SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

8.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi Detaljnog plana uređenja 1
- Sportsko područje Omišalj

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Detaljnog plana uređenja 1 - Sportsko područje Omišalj (u daljnjem tekstu: DPU 1 - Sportsko područje Omišalj) je u članku 261. Odluke o prostornom planu uređenja općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/ 07).

DPU 1- sportsko područje Omišalj izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je je Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat DPU 1 - sportsko područje Omišalj, planske oznake R 11, utvrđen je Prostornim planom uređenja općine Omišalj - Kartografski prikaz broj 3a - Plan procedura - područja posebnih ograničenja u korištenju.

Površina obuhvata iznosi oko 8,79 ha.

Namjena prostora kao i osnovni parametri za izradu DPU 1- sportsko područje Omišalj određeni su Prostornim planom uređenja općine Omišalj. Područje se namjenjuje izgradnji sportskih igrališta, zatvorenih sportskih objekata (dvorana, bazena i sl.) te pratećih građevina u funkciji osnovne namjene (svlačionica, teretana, klupske prostorije i sl.).

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Na području obuhvata Plana izgrađeno je nogometno igralište s pomoćnim igralištem i rukometno igralište, što čini oko 50% ukupnog prostora obuhvata Plana. Prateći objekti poput svlačionica, kancelarija smješteni su u montažnim objektima. Teren je opskrbljen vodovodnom mrežom, javnom rasvjetom koja obuhvaća i osvjetljenje nogometnog igrališta.

Zemljište je u vlasništvu Općine Omišalj. Sporazumom o korištenju sportskog centra »Pušća« u Omišlju prostor je 2001. godine dodijeljen na korištenje tvrtki »Mikić« d.o.o. na vrijeme od 10 godina.

Ponovnim aktiviranjem Nogometnog kluba OŠK Omišalj u protekloj godini su izvršena znatna ulaganja u sportski teren. Potrebe su sve veće, te je neophodno izraditi Plan kako bi se spriječile stihijske intervencije u prostoru, odnosno regulirali odnosi ulaganja između korisnika prostora GPP »Mikić« d.o.o. i Općine Omišalj, što je i navedeno u Sporazumu.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Ciljevi izrade Plana su sljedeći:

- definirati vrste sportskih terena i pratećih objekata sa realnim mogućnostima korištenja i gradnje,

- definirati smještaj pojedinih sportskih terena na području obuhvata Plana,

- predvidjeti prostor zabavnih i rekreacijskih sadržaja,

- predvidjeti hortikulturno uređenje prostora,

- definirati pješačke i kolne površine, te parkirališta,

- predvidjeti izgradnju pratećeg objekta uz nogometno igralište sa tribinama svlačionicama, klupskim prostorijama, teretanom i sl. prostorima koje mogu koristiti i druge udruge,

- planirati komunalno opremanje zemljišta.

POPIS STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade ovog Plana nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi DPU 1 - sportsko područje Omišalj.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova i kartografski prikazi DPU 1 - sportsko područje Omišalj izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade Plana koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade DPU 1 - sportsko područje Omišalj zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000 Rijeka

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanije Rijeka - Lučke ispostave Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Direkcija za prijenos, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza DPU 1- Sportsko područje Omišalj su:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga plana za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog plana - u trajanju od 30 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Plana s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o detaljnom planu - IV. kvartal 2008. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 11.

Do stupanja na snagu DPU 1-sportsko područje Omišalj, nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izradu DPU 1 - sportsko područje Omišalj financirat će tvrtka »Mikić« d.o.o. iz Omišlja kao korisnik dijela prostora unutar obuhvata Plana, što će se regulirati posebnim Sporazumom.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr