SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA FUŽINE
Općina Fužine

Općina Fužine

6.

Temeljem članka 3. stavka 15. te članka 10. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01 i 26/03 - pročišćen tekst), te članka 35 Statuta Općine Fužine (»Službene novine« PGŽ broj 28/01 i 9/02) Općinsko vijeće Općine Fužine donosi sljedeću

ODLUKU
o koncesiji za obavljanje djelatnosti crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama

1. Sukladno članku 3. stavku 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općinsko vijeće Općine Fužine određuje djelatnost crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama kao komunalnu djelatnost od lokalnog značaja, odnosno od značaja za Općinu Fužine.

2. Za obavljanje komunalne djelatnosti iz točke 1. ove odluke dodijelit će se koncesija sukladno ovoj odluci i nakon provođenja javnog natječaja za dodjelu koncesije. Koncesija se dodjeljuje u trajanju od 5 godina (napomena: maksimalno 30 godina sukladno zakonu) uz plaćanje mjesečne naknade za koncesiju.

3. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Fužine da provede javni natječaj radi prikupljanja ponuda od potencijalnih koncesionara za obavljanje djelatnosti iz točke 1. ove odluke.

4. Javni natječaj iz točke 3. ove odluke provest će se sukladno sljedećim mjerilima:

4.1. ponuditelj mora biti fizička osoba ili trgovačko društvo registrirano za obavljanje djelatnosti za koju se raspisuje javni natječaj,

4.2. fizička osoba ili trgovačko društvo mora raspolagati dovoljnim brojem radnika i mehanizacije potrebne za kvalitetno i ekološki prihvatljivo obavljanje djelatnosti iz točke 1. ove odluke,

4.3. ponuda natjecatelja na javnom natječaju mora sadržavati reference o obavljanju iste ili slične djelatnosti na području koje druge jedinice lokalne samouprave, dokaz o sposobnosti za ostvarivanje koncesije (radnici i mehanizacija) sa specifikacijom strukture radnika i raspoložive mehanizacije sa naznakom brzine odaziva na dojavu o potrebi pražnjenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih jama te crpljenja, odvoza i zbrinjavanja iz sabirnih i crnih jama,

4.4. ponuda također mora sadržavati ponudu o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju ne nižu od 6 % mjesečno od ostvarenog bruto prihoda od obavljanja djelatnosti na području Općine Fužine,

4.5. ponudu cijene i načina naplate za pruženu uslugu od korisnika usluge,

4.6. naznaku mjera očuvanja i zaštite okoliša,

4.7. ponuditelj mora dati odgovarajuća osiguranja plaćanja naknade, kao i osiguranja za sanaciju mogućih ekoloških incidenata nastalih u svezi sa obavljanjem jelatnosti iz točke 1. ove odluke.

Ponuda koja ne sadrži sve potrebne elemente neće se razmatrati i smatrat će se kao da niti nije podnesena.

5. Nakon provođenja javnog natječaja, odluku o dodjeli koncesije donijet će Općinsko vijeće Općine Fužine temeljem prijedloga Jedinstvenog upravnog odjela Općine Fužine. Općinsko vijeće Općine Fužine može odbiti sve prispjele ponude, poništiti natječaj te naložiti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Fužine raspisivanje novog natječaja.

6. Sa izabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklapa se ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti iz točke 1. ove odluke. Koncesionar uplaćuje naknadu za koncesiju u korist Proračuna Općine Fužine, a sredstva prikupljena na taj način mogu se koristiti samo za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

7. Cijena usluge koja bude prihvaćena na javnom natječaju ne može se mijenjati bez prethodne suglasnosti Općinskog vijeća Općine Fužine. Promjena cijena i načina plaćanja usluge može se mijenjati samo temeljem pisanog i obrazloženog prijedloga koncesionara. Općinsko vijeće Općine Fužine može u cijelosti odbiti prijedlog za promjenu cijene ili istome udovoljiti djelomično ili u cijelosti, a koncesionar je dužan naplatu od korisnika vršiti sukladno odluci Općinskog vijeća Općine Fužine.

Klasa: 363-01/04-01/4

Ur. broj: 2112-03-04-1

Fužine, 25. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE FUŽINE

Predsjednik
Josip Radošević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr