SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

5.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Izmjena i dopuna
Detaljnog plana uređenja Mulic

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Plana je u članku 262. stavku 1. Odluke o prostornom planu uređenja općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/07).

Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Mulic (u daljnjem tekstu: Izmjene i dopune DPU Mulic), izrađuju se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/04).

Članak 2.

Nositelj izrade Plana je Općinsko poglavarstvo Općine Omišalj. Odgovorna osoba je predsjednik Općinskog poglavarstva.

RAZLOG ZA IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 3.

Razlog za Izmjene i dopune DPU Mulic prvenstveno je vezan za usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

Pored usklađenja iz stavka 1. ovog članka predložit će se manja izgrađenost cjelokupnog prostora kako bi se sačuvao sklad prirodnog krajolika. To se osobito odnosi na

planirane objekte na zapadnoj obali poluotoka i novoplanirani objekt između stambenog objekta i kavane. Potrebno je korigirati i trasu prilazne ceste hotelu Učka prema uređenim vlasničkim odnosima kako bi se mogla realizirati planirana rekonstrukcija objekta. Objektu Pansion »Riva« omogućila bi se dogradnja aneksa sa sjeverne strane, maksimalno 50% u odnosu na postojeći objekt radi povećanja kapaciteta za maksimalno 15 ležajeva (sveukupno bi bilo omogućeno 55 ležajeva).

OBUHVAT IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 4.

Obuhvat DPU Mulic utvrđen je Prostornim planom uređenja općine Omišalj.

Područje obuhvata Izmjena i dopuna DPU Mulic odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka.

Površina obuhvata iznosi 2.11 ha kopnenene površine.

OCJENA STANJA U OBUHVATU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 5.

DPU Mulic na snazi je od 1998. godine. Planom su određeni uvjeti gradnje, način korištenja i namjenu površina, te prometna i komunalna infrastruktura na području obuhvata detaljnog plana uređenja. Zatečena izgradnja na poluotoku, kao i konfiguracija terena i visokokvalitetno zelenilo, te pogled sa omišaljskih zidina bili su glavni elementi koji su odredili koncepciju organizacije budućih zahvata. Najznačajniji objekt u području obuhvata plana je hotel »Učka« koji već duže vrijeme nije u funkciji. S obzirom na njegov položaj, planiran je kao hotel visoke kategorije te je bilo potrebno osigurati dovoljno prostora za njegovo kvalitetno širenje. Međutim, zbog stanja vlasništva na terenu i nemogućnosti investitora da formiraju planiranu građevinsku parcelu, do danas na temelju ovog Plana nije izdana niti jedna građevna dozvola. Hotel »Učka« izložen je sve većem propadanju, pretvara se u ruševinu, zapušteno je zelenilo oko njega, kao i šetnice, te je stoga potrebna hitna intervencija - izmjena u planskoj dokumentaciji kojom bi se omogućilo formiranje građevinske parcele i pristupnog puta na imovinski riješenom zemljištu.

U međuvremenu su donijeti novi propisi prema kojima je potrebno izvršiti usklađenje Plana. Stoga se prišlo cjelovitoj analizi stanja na terenu, kontaktirana je većina vlasnika tj. investitora kako bi se dobili točni podaci, mišljenja i ostale informacije potrebne za izradu izmjena plana.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 6.

Prema Prostornom planu uređenja Općine Omišalj, područje obuhvata Izmjena i dopuna DPU Mulic nalazi se u zoni ugostiteljsko-turističke namjene.

Ciljevi izrade Izmjena i dopuna Plana su sljedeći:

- usklađenje planskih rješenja s programom izgradnje investitora,

- revizija planskih rješenja temeljem dosadašnjeg iskustva primjene Plana,

- usklađenje Plana s Prostornim planom uređenja Općine Omišalj,

- usklađenje Plana s Pravilnikom o sadržaju i mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova.

POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA POTREBNIH ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 7.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU Mulic nije planirana posebna izrada stručnih podloga, nego će se u izradi koristiti raspoloživa dokumentacija prostora koju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Stručne podloge koje za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU Mulic iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 30 dana od dana dostave Odluke o izradi Izmjena i dopuna DPU Mulic.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova kartografski prikazi Izmjena i dopuna DPU Mulic izrađivat će se na topografsko-katastarskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

Za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU Mulic koristit će se digitalna ortofoto karta.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 10.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade Izmjena i dopuna DPU Mulic zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanije Rijeka - Lučke ispostave Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- LUČKE UPRAVE RIJEKA, Riva 1, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK.

ROK ZA IZRADU IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 11.

Rokovi za izradu pojedinih faza Izmjena i dopuna DPU Mulic su:

- dostava zahtjeva za izradu plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 15 dana,

- izrada Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna DPU Mulic za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana od dostave zahtjeva odnosno, po isteku roka za dostavu zahtjeva,

- izrada Prijedloga Izmjena i dopuna DPU Mulic za potrebe javne rasprave - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi,

- javni uvid u Prijedlog Izmjena i dopuna DPU Mulic - u trajanju od 15 dana,

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi,

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU Mulic - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi,

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima na Nacrt konačnog prijedloga plana - u roku od 30 dana,

- izrada Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna DPU Mulic - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

- dostava suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva o usklađenosti Izmjena i dopuna DPU Mulic s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji kojima se uređuje zaštićeno obalno područje mora - u roku od 60 dana,

- donošenje Odluke o Izmjenama i dopunama DPU Mulic - III. kvartal 2008. godine.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 12.

Do stupanja na snagu Izmjena i dopuna DPU Mulic nije dozvoljeno izdavanje akata na temelju kojih se može graditi na području obuhvata Izmjena i dopuna DPU Mulic.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENA I DOPUNA PLANA

Članak 13.

Izrada Izmjena i dopuna DPU Mulic financirat će se iz Proračuna Općine Omišalj i drugih izvora.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr