SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

7.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja
Servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja Servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune DPU Servisno-uslužne zona »Pušća«) je u članku 262.

stavku 1. Odluke o prostornom planu uređenja općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/07).

Izmjene i dopune DPU Servisno-uslužne zone »Pušća«, izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je je Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

RAZLOG ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Razlog za Izmjene i dopune DPU Servisno-uslužne zone »Pušča« je prijedlog novog rješenja uređenja zone pod oznakom E kojim bi se omogućila izgradnja motela, benzinske crpke sa direktnim priključenjem na javnu cestu D102 uz rekonstrukciju križanja i mogućnost izgradnje betonare. Predmet izmjene je također je i dio zone A između trase naftovoda i D102 kojom bi se omogućila izgradnja manjeg trgovačkog centra.

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat Detaljnog plana uređenja Servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 17/98 i 3/03) (u daljnjem tekstu: DPU »Pušća«) utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna DPU »Pušća« odnosi se na sjeveroistočni dio područja obuhvata DPU »Pušća«, tj. na područje uz raskrižje državne ceste 102 Rijeka - Krk i županijske ceste koja vodi prema centru Omišlja.

Površina obuhvata Izmjena i dopuna DPU »Pušća« iznosi oko 7,2 ha.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

DPU »Pušća« i I Izmjene i dopune DPU »Pušća« odredili su uvjete gradnje, način korištenja i namjena površina, te prometnu i komunalnu infrastrukturu na području obuhvata detaljnog plana uređenja.

Područje obuhvata DPU »Pušća« nalazi se u zaštićenom obalnom području mora, pa je ishođena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti s odredbama Uredbe o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora (klasa: 350-02/05-04/50, ur. br.: 531-06-05-3, od 5. travnja 2005. godine).

Tijekom dosadašnje primjene DPU »Pušća« ishođene su građevne dozvole za infrastrukturu, započelo je ishođenje dozvola za poslovne građevine, izgrađena je prometna i komunalna infrastrukturna mreža u većem dijelu zone.

Na području obuhvata II. Izmjena i dopuna DPU »Pušća« do sada nije bilo nove gradnje temeljem važećeg Detaljnog plana uređenja.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Prema Prostornom planu uređenja Općine Omišalj, područje obuhvata Izmjena i dopuna DPU »Pušća« nalazi se u zoni proizvodne pretežito zanatske namjene I2.

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna DPU Pušća su sljedeći:

- usklađenje planskih rješenja s programom izgradnje poslovne zgrade, trgovačkih i uslužnih sadržaja »Mikić d.o.o.« u Omišlju,

- promjena namjene planiranih stambeno-poslovnih građevina u poslovne građevine (zona A-usklađenje s Prostornim planom uređenja Primorsko-goranske županije, (»Narodne novine« broj 14/00 i 12/05),

- revizija planskih rješenja temeljem dosadašnjeg iskustva primjene Plana,

- usklađenje s Prostornim planom uređenja Općine Omišalj,

- usklađenje s Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza,

obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

STRUČNE PODLOGE POTREBNE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU »Pušća« nije planirana posebna izrada drugih stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU »Pušća« iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU »Pušća«.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova i kartografski prikazi Izmjena i dopuna DPU »Pušća« izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU »Pušća« koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU »Pušća« zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK.

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna DPU »Pušća« su:

- dostava zahtjeva za izradu Izmjena i dopuna DPU »Pušća« (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna DPU »Pušća« za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna DPU »Pušća« za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna DPU »Pušća« - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU »Pušća« - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU »Pušća« - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Izmjena i dopune DPU »Pušća« s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o Izmjena i dopuna DPU »Pušća« - III. kvartal 2008. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 12.

Do stupanja na snagu Izmjena i dopuna DPU »Pušća« nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata ovih ovih Izmjena i dopuna Plana.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Izrada Izmjena i dopuna DPU »Pušća« financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj i drugih izvora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr