelomično uređeno,

- nisu definirani centralni sadržaji naselja: tržnica, škola, vrtić, okupljališta i sl.,

- nisu definirani uvjeti gradnje i mikrolokacije za smještaj ugostiteljsko-turističkih građevina,

- plaže su djelomično uređene, a nedostaju sportsko- rekreacijske zone,

- nije adekvatno uređen obalni zeleni pojas.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 5.

Sagledavajući stanje u prostoru, poštujući uvjete i smjernice određene Prostornim planom uređenja Općine Omišalj, određuju se sljedeći ciljevi Plana:

- definirati izgradnju građevina osnovne i ostalih namjena, te definirati namjenu i tipologiju izgradnje u odnosu na namjenu i morfologiju terena,

- definirati infrastrukturnu mrežu: opskrbu vodom, plinom, električnom energijom, TK mrežom te odvodnju oborinskih i fekalnih voda,

- planirati uređenje prometne infrastrukture,

- riješiti interne prometnice i propisan broj parkirališnih mjesta, te pješačke komunikacije,

- definirati zelene površine, sportsko - rekreacijske zone i plaže.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Stručne i katastarsko-topografske podloge Plana su:

- preklopljene katastarsko-topografske podloge Državne geodetske uprave Rijeka,

- posebni uvjeti Konzervatorskog odjela u Rijeci za lokalitet Poje.

Plan će se izraditi u mjerilu 1:2000.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 7.

Utvrđuje se popis tijela i osoba određenih posebnim propisima koji će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga rada:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanije Rijeka - Lučke ispostave Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- HRVATSKE AGENCIJE ZA TELEKOMUNKACIJE, Nikole Jurišića 13, 10000 Zagreb

- LUČKE UPRAVE RIJEKA, Riva 1, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK.

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 8.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU 2- Njivice:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o Urbanističkom planu uređenja 2- Njivice - III. kvartal 2008. godine

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 9.

Tijekom izrade i donošenja Plana nije zabranjeno izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru sukladno odredbama Prostornog plana uređenja općine Omišalj i Urbanističkog plana uređenja Njivica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/01).

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 10.

Izrada Plana financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj i drugih izvora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/1

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr