SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XVI. - broj 3. Petak, 8. veljače 2008.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

2.

Na temelju članka 22. stavak 1., a u svezi s člankom 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, (»Narodne novine« broj 158/03, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji 100/04 - stavljen izvan snage članak 87. ZPDML i 141/06), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju (KLASA: 342-01/04-90/153, UR. BROJ: 2170/1-11/9- 08-5, od 17. siječnja 2008. godine) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je na 87. sjednici od 31. siječnja 2008., donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli koncesije
na pomorskom dobru

Članak 1.

U Odluci o dodjeli koncesije na pomorskom dobru (»Službene novine« broj 10/99 i 25/99) u daljnjem tekstu: Odluka o koncesiji, članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovom Odlukom Županijsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), na temelju Javnog prikupljanja ponuda («Narodne novine« broj 139/98), Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu koncesija i Suglasnosti Ministarstva pomorstva prometa i veza, dodjeljuje tvrtki »SALMO-TROTA« d.o.o. Rijeka, Vinogradska 30, Rijeka (u daljnjem tekstu: Ovlaštenik koncesije) koncesiju u svrhu gospodarskog korištenja, uzgajanja riba i školjki, na području pomorskog dobra, te određuje opseg i uvjete korištenja pomorskog dobra.«

Članak 2.

Iza članka 3. Odluke o koncesiji dodaje se novi članak 3.a koji glasi:

»Na temelju Nalaza i mišljenja Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju od važnosti za županiju (KLASA: 342-01/04-90/153, URBROJ: 2170/1-11/9-08-5, od 17. siječnja 2008. godine) rok trajanja koncesije na pomorskom dobru utvrđen u članku 3. Odluke o koncesiji produžuje se do 21. svibnja 2019.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke sklopi s Ovlaštenikom koncesije Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru sukladno odredbama ove Odluke.«

Članak 3.

Članak 4. Odluke o koncesiji se mijenja i glasi:

»Za korištenje pomorskog dobra navedenog u čanku. 2. ove Odluke, Ovlaštenik koncesije se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

- stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 2.144,50 (slovima: dvije tisuće sto četrdeset četiri kune i pedeset lipa);

- promjenjivi dio koncesijske naknade iznosi 1% prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja dodatka ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Ovlašteniku koncesije.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se dodatkom ugovora o koncesiji.«

Članak 4.

Članak 7. Odluke o koncesiji mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik koncesije dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta, te sprječavanja onečišćenja mora.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša.«

Članak 5.

Iza članka 7. Odluke o koncesiji dodaje se novi članak 7.a koji glasi:

»Ovlaštenik koncesije je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Ovlaštenik koncesije je dužan tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje područja, deponirati prikupljeni otpad, popravljati i održavati oštećenu opremu.«

Članak 6.

Članak 8. Odluke o koncesiji mijenja se i glasi:

»Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni dodatkom Ugovora o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Ovlaštenik koncesije ne izvrši ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Ovlaštenik koncesije dužan je poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu, odvod i sl.).«

Članak 7.

Članak 9. Odluke o koncesiji mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04 i 39/06) prati provedbu izvršavanja odluka i ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.«

Članak 8.

U Odluci o koncesiji riječ »koncesionar« zamjenjuje se riječju »Ovlaštenik koncesije«, a riječ »koncedent« zamjenjuje se riječju »Davatelj koncesije« u svim člancima u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Dodatak Ugovoru o koncesiji na pomorskom dobru od 21. svibnja 1999. kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Ovlaštenika koncesije.

Ako Ovlaštenik koncesije u roku od 30 dana od stupanja ove Odluke na snagu ne potpiše Dodatak ugovora o koncesiji, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/08-03/2

Ur. broj: 2170/1-05-01-08-09

Rijeka, 31. siječnja 2008.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=541&mjesto=00001&odluka=2
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr