SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

9.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja zone VII. - Japlenički

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja zone VII - Japlenički je u članku 262. stavku 1. Odluke o prostornom planu uređenja općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/ 07) i članku 51. Odluke o Urbanističkom planu uređenja Njivica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 12/01).

Detaljni plan uređenja zone VII. - Japlenički (u daljnjem tekstu: DPU zona VII.), izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je je Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat DPU zone VII. utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj.

Područje obuhvata omeđeno je sa istoka trasom buduće obilaznice i zone zaštitnog zelenila, sa juga neizgrađenim dijelom naselja Kijac, a sa sjevera i zapada izgrađenim građevinskim područjem stambene zone Rosulje.

Površina obuhvata iznosi 7,5 ha.

Namjena prostora kao i osnovni parametri za izradu Plana određeni su Urbanističkim planom uređenja Njivica. Područje stambene namjene (Rosulje) namjenjuje se izgradnji stambenih građevina i građevina za povremeno stanovanje te građevina društvenih djelatnosti. Područje javne i društvene namjene - socijalna namjena, (D2) namjenjuje se izgradnji građevina za socijalnu skrb i zbrinjavanje starijih osoba, te izgradnju stambenih građevina.

Izrada plana započela je na temelju Programa mjera za unaprijeđenje stanja u prostoru za razdoblje 2003.-2005. (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 33/ 03). Obuhvat Plana odnosio se samo na neizgrađeni dio stambenog područja Rosulje. Prostornim planom Općine Omišalj uvećan je obuhvat izrade Plana za dio neizgrađenog područja naselja Kijac javne i društvene namjene, te stoga treba postupak donošenja Plana započeti ispočetka.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Izgradnja stambenog naselja Rosulje, pretežito vikend naselja, dovršena je u proteklom periodu. Komunalna infrastruktura je većinom izgrađena (vodovod, prometnice, javna rasvjeta, elektro mreža i telekomunikacije). Kanalizacija je izgrađena u onom dijelu naselja u kojem je bio omogućen spoj na glavni kolektor. U pripremi je izrada projekata za izgradnju preostalih kanalizacijskih kolektora kako bi se stekli uvjeti za spajanje svih stambenih objekata na kanalizaciju.

Dovršavanjem gradnje infrastrukture u izgrađenom dijelu stambenog naselja kao i uređenjem javnih površina, osobito plaža koje koriste stanovnici tog područja i njihovi gosti, stekli su se uvjeti za širenjem gradnje na neizgrađeni dio.

Za područje zone pretežito društvene namjene, Urbanističkim planom uređenja Njivica bila je predviđena izrada zasebnog detaljnog plana većeg obuhvata što je usporavalo njegovu izradu. Kako za ovo područje postoji zahtjev za izradom plana sa konkretnim programskim zadacima, stečeni su uvjeti za izradu ovog Plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- Prostornim planom uređenja Općine Omišalj na području Kijca planirana je izgradnja objekta društvene namjene - doma umirovljenika,

- za građevinsko područje naselja definirati tipologiju stambene izgradnje osobito u dijelu naselja na izrazito skošenom terenu (terasasta izgradnja) kako se ne bi poremetila vizura s morske strane,

- nastavak izgradnje stambenog naselja Rosulje uvjetovati izgradnjom obilaznice kako bi se rasteretile postojeće ulice koje su već sada prekapacitirane, neodgovarajućih gabarita i uzdužnih nagiba,

- u sklopu proširenja naselja predvidjeti površine za dječja igrališta i zelene površine,

- definirati kretanje pješaka po vertikalnim pješačkim stazama koje će se nastavljati na postojeće,

- definirati infrastrukturnu mrežu (u neizgrađenom dijelu naselja obvezna je izgradnja kanalizacijske mreže).

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade Plana nije planirana posebna izrada drugih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade DPU zone VII. iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi DPU zone VII.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova i kartografski prikazi DPU zoneVII. izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade DPU zone VII. koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU zone VII. zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područnog ureda Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK.

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza DPU zone VII. su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o Detaljnom planu uređenja zone VII. - Japlenički - III. kvartal 2008. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Do stupanja na snagu DPU zone VII, nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izrada DPU zone VII. financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj i drugih izvora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/1

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr