SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

44.

Na temelju odredbe članka 6. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 35. Zakona o lokal

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01 i 22/06), Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 20. prosinca 2007. godine donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovskog
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Grada Vrbovskog za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Bilance prihoda i izdataka gdje se iskazuju svi prihodi što pripadaju Gradu te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Grada.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznosi izdataka utvrđenih u Proračunu smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Grada Vrbovskog u 2008. godini ne smiju, prema ovom Proračunu biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Odsjek za proračun, financije i nadzor Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrbovskog (služba Proračuna) dužan je izvijestiti proračunske korisnike o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Korisnici proračunskih sredstava ne mogu raspolagati sredstvima iznad iznosa utvrđenog u Posebnom dijelu Proračuna niti mogu preuzeti obveze na teret proračunskih sredstava iznad iznosa koji im je raspoređen u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 6.

Korištenje proračunskih sredstava Posebnog dijela Proračuna ovisit će o visini i dinamici ostvarenja prihoda Proračuna, a prioritet u izvršavanju izdataka imat će sredstva za materijalne troškove poslovanja.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna, njegovo uravnoteženje, odnosno preraspodjela sredstava između proračunskih korisnika, predložit će se Gradskom vijeću izmjena i dopuna Proračuna.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela s tim da umanjenje pojedine stavke ne može biti veće od 5%.

Članak 8.

U okviru svog djelokruga i ovlasti članovi Poglavarstva odgovorni su za provedbu ove Odluke i to kako za naplatu i ubiranje prihoda iz svoje nadležnosti, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i iznosima utvrđenim u Posebnom dijelu Proračuna.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik.

Članak 9.

Hitni i nepredviđeni izdaci koji se pojave tijekom proračunske godine podmiruju se iz sredstava rezervi utvrđenih godišnjim Proračunom. O korištenju rezerve Proračuna odlučuje Gradonačelnik. Gradonačelnik je obvezan svaki mjesec obavijestiti Poglavarstvo Grada Vrbovskog o korištenju sredstava rezerve Proračuna.

Članak 10.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Grada ovlašten je Gradonačelnik na osnovi Odluke Poglavarstva.

Članak 11.

Naknade materijalnih prava zaposlenima u Upravnom odjelu Grada Vrbovskog isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za zaposlene u Gradskoj upravi Grada Vrbovskog. Poglavarstvo Grada utvrđuje vrijednost boda za obračun plaća zaposlenih.

Naknade materijalnih prava zaposlenih u pododsjeku »Pomoć u kući starijim osobama« isplaćivat će se temeljem Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Plaće za zaposlene u pododsjeku »Pomoć u kući starijim osobama« isplaćivat će se prema odredbama Ugovora sa Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

Članak 12.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini jesu prihodi Proračuna za 2008. godinu.

Financijske obveze koje ne budu podmirene do 31. prosinca 2008. godine podmirit će se iz namjenski odobrenih sredstava Proračuna za 2008. godinu.

O viškovima prihoda ostvarenim u 2007. godini, na osnovi prijedloga Poglavarstva odlučuje Gradsko vijeće.

Članak 13.

Proračunski korisnici obvezni su dostaviti nadležnom upravnom odjelu Grada do 15.ožujka 2008. godine financijsko izvješće o korištenju odobrenih sredstava iz Proračuna za 2007. godinu te financijske planove za 2008. godinu usuglašene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2008. godinu.

Članovi Poglavarstva obvezni su pregledati izvješća iz stavka 1. ovog članka iz svoje nadležnosti i o tome izvijestiti Gradonačelnika i Poglavarstvo.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-08/07-01-5

Ur. broj: 2193-01-01/07-01-1

Vrbovsko, 20. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr