SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD CRES
30

37.

Na osnovi stavka 1. članka 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novovine« broj 66/01, 87/02, 48/ 05 i 90/05), u skladu sa Strategijom gospodarenja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države, te članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/01, 29/01, 15/03 i 37/06) Gradsko vijeće Cresa, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2007. godine donijelo je

PROGRAM
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Grada Cresa

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Cresa.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem iz stavka 1. ovog članka zasniva se na podacima:

- ukupne površine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države,

- podacima o dosadašnjem raspolaganju poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države,

- površine određene za povrat imovine,

- površine koje se nalaze u šumsko-gospodarskoj osnovi,

- površine određene za zakup poljoprivrednog zemljišta.

II. UKUPNE POVRŠINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Članak 2.

Na području Grada Cresa nalaze se sljedeće katastarske općine:

k.o. Cres, k.o. Cres grad, k.o. Beli, k.o. Dragozetići, k.o. Predošćica, k.o. Orlec, k.o.Valun, k.o. Martinšćica, k.o. Lubenice, k.o. Stivan, k.o. Podol, k.o. Vrana, k.o. Pernat.

Poljoprivrednim zemljištem u navedenim katastarskim općinama smatraju se poljoprivredne površine: oranice, vinogradi, maslinici, pašnjaci i ostalo (lokve i kamenjari) koji se mogu privesti poljoprivrednoj proizvodnji.

Ukupna poljoprivredna površina iz stavka 2., ovog članka iznosi: 3.626,34 ha.

Prema podacima Državne geodetske uprave, Područni ured za katastar Rijeka, Ispostava Cres, poljoprivredno zemljište na području Grada po katastarskim općinama obuhvaća sljedeće kulture:

k.o.

Oranice (ha)

Vinogradi (ha)

Maslinici (ha)

Pašnjaci (ha)

Ostalo (ha)

Ukupno (ha)

Cres

269,19

32,85

330,00

949,15

260,35

1.841,54

Cres-grad

1,35

0,18

18,97

4,02

0,15

24,67

Beli

1,72

0

0,78

310,64

102,41

415,55

Valun

0,68

0,58

0,16

138,68

4,42

144,52

Martinšćica

0,57

1,06

0,91

93,24

120,02

215,80

Lubenice

0,62

0,18

0

12,29

6,83

19,92

Stivan

1,49

0,04

0,19

57,26

18,10

77,08

Podol

0,87

0,29

0

7,72

1,27

10,15

Vrana

5,23

1,10

0

174,85

37,64

218,82

Pernat

0,04

0,10

0

1,52

0,52

2,18

Dragozetići

2,25

0,15

0,74

149,30

53,97

206,41

Orlec

3,21

1,98

8,62

51,89

20,55

86,25

Predošćica

0,95

0,31

0,36

335,10

26,73

363,45

UKUPNO

288,17

38,82

360,73

2.285,66

652,96

3.626,34

III. PODACI O DOSADAŠNJEM RASPOLAGANJU POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU DRŽAVE

Članak 3.

Dosadašnje raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske koje se temeljilo na odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine« broj 54/94 - pročišćeni tekst, 48/95, 19/98 i 105/ 99) nije evidentirano na području Grada Cresa.

IV. POVRŠINE ODREĐENE ZA POVRAT IMOVINE

Članak 4.

Prema podacima nadležnog tijela Ureda državne uprave u Primorsko goranskoj županiji, Služba za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko pravne poslove, Ispostava Mali Lošinj, sukladno odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslovenske komunističke vladavine (»Narodne novine« broj 92/96, 92/99, 80/02 i 81/02), postavljen je zahtjev za povrat ukupno 5,87 ha poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, i to:

k.o.

 

Oranice
(ha)

Vinogradi (ha)

Maslinici (ha)

Pašnjaci
(ha)

Ostalo
(ha)

Ukupno
(ha)

Valun

povrat

0

0,23

0

0

0

0,23

Orlec

povrat

0

0,61

4,35

0,64

0,04

5,64

V. POVRŠINE KOJE SE NALAZE U ŠUMSKO- GOSPODARSKOJ OSNOVI

Članak 5.

Iz popisa čestica poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države nakon očitovanja Hrvatskih šuma izuzima se površina od 1.521,33 ha.

k.o.

Oranice (ha)

Vinogradi (ha)

Maslinici (ha)

Pašnjaci (ha)

Ostalo (ha)

Ukupno (ha)

Cres

0

0

0

271,78

255,41

527,19

Cres grad

0

0

0,07

0,21

0

0,28

Beli

0,16

0

0

289,27

94,61

384,04

Martinšćica

0

0

0

20,76

95,91

116,67

Lubenice

0

0

0

0,43

0,43

0,86

Dragozetići

0,62

0

0

130,21

11,30

142,13

Predošćica

0,28

0,24

0,25

327,43

21,96

350,16

Članak 6.

Utvrđuje se da je površina raspoloživog poljoprivrednog zemljišta u posjedu države određena za zakup odnosno koncesiju na području Grada Cresa 2.099,14 ha, odnosno kako slijedi:

k.o.

Oranice (ha)

Vinogradi (ha)

Maslinici (ha)

Pašnjaci (ha)

Ostalo (ha)

Ukupno (ha)

Cres

269,19

32,85

330,00

677,37

4,94

1.314,35

Cres - grad

1,35

0,18

18,90

3,81

0,15

24,39

Beli

1,56

0

0,78

21,37

7,80

31,51

Valun

0,68

0,35

0,16

138,68

4,42

144,29

Martinšćica

0,57

1,06

0,91

72,48

24,11

99,13

Lubenice

0,62

0,18

0

11,86

6,40

19,06

Stivan

1,49

0,04

0,18

57,26

18,10

77,08

Podol

0,87

0,29

0

7,72

1,27

10,15

Vrana

5,23

1,10

0

174,85

37,64

218,82

Pernat

0,04

0,10

0

1,52

0,52

2,18

Dragozetići

1,63

0,15

0,74

19,09

42,67

64,28

Orlec

3,21

1,37

4,27

51,25

20,51

80,61

Predošćica

0,67

0,07

0,11

7,67

4,77

13,29

VI. POVRŠINE ODREĐENE ZA ZAKUP I KONCESIJU

Članak 7.

Sukladno utvrđenim podacima iz članka 6. ovog Programa, sve raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta dodjeljivat će se putem zakupa i koncesije.

Članak 8.

Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Cresa provodit će se na osnovu odluke Gradskog vijeća Cresa, a sukladno odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu.

Odlukom Gradskog vijeća propisat će se namjena čestice zemljišta koja će biti predmet zakupa kao i ostali uvjeti natječaja.

Natječaj za davanje zemljišta u zakup provodit će se temeljm zahtjeva potencijalnog zakupnika, odnosno temeljem odluke Gradskog vijeća. Prilikom raspisivanja natječaja za čestice zemljišta koje će biti predmet natječaja izvšit će se dodatna provjera na način da će se ispitati sljedeći podaci:

- stanje vlasništva u zemljišnim knjigama

- stanje posjedništva u katastarskom operatu

- da li je za česticu zemljišta koja je predmet natječaja podnesen zahtjev za povrat ili se ista nalazi u šumsko-gospodarskoj osnovi

- stanje čestice zemljišta u odnosu na građevinsko područje, odnosno da li se ista nalazi van granica građevinskog zemljišta.

Članak 9.

Kod zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe sljedećim redoslijedom:

- suvlasnik zemljišta

- obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

- poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči sa zemljištem koje se daje u zakup

- poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup

- razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestalog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnošću

- pravna osoba registrirana zua obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Članak 10.

Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države može se dati pravnoj i fizičkoj osobi u svrhu:

- biljne i stočarske proizvodnje na vrijeme od 10 do 30 godina

- za dugogodišnje nasade na vrijeme od 20 do 40 godina

Članak 11.

Kod koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu prvenstveno pravo zakupa imaju fizičke i pravne osobe sljedećim redoslijedom:

- pravna osoba koja ima sklopljen ugovor o uređenju međusobnih odnosa u svezi s korištenjem poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države s Ministarstvom ako je ispunila ugovorne obveze i ostali bivši korisnici poljoprivrednog zemljišta u društvenom vlasništvu koje je postalo vlasništvom države

- pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

- razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bavi poljoprivrednom djelatnosšću

- poljoprivrednik

Članak 12.

Odluku o raspisivanju natječaja za davanje koncesije donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Na području Grada Cresa prisutni su problemi velike rascjepkanosti parcela, neriješenog imovinsko-pravnog stanja, neusklađenosti podataka iz katastra zemljišta i zemljišnih knjiga.

U skladu s tim sve promjene koje se provedu u katastarskim i zemljišnim knjigama a odnose se na poljoprivredno zemljište unijet će se kroz izmjene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem na području Grada Cresa.

Članak 14.

Uvažavajući tradiciju bavljenja poljoprivredom na području Grada Cresa kao prioriteti koji će se poticati ovim Programom utvđuju se: maslinarstvo, ovčarstvo, te sva ostala poljoprivredna proizvodnja orijentirana na specifičnosti otočnog područja, odnosno mediteranskog podneblja.

Članak 15.

Grad Cres ovim Programom ne predviđa prodaju poljoprivrednog zemljišta.

Mogući pojedinačni zahtjevi za kupnju poljoprivrednog zemljišta Gradsko Poglavarstvo će posebno razmotriti, ocijenit će se njihova utemeljenost i ukoliko se utvrdi da udovoljavanje istima stimulira bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom, izmjenama ovog Programa odredit će se prodaja tražene površine poljoprivrednog zemljišta.

Članak 16.

Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe moguća je isključivo ako se namjena izmjeni dokumentima prostornog uređenja.

Članak 17.

Sastavni dio ovog Programa su posjedovni listovi katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta i kopije katastarskih planova u mjerilu 1:1000.

Članak 18.

Ovaj Program stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-01/07-01/10

Ur. broj: 2213/02-01-01-08

Cres, 13. prosinca 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zem  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr