SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

10.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008., godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 1 - Omišalj

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 1 - Omišalj (u daljnjem tekstu: UPU 1 - Omišalj) je u članku 259. Odluke o Prostornom planu uređenja Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 52/07).

UPU 1 - Omišalj izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat UPU 1-Omišalj utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj- Kartografskim prikazom broj 3a i obuhvaća građevinska područja NA3 naselje, NA4 Stran i NA-T1 Stran-vikendice.

Područje obuhvata UPU 1-Omišalj odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

Površina obuhvata iznosi oko 99,61 hektara.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

PROSTORNO UREĐENJE:

Temeljni dokument prostornog uređenja na području UPU 1 - Omišalj je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj, koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu UPU 1 - Omišalj kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Građevinsko područje naselja sastoji se od izgrađenog i neizgrađenog dijela što je prikazano u grafičkim prikazima broj 1 Korištenje i namjena prostora (1.25000), kao i i broj 4.1-4.8 Građevinska područja naselja (1:5000).

DEMOGRAFSKI POKAZATELJI:

Naselje Omišalj je 2001. godine imalo 1.790 stanovnika, a broj stanovnika u obuhvatu Plana nije moguće točno utvrditi (procjenjuje se na oko 900 stanovnika). U odnosu na 1991. godinu povećanje iznosi 236 stanovnika. Broj stambenih jedinica (1.273) je znatno veći od broja kućanstava (609), što govori o činjenici da je gotovo polovica stanova prazna ili se dijelom koristi za odmor.

Analiza dobne strukture ukazuje na relativno mlado stanovništvo i povoljnu dobnu strukturu u kojoj 69% čini radno aktivno stanovništvo, a čak 29% stanovništva dobne skupine do 19 godina. Prosječna starost općine Omišalj od 35,8 godina povoljnija je i od ukupne prosječne starosti Primorsko-goranske županije koja iznosi 41,0. Index starenja od 44,0 također je malen usporedivši je sa onim u županiji od 109,4, dok je koeficijent starenja 12,8 u usporedbi sa onim u županiji od 22,6.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

Područjem naselja Omišalj u obuhvatu UPU 1 - Omišalj prolaze ceste:

- priključna županijska cesta 5083: D102 - centar Omišalj - luka Omišalj i priključak zone JANAF-a

- lokalna cesta 58065 u centru naselja Omišalj (Ž 5083 - centar Omišlja - D 102).

Postojeće ceste planiraju se modernizirati i rekonstruirati u svrhu proširenja cestovnih traka, gdje je to moguće, te osiguranja toka za skretanje u križanjima. Širina zaštitnog pojasa postojećih lokalnih cesta, mjereno od vanjskog ruba parcele ceste, unutar kojeg se ne može dopustiti izgradnja, ne može biti manja od 6 m, osim unutar područja središta naselja. Osnovni nedostatak u povezivanju naselja prometnicama je veza centra naselja s rubnim dijelom naselja Stran, što će se definirati prometnicom koja će povezati Jadransku ulicu sa naseljem Bjanižov. Na taj način osigurat će se kvalitetan pristup području NA - T1 Stran-vikendice sa hotelom Delfin.

Još jedna »crna točka« u prometu je korištenje obalne vrlo uske prometnice (ulice Stran) kao kolno-pješačke ceste. Ova prometnica građena je na visokim potpornim obalnim zidovima koji se uslijed prometnog opterećenja urušavaju.

Nedavno izvedeni radovi na transformaciji napona od 110/20 kV, osigurali su potpunu sigurnost u opskrbi električnom energijom općine i otoka Krka. Ako se definiraju nove radne ili rekreacijske zone do njih će se dovesti novi vodovi srednjeg napona. Na područjima gdje je ovim planom predviđena izgradnja novih sadržaja, a danas nema razvijene 10(20) kV mreže, bit će je potrebno izgraditi. Budući 10(20) kV vodovi će se graditi isključivo kao podzemni kabelski vodovi, a trase će se, gdje god je to moguće, odabirati uz ostalu komunalnu infrastrukturu.

Izgradnja plinsko distributivnog sustava planira se iz magistralnog plinovoda:

- Kamenjak - Kukuljanovo - Urinj - Omišalj

- alternativna trasa plinovoda za međunarodni transoport / podmorska dionica Pula - Plomin - Omišalj i kopnena trasa Omišalj - Delnice - Republika Slovenija

Vodoopskrbni sustav Omišlja treba osigurati povećane količine vode za piće korištenjem vode s kopna iz akumulacije Tribalj (sustava Rijeka). Prema tom će se planu postojeći cjevovod za opskrbu tehnološkom vodom petrokemijskog pogona, kao i VSP Bijeli rezervoar 8.000 m3 koristiti za opskrbu otoka sanitarnom vodom. Voda iz ovog sustava će se prije korištenja pročišćavati na uređaju Jezero, iz kojeg će petrokemijski pogon dobivati i sanitarnu i tehnološku vodu. Dugoročni razvoj vodoopskrbe otoka Krka temelji se na potpunijem korištenju postojećih izvora i gradnjom novih bunara (Bašćanska kotlina, Dobrinjština, okolica Stare Baške). U okviru tog plana predviđena je doprema riječke vode u količini od oko 130 l/s, uz istobno napuštanje vode iz akumulacije Tribalj koja će se preusmjeriti na Rafineriju Urinj. U okviru tog projekta Ponikve d.o.o. kupit će cjevovod koji ide Krčkim mostom do rezervoara DINA Petrokemije d.d. i kroz njega preusmjeriti riječku vodu za potrebe otoka Krka. Istodobno će se iz jezera Njivice pumpati tehnološka voda u DINA petrokemiju.

Unutar naselja Omišalj treba uspostaviti planiranu kanalizacijsku mrežu prema važećem idejnom projektu kanalizacije, s konačnim usmjeravanjem otpadnih voda na uređaje za pročišćavanje, čije su lokacije planirane uz rubno područje industrijske - proizvodne zone DINE te na rtu Ćuf (na granici sa susjednom općinom Malinska). Sustav odvodnje u naselju Omišalj predviđen je kao razdjelni sustav.

Za naselje Omišalj predviđena je izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda - kanalizacijska mreža u staroj jezgri, obalni kolektor s crpnim stanicama, kanalizacijska mreža istočno od stare gradske jezgre uz odgovarajuće crpne stanice te uređaj za pročišćavanje s podmorskim ispustom.

Odvoz otpada vrši se na temelju Plana upravljanja otpadom. Otpad se skuplja u posude za odvojeno skupljanje otpada smještene na eko-otocima u naselju. Iz eko-otoka otpad se odvozi na posebno sabirno mjesto (POSAM) čija će se lokacija definirati ovim Planom.

Sabirna dvorišta (POSAM) samo su privremena odlagališta otpada s kojih se otpad odvozi na transfer stanicu sa reciklažnim dvorištem (Treskavac) ili odvozi s otoka.

ZAŠTITA PRIRODNE I KULTURNE BAŠTINE:

Zaštićena kulturna dobra temeljem Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara su:

- povijesna jezgra Omišlja (registrirana spomenička cjelina)

U Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske do sada je upisano samo naselje Omišalj i to kao urbanistička cjelina (br. registracije: 187, br. rješenja: 336, od 29. kolovoza 1968. godine). Te su granice zaštite proširene te se kao takvo šire područje povijesne urbane cjeline Omišalj štiti (registar: Z -2006), a uneseno je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske br. 2/2005.

- Crkva sv. Jelene u Omišlju, na k.č. Z157, (zk.ul. 1085, registar: Z-1775) k.o. Omišalj ima svojstvo kulturnog dobra sukladno Rješenju Ministarstva kulture od 23. rujna 2004. te je upisana u Registar kulturnih dobara RH broj 6/2004.

- Crkva sv. Antona Padovanskog u Omišlju, na k.č. Z1 (zk.ul. 1095, registar: Z-1774) k.o. Omišalj ima svojstvo kulturnog dobra sukladno Rješenju Ministarstva kulture od 23. rujna 2004. te je upisana u Registar kulturnih dobara RH broj 6/2004.

- Crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Omišlju, na k.č. Z87 (zk.ul. 1084), k.o. Omišalj ima svojstvo kulturnog dobra sukladno Rješenju Ministarstva kulture od 17. prosinca 2004.

- Zbirka kamenih ulomaka u Galeriji »Lapidarij« u gradu Omišlju, u posjedu Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije, (registar Z-1794) ima svojstvo pokretnog kulturnog dobra sukladno Rješenju Ministarstva kulture od 23. rujna 2004. te je upisana u Registar kulturnih dobara RH broj 6/ 2004.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4,

Opći cilj izrade Plana je usuglasiti različite aktivnosti u razvoju i opremanju prostora naselja počevši od stanovanja, javnih površina, turističkih i ugostiteljskih djelatnosti, javnih zgrada, uređenih plaža, šetnica, spomenika kulture, sportskih objekata, te komunalnih lučica kroz integralnu viziju i korištenje prostornih resursa i vrijednosti sa razvojem prometne infrastrukture.

UPU 1-Omišalj utvrđuje se obveza izrade dokumenata prostornog uređenja za pojedina uža područja unutar naselja Omišalj.

Članak 5.

UPU 1-Omišalj, sustavnim ostvarivanjem prostornih i ostalih potrebnih uvjeta za gospodarski i društveni razvitak potrebno je ostvariti sljedeće:

- definirati tipologiju stambene izgradnje za pojedina područja, vodeći računa o uklapanju u postojeći karakter naselja i vizuru s morske strane

- pažljivo birati odnos maksimalne izgrađenosti parcele i postojećeg zelenila

- uskladiti planirani razvitak naselja s realnim mogućnostima

- valorizirati povijesnu matricu, identitet i posebnosti tipologije naselja

- vrednovati postojeći graditeljski fond

- osigurati sudjelovanje korisnika prostora u procesu izrade plana

- uskladiti plan sa prostornim planovima šireg područja

- stvoriti prostorne preduvjete za gospodarski razvoj obalnog dijela Omišlja osobito podizanja nivoa hotela Delfin

- višestambenu izgradnju svesti na minimum

- ostvariti planske preduvjete za gradnju građevina društvenog i javnog standarda

- stvoriti mogućnosti za prostorni razvoj koji će nadograditi postojeće urbane ambijente i stvoriti nove urbane vrijednosti

- planirati uređenje plaža, naći rješenje z asanaciju devastiranog obalnog pojasa ispod ulice Mali kijec

- definirati kupališne zone sa ugostiteljskom i trgovačkom ponudom

- definirati mikrolokaciju privezišta

- stvoriti preduvjete za kvalitetnije prometno i komunalno opremanje naselja

- predvidjeti izgradnju obalnog kanalizacijskog kolektora u ulici Stran u sklopu novog obalnog zida čime će se povećati stabilnost prometnice i njena širina

- izraditi prometna rješenja kojma će se osigurati pristup stambenim objektima ulice Stran sa ulice Jadranska, kako

bi se ova ambijentalno vrijedna obalna prometnica pretvorila u šetnicu (»lungo mare«)

- zaštiti krajobrazne i prirodne vrijednosti

- osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

POPIS STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade UPU 1-Omišalj koristit će se idejna rješenja budućeg privezišta, urbanističko-arhitektonska rješenja uređenja javnih prostora parkova i kupališta, te konzervatorske podloge.

U izradi će se koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade UPU 1-Omišalj iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova UPU 1 - Omišalj izrađivat će se na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:2.000, te katastarsko-topografskoj podlozi u mjerilu 1:2000.

Digitalna ortofoto karta za potrebe izrade UPU 1 - Omišalj pribavit će se od Državne geodetske uprave.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOG PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU 1-Omišalj zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanije Rijeka - ispostave Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu prirode, Runjaninova 2, 10000 Zagreb

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za upravljanje imovinom i opće poslove, Splitska 2/I, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

- DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područnog ureda Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka

- UDRUGE POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Poljička 27, 10000 Zagreb

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Direkcija za prijenos, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Opatija, M. Tita 166, 51410 Opatija

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Operator distribucijskog sustava, DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 Rijeka

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 Krk HRVATSKE CESTE d.o.o., Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, Nikole Tesle 9/XI, 51000 RIJEKA HRVATSKE POŠTE d.d., SP Rijeka, Korzo13,51000 Rijeka.

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU 1- Omišalj:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 60 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje Plana - u roku od 270 dana od završetka javne rasprave

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je 30 dana.

Iznimno, ovisno o složenosti područja obuhvata, rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana od strane Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine je 60 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Do donošenja UPU 1 - Omišalj u području njegovog obuhvata mogu se, u skladu sa smjernicama Prostornog plana uređenja Općine Omišalj, rekonstruirati postojeće građevine, graditi nove građevine unutar izgrađenog dijela građevinskog područja naselja, građevine javne i društvene namjene (dječji vrtić i jaslice) i komunalna infratruktura.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izradu UPU 1 - Omišalj financirat će JANAF d.d. i DINA Petrokemija d.d. na temelju posebnog sporazuma s Općinom Omišalj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/1

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr