SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
OPĆINA OMIŠALJ
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07), članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 31. siječnja 2008. godine, donijelo je

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja 11
- Naftni terminal u Omišlju

PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PLANA

Članak 1.

Pravna osnova za izradu i donošenje Urbanističkog plana uređenja 11 - Naftni terminal u Omišlju (u daljnjem tekstu: UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju) je u članku 259. Odluke o prostornom planu uređenja Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 52/ 07). Njime se detaljnije određuje prostorni razvoj na području obuhvata Plana, s osnovom prostornih i funkcionalnih rješenja, uvjeta i oblikovanja pojedinih prostornih cjelina.

UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju izrađuje se u skladu s odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispr. i 163/ 04).

OBUHVAT PLANA

Članak 2.

Obuhvat UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju utvrđen je Prostornim planom uređenja Općine Omišalj - Kartografski prikaz 3a - Plan procedura područja posebnih ograničenja u korištenju.

Područje obuhvata UPU 11- Naftni terminal u Omišlju odnosi se na cjelokupni obuhvat iz stavka 1. ovog članka, označen kao IS2- područje Jadranskog naftovoda.

Površina obuhvata iznosi oko 130,2 ha.

Područje Jadranskog naftovoda namijenjeno je odvijanju djelatnosti prekrcaja, skladištenja i transporta nafte i naftnih derivata s pripadajućim građevinama i površinama, osim površine pomorskog dobra. Građevine lučke infrastrukture i suprastrukture koje se nalaze na području pomorskog dobra, ovim Planom preuzimaju se u granicama lučkog područja određenog posebnom Odlukom.

OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 3.

PROSTORNO UREĐENJE:

Temeljni dokument prostornog uređenja na području Terminala u Omišlju je Prostorni plan uređenja Općine Omišalj, koji utvrđuje programske i prostorne postavke za izradu UPU 11- Naftni terminal u Omišlju kao dokumenta prostornog uređenja užeg područja.

Cjelokupna parcela Janaf-a smatra se izgrađenim građevinskim područjem.

Luka otvorena za javni promet na Terminalu u Omišlju međunarodnog značaja i naftovodi Omišalj-Sisak i Omišalj -Urinj spadaju u građevine od važnosti za Republiku Hrvatsku.

GOSPODARSKA STRUKTURA NA PODRUČJU OBUHVATA PLANA

Gospodarska djelatnost na području Terminala u Omišlju imala je dominantnu ulogu u gospodarskom razvoju Krka sve do devedesetih godina prošlog stoljeća, kada slijedi pad aktivnosti prijevoza nafte. Na području općine Omišalj u 2004. ostvaren je bruto domaći proizvod od 361 milijuna kuna ili po stanovniku 15.871 EUR-a, a u njegovoj strukturi su tvrtke DINA, JANAF i Krčki most sudjelovali sa 53,9%.

Na području obuhvata plana djeluje tvrtka »Jadranski naftovod« d.d. (JANAF) sa sjedištem u Zagrebu, s osnovnom djelatnošću transporta nafte, te dopunskom: prekrcaj i skladištenja nafte i naftnih derivata. U proteklih 25 godina transportirano je 139 milijuna tona nafte od kojih 33,4% za domaće i ostatak za inozemna tržišta. Tvrtka je povećala prihvat nafte na Terminalu u Omišlju od 5 milijuna tona u 2001. na 6,8 milijuna tona u 2005. uz prosječni godišnji rast od od 8%. U spremnike naftnih derivata uskladišteni su derivati za OMV i to oko 60 tisuća m3, a planira se i povećanje. Od ukupno prihvaćene nafte u 2004. na uvoz otpada 58%, a na tranzit 42%. Po vrijednosti i strateškom značaju iskrcanog tereta, čini važnu kariku u energetskom sustavu Republike Hrvatske.

Na Terminalu u Omišlju zaposleno je 113 zaposlenika (prema podacima iz 2005. godine).

Jadranski naftovod d.d. osnovan je kao poduzeće za transport nafte i spada u red specijaliziranih uslužnih poduzeća, sastoji se od:

- prihvatno otpravnog terminala u Omišlju u čijem je sastavu i naftna luka s mogućnošću prihvata i najvećih tankera,

- cjevovoda dugačkog 759 kilometara, kojim su spojene rafinerije u Sisku, Lendavi, Bosanskom Brodu, Novom Sadu, Pančevu, te pogranična postaja u Goli.

Cjevovod koji ide prema unutrašnjosti kontinenta je dimenzioniran na konačni kapacitet prijenosa od 34 milijuna tona godišnje. Izgrađena su dva priveza s mogućnošću transporta od 60 milijuna godišnje.

U Omišaljskom zaljevu dva su tankerska veza. Na svakom vezu su 4 istakačke ruke s mogućnošću prekrcaja od 5.000 m3/h svaka, odnosno 20.000 m3 po vezu. Tankeri mogu ukrcavati i iskrcavati naftu 24 sata na dan, 365 dana godišnje. Za skladištenje nafte na terminalu koristi se 12 spremnika sa ukupnim kapacitetom od 760.000 m3. Na Terminalu Omišalj se također nalaze i spremnici za derivate, kapaciteta 60.000 m3. Izgrađen je i podmorski naftovod Omišalj - Urinj u duljini od 7,2 km, promjera 500 mm koji povezuje terminal Omišalj i INA - Rafineriju Rijeka.

Projektirani kapacitet iznosi 34 milijuna tona godišnje. Sadašnji instalirani kapacitet je 20 milijuna tona godišnje, jer za više neme dovoljno energije, pumpi, a niti rezervoarskog prostora.

PROMETNA I KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

U obuhvatu plana nalazi se i luka otvorena za javni promet. Kapaciteti ove luke u potpunosti zadovoljavaju sve sadašnje potrebe tvrtke JANAF no za buduće potrebe bit će potrebno izgraditi treći privez.

Prostornim planom, kartografski prikaz broj 2, Infrastrukturni sustavi, predviđeni su koridori naftovoda.

Parcela Janafa opremljena je komunalnom infrastrukturom.

ZAŠTITA OKOLIŠA

Industrijski sadržaji, u koje sa aspekta ugrožavanja čovjekova okoliša može ubrojiti i jadranski naftovod, locirani su u neposrednoj okolici Omišlja. Utjecaj ovih sadržaja na okolinu očituje se kroz emisiju tvari u more i zrak, te kroz narušavanje vizualnih vrijednosti krajolika. Stupanj negativnog utjecaja na okolinu najizraženiji je unutar Omišaljskog zaljeva uz pretovarni zaljev te ispust tehnološke vode. Dodatni nepovoljni aspekt lokacije ovih sadržaja je neposredna blizina arheološkog nalazišta, koji je djelomično i obuhvaćen pogonom petrokemijske industrije.

CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA

Članak 4.

U skladu sa svojim zakonskim pravom i obvezom Općina Omišalj utvrđuje potrebu donošenja UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju kojim će se utvrditi svrhovita organizacija, korištenje i namjena prostora, te mjerila i smjernice za uređenje i zaštitu prostora od potencijalno opasnih utjecaja na okoliš.

UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju utvrđuje osnovne uvjete, način i oblike korištenja i namjene gospodarskih i drugih površina, prometnu i komunalnu mrežu te smjernice za oblikovanje, korištenje i uređenje prostora.

Članak 5.

UPU 11 - Naftni teminal u Omišlju, sustavnim ostvarivanjem prostornih i ostalih potrebnih uvjeta za gospodarski razvitak potrebno je ostvariti sljedeće:

- definirati strategiju i način uključenja JANAF-a u naftovodnu mrežu Europe i bolju povezanost s izvorima nafte Rusije i kaspijske regije

- uskladiti planirani razvitak s realnim mogućnostima

- uskladiti plan sa prostornim planovima šireg područja

- stvoriti prostorne preduvjete za gospodarski razvoj

- zaštiti prirodne vrijednosti (more)

- osigurati preduvjete za zaštitu prostora i okoliša.

POPIS STRUČNIH PODLOGA (SOCIOLOŠKO, DEMOGRAFSKO, EKONOMSKO, EKOLOŠKO, ENERGETSKO, GRADITELJSKO, HORTIKULTURNO, ESTETSKO I DRUGO OBILJEŽJE) POTREBNIH ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Za potrebe izrade UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju planirana je izrada stručnih podloga i to onih kojima će se doći do pokazatelja demografskih kretanja uslijed razvoja terminala, studija kojima se utvrđuje uticaj na okoliš - ekološka obilježja, hortikulturno uređenje, vizuelne barijere i sl.

U izradi plana će se koristiti i postojeća dokumentacija tvrtke JANAF.

NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge iz članka 6. ove Odluke pribaviti će se putem provedenih javnih natječaja odnosno izravnim ugovaranjem.

Stručne podloge koje za potrebe izrade UPU 11- Naftni terminal u Omišlju iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima pribavit će se u skladu s odredbama članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 8.

U skladu s odredbama Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova UPU 1- Naftni terminal u Omišlju će se izrađivat će se na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:2000.

Digitalna ortofoto karta za potrebe izrade UPU 11- Naftni terminal u Omišlju pribavit će se od Državne geodetske uprave.

POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA, KOJA DAJU ZAHTJEVE (PODACI, PLANSKE SMJERNICE I PROPISANI DOKUMENTI) ZA IZRADU PLANA IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA, TE DRUGIH SUDIONIKA, KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 9.

Podaci, planske smjernice i dokumenti iz područja svog djelokruga za potrebe izrade UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju zatražit će se od:

- MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE, Policijske uprave Primorsko-goranske, Sektora zaštite od požara i civilne zaštite, Trg žrtava fašizma 3, 51000

- MINISTARSTVA MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, Uprave za sigurnost plovidbe i zaštitu mora, Lučke kapetanije Rijeka - Lučke ispostave Omišalj, Put mora 1, 51513 Omišalj

- MINISTARSTVA KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci, Užarska 26, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za pomorstvo promet i veze, Ciottina 17b/I, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za turizam,poduzetništvo i poljoprivredu, Žrtava fašizma 17/I, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za upravljanje imovinom i opće poslove, Splitska 2/I, 51000 Rijeka

- ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Splitska 2/II, 51000 Rijeka

- PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 3, 51500 Krk

- ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO- GORANSKE ŽUPANIJE, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka

- DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, Područnog ureda Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 RIJEKA

- UDRUGE POKRETNIH KOMUNIKACIJA HRVATSKE, Poljička 27, 10000 ZAGREB

- LUČKE UPRAVE RIJEKA, Riva 1, 51000 Rijeka

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., Direkcija za prijenos, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica Grada Vukovara 37, 10000 Zagreb

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d, Operator prijenosnog sustava d.o.o., Prijenosno područje Opatija, Maršala Tita 166, 51410 Opatija

- HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA, Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP »Elektroprimorje« Rijeka, Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

- HT - HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE d.d. - Regija zapad, Ciottina 17a, 51000 Rijeka

- HRVATSKE VODE, Vodnogospodarski odjel za područje primorsko-istarskih slivova, Đure Šporera 3, 51000 RIJEKA

- PONIKVE d.o.o. Krk, Vršanska 14, 51500 KRK

- HRVATSKE CESTE d.o.o. Sektor za održavanje, Ispostava Rijeka, N. Tesle 9, 51000 Rijeka

ROK ZA IZRADU PLANA

Članak 10.

Rokovi za izradu pojedinih faza UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju:

- dostava zahtjeva za izradu Plana (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) - u roku od 30 dana

- izrada Nacrta prijedloga Plana za potrebe prethodne rasprave - u roku od 30 dana po isteku roka za dostavu zahtjeva

- izrada Prijedloga Plana za potrebe javne rasprave - u roku od 30 dana od prihvaćanja izvješća o prethodnoj raspravi

- javni uvid u Prijedlog Plana - u trajanju od 30 dana

- izrada Izvješća o javnoj raspravi - u roku od 30 dana od proteka roka za davanje pisanih prijedloga i primjedbi

- izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od prihvaćanja izvješća o javnoj raspravi

- dostava mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima - u roku od 30 dana

- izrada Konačnog prijedloga Plana - u roku od 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima

- donošenje Plana - u roku od 150 dana od završetka javne rasprave

Rok za pripremu zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima je 30 dana.

ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE, TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA UPU 1- NAFTNI TERMINAL U OMIŠLJU

Članak 11.

Do donošenja UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju, na području njegovog obuhvata mogu se, sukladno Prostornom planu uređenja Općine Omišalj, rekonstruirati postojeće građevine.

IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA

Članak 12.

Izrada UPU 11 - Naftni terminal u Omišlju financirat će JANAF d.d. temeljem posebnog Sporazuma s Općinom Omišalj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 13.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/08-01/01

Ur. broj: 2142-06-08-01-3

Omišalj, 31. siječnja 2008.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr