SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

4.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin« (»Službene novine« broj 23/07 i 45/07), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela od 17. siječnja 2008. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 88. sjednici od 7. veljače 2008. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa Politin, Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki »Zlatni otok« d.d., MB 03471888, Vršanska bb, Krk (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa Politin u svrhu ograđivanja plaže i obavljanja sportsko-rekreativnih djelatnosti koja uključuju školu ronjenja, iznajmljivanje sredstava (sandoline, pedaline, suncobrani, ležaljke i sl.), iznajmljivanje plutača za manja plovila gostiju kampa, kulturne, zabavne i športske priredbe, te ugostiteljstvo i trgovinu u lako uklonjivim objektima.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, nudistička plaža. Kopneni dio iznosi 7785 m2 i sastoji se od k. č.: 60/3, upisane u K.O. Krk, zkul 149. Morski dio iznosi 12291 m2. Ukupna površina koja se koncesionira iznosi 20076 m2, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

Broj

y

x

1

5 468 027.39

4 986 549.64

2

5 468 023.41

4 986 567.89

3

5 468 046.85

4 986 572.05

4

5 468 111.16

4 986 548.18

5

5 468 090.51

4 986 507.93

6

5 468 128.74

4 986 510.73

7

5 468 185.81

4 986 466.01

8

5 468 228.97

4 986 364.59

9

5 468 216.62

4 986 351.76

10

5 468 205.41

4 986 341.40

11

5 468 072.71

4 986 452.86

12

5 468 057.30

4 986 445.33

13

5 468 036.36

4 986 452.19

14

5 468 019.00

4 986 482.81

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1 : 1000 izrađen od »Geodetskog zavoda« d.o.o., u svibnju 2007. godine, koji se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 90.342,00 kuna (slovima: devedesettisućatristočetrdesetidvije kune),

- promjenjivi dio naknade iznosi 2% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Načini i rokovi plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti Zlatni otok - kamp Politin, izrađenoj od tvrtke Zlatni otok d.d. u prosincu 2007. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, može se ograditi, s time da je njena opća uporaba ograničena karakterom plaže, te obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za plažu iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti godišnju naknadu za tu godinu.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/08-03/3

Ur. broj: 2170/1-05-01-08-11

Rijeka, 7. veljače 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=542&mjesto=00001&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr