SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

50.

Na temelju članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/02, 59/01, 82/01, 103/03 i 44/06) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na svojoj sjednici 20. prosinca 2007. godine, donosi

PROGRAM
javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi
za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Vrbovskog u socijalnoj skrbi za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Socijalni program) utvrđuju se oblici, obim i način pružanja pomoći radi zaštite životnog standarda, zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba, suzbijanja neprihvatljivog ponašanja mladeži suzbijanja svih oblika nasilja i promicanja ravnopravnosti spolova na području Grada Vrbovskog u 2008. godini.

Članak 2.

Socijalnim programom utvrđuju se i osiguravaju sljedeći oblici pomoći i programi:

1. pravo na besplatnu prehranu dojenčadi i male djece,

2. pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenčeta,

3. pravo na besplatni boravak djece u vrtiću,

4. pravo učenika osnovnih škola na besplatnu marendu,

5. pravo na jednokratnu novčanu pomoć studentima,

6. pravo na pomoć za podmirivanje troškova stanovanja,

6.1. pomoć za troškove najamnine,

6.2. pomoć za troškove komunalne naknade,

6.3. pomoć za troškove električne energije,

6.4. pomoć za troškove vode i otpadnih voda,

6.5. pomoć za troškove odvoza kućnog smeća,

6.6. pomoć za troškove ogrjeva.

7. pravo na pomoć za troškove prijevoza,

8. pravo na pomoć za podmirivanje troškova smještaja

u učeničkom domu

9. pravo na jednokratne novčane pomoći,

10. pravo na pomoć u prehrani,

11. pravo na pomoć za pogrebne troškove,

12. pravo na stipendiranje učenika i studenata,

13. sredstva za programe humanitarnih udruga i programe

udruga građana,

14. sredstva za posebne programe u socijalnoj skrbi,

15. »Pomoć u kući starijim osobama«.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 2. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog za 2008. godinu.

Sredstva za realizaciju pomoći za troškove ogrjeva korisnicima pomoći za uzdržavanje sukladno članku 38. Zakona o socijalnoj skrbi u korist gradskog proračuna doznačit će Primorsko-goranska županija.

Sredstva za realizaciju programa »Pomoć u kući starijim osobama« osiguravaju se temeljem Ugovora o suradnji sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 4.

Za realizaciju Socijalnog programa od točke 1. do 14. članka 2. planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 1.284.900,00 kuna, a raspoređuju se za:

1. Besplatnu prehranu dojenčadi 10.000,00

2. Pomoć u prehrani dojenčadi s medicinskim

indikacijama 5.000,00

3. Jednokratne novčane pomoći za opremu

novorođenčadi 80.000,00

4. Subvencioniranje smještaja djece u Dječjem

vrtiću 40.000,00

5. Besplatnu marendu učenika osnovne škole 70.000,00

6. Dopunski socijalni program za djecu

i mladež 31.300,00

7. Besplatni prijevoz učenika srednjih škola 30.000,00

8. Pomoć za smještaj u učeničkom domu 10.000,00

9. Stipendiranje studenata 150.600,00

10. Jednokratne novčane pomoći studentima 40.000,00

11. Podmirivanje troškova stanovanja 50.000,00

12. Dopunski socijalni program za starije osobe 40.000,00

13. Podmirivanje pogrebnih troškova 10.000,00

14. Troškovi ogrjeva 80.000,00

15. Jednokratne novčane pomoći 70.000,00

16. Pomoć u prehrani 108.000,00

17. Poboljšanja uvjeta stanova socijalno

ugroženih 100.000,00

18. Jednokratna novčana pomoć soc.

Ugroženim umirovljenicima 100.000,00

19. Posebni programi preventivnih

zdravstvenih pregleda, suzbijanja nasilja

i promicanja ravnopravnosti spolova 38.500,00

20. Aktivnosti humanitarnih udruga

(221.500,00):

20.1. Gradsko društvo Crvenog križa za

djelatnost i programe 117.580,00

20.2. Gradsko društvo Crvenog križa za

službu traženja 34.000,00

20.3. Udruga HVIDR-a Gorski kotar 5.000,00

20.4. Hrvatsko društvo političkih

zatvorenika Podružnica Rijeka 500,00

20.5. Udruga civilnih invalida rata PGŽ 500,00

20.6. Udruga invalida distrofičara PGŽ 500,00

20.7. Društvo multiple skleroze Gorski kotar 1.000,00

20.8. Udruga invalida rada PGŽ 500,00

20.9. Udruga slijepih PGŽ 2.000,00

20.10. Udruga umirovljenika

Grada Vrbovskog 21.200,00

20.11. Udruga umirovljenika

Vrbovsko-Lukovdol 9.540,00

20.12. Udruga umirovljenika Gomirje 5.000,00

20.13. Udruga žena »Gomirje« 3.180,00

20.14. Društvo tjelesnih invalida

Grada Rijeke 500,00

20.15. Društvo dijabetičara Rijeka

PGŽ - Klub Vrbovsko 5.000,00

20.16. Hrvatska gorska služba

spašavanja Stanica Delnice 10.000,00

20.17. Udruga veterana Domovinskog

rata Ogranak Vrbovsko 5.000,00

20.18. Udruga gluhih i nagluhih PGŽ 500,00

Članak 5.

Za realizaciju Socijalnog programa točke 15. članka 2. »Pomoć u kući starijim osobama« planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 743.188,92 kuna, a raspoređuju se za:

I. RASHODE ZA ZAPOSLENE 528.632,92

1. Osnovne plaće 423.321,60

2. Ostali rashodi za zaposlene 32.500,00

3. Doprinosi za zdravstveno osiguranje 63.498,24

4. Doprinosi za zapošljavanje 9.313,08

II. MATERIJALNE RASHODE 161.056,00

1. Naknade za prijevoz i edukaciju zaposlenih 92.056,00

2. Uredski materijal i materijalni rashodi 12.000,00

3. Energija 18.000,00

4. Sitni inventar i autogume 4.000,00

5. Materijal i usluge za tekuće i investicijsko

održavanje 3.000,00

6. Usluge telefona i pošte 14.000,00

7. Zdravstvene usluge (obvezni

zdravstveni pregledi) 8.000,00

8. Ostale usluge (tehnički pregledi) 10.000,00

III. OSNOVNA OPREMA 53.500,00

1. Oprema za vešeraj 46.500,00

2. Cjepač 7.000,00


UKUPNO I. + II. + III. 743.188,92

Članak 6.

Raspored sredstava i ostvarivanje prava iz točaka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11. članka 1. ovog Programa vršit će se temeljem pojedinačnih rješenja Jedinstvenog upravnog odjela sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi (»Službene novine«, broj 46/04).

Pravo na učeničku i studentsku stipendiju ostvaruje se na način propisan Odlukom o stipendiranju učenika i studenata (»Službene novine«, broj 27/05) i Odlukom o uvjetima stipendiranja nadarenih studenata (»Službene novine«, broj 32/01 i 27/05), a stipendija se isplaćuje u ugovorom o stipendiji utvrđenom iznosu.

Troškovi dopunskog programa socijalne skrbi o starijim osobama, djeci i mladeži koji se realiziraju putem udruga, javnih ustanova ili doniranjem korisnika podmiruju se na temelju odluke Gradskog poglavarstva odnosno gradonačelnika, a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela.

Raspored sredstva za realizaciju Programa »Pomoć u kući starim osobama« vršit će se temeljem odredbi Ugovora o suradnji s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 550-06/07-01-51

Ur. broj: 2193-01-01/07-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2008.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr