SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 4. Petak, 15. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from PONIKVE 108..112

3.

Na temelju članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže autokampa »Ježevac« (»Službene novine« broj 29/07), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela od 17. siječnja 2008. godine i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 88. sjednici od 7. veljače 2008. godine donijelo

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže autokampa »Ježevac«, Krk

Članak 1.

Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo Primorsko- goranske županije (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), daje tvrtki »Zlatni otok« d.d., MB 03471888, Vršanska bb, Krk (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže autokampa »Ježevac« u svrhu obavljanja sportsko-rekreativnih djelatnosti koja uključuju školu ronjenja, iznajmljivanje sredstava (sandoline, pedaline, suncobrani, ležaljke i sl.), kulturne, zabavne i športske priredbe, te ugostiteljstvo i trgovinu u lako uklonjivim objektima.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, plaža. Kopneni dio iznosi 11843 m2 i sastoji se od k.č. 1641/6, upisane u K.O. Krk, zkul. 149, a morski dio iznosi 11483 m2. Ukupna površina koja se koncesionira iznosi 23326 m2, te je iskazana u Gauss - Kruegerovim koordinatama:

Broj

y

x

1

5 466 302.00

4 986 036.59

2

5 466 308.33

4 986 047.17

3

5 466 330.59

4 986 040.92

4

5 466 373.39

4 986 049.38

5

5 466 439.74

4 986 091.84

6

5 466 520.22

4 986 118.49

7

5 466 524.36

4 986 127.69

8

5 466 507.25

4 986 139.96

9

5 466 568.79

4 986 177.11

10

5 466 638.78

4 986 241.70

11

5 466 679.58

4 986 247.92

12

5 466 816.86

4 986 365.58

13

5 466 825.85

4 986 363.56

14

5 466 830.73

4 986 362.46

15

5 466 829.84

4 986 327.47

16

5 466 825.55

4 986 301.94

 

17

5 466 797.56

4 986 258.14

18

5 466 685.68

4 986 203.51

19

5 466 604.25

4 986 154.89

20

5 466 521.92

4 986 085.66

21

5 466 421.17

4 986 019.31

22

5 466 363.21

4 986 008.68

23

5 466 299.43

4 986 032.30

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1 : 2000 izrađen od »Geodetskog zavoda Rijeka« d.o.o. u svibnju 2007. godine, koji se ne objavljuje.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada se sastoji od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 81.641,00 kuna (slovima: osamdesetijednatisućašestočetrdesetijednu kunu),

- promjenjivi dio naknade iznosi 2,25% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Načini i rokovi plaćanja koncesijske naknade utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Ovlaštenik koncesije može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Ovlaštenik koncesije ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Ovlaštenik koncesije odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 6.

Ovlaštenik koncesije dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti Zlatni otok - kamp Ježevac, izrađenoj od tvrtke Zlatni otok d.d. u prosincu 2007. godine.

Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na plažama, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.

Članak 7.

Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Plaža je pristupačna svima pod jednakim uvjetima, ne može se ograditi, a njena opća uporaba ograničena je obavljanjem ovlaštenikove djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Ukoliko Ovlaštenik koncesije za plažu iz članka 2. ove Odluke dobije Plavu zastavu, Davatelj koncesije može smanjiti godišnju naknadu za tu godinu.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji, ovlaštenik koncesije ima pravo uzeti ono što je temeljem tog ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Ovlaštenika koncesije da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu ne potpiše Ugovor o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/08-03/3

Ur. broj: 2170/1-05-01-08-09

Rijeka, 7. veljače 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=542&mjesto=00001&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr