SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 54. Ponedjeljak, 31. prosinca 2007.
GRAD CRES
30

33.

Na temelju članka 9a. stavka 4. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 19. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« - službeno glasilo Primorsko-goranske županije broj 25/01 i 29/01), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju
iz Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom javnih potreba u kulturi za koje se sredstva predviđaju iz Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu (dalje: Program za kulturu) utvrđuju se javne potrebe u kulturnim djelatnostima i manifestacijama u kulturi od interesa za Grad Cres, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture i udruga u kulturi, kao pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva;

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života i amaterizma u kulturi;

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture na području Grada Cresa.

Članak 2.

Sredstvima Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu financirat će se kulturne potrebe i aktivnosti koje će organizirati odnosno poticati sljedeći subjekti:

- Grad Cres

- Gradska knjižnica Frane Petrića

- Pučko učilište Mali Lošinj za ustanove u kulturi na području Grada Cresa

- udruge u kulturi koje djeluju na području Grada Cresa

Članak 3.

Grad Cres financirat će tijekom 2008. godine sljedeće poslove:

. poslove na postavu Muzeja Cres

. poslove sanacije Komunalne palače (zgrada Grada Cresa)

Grad Cres iz Proračuna za 2008. godinu sufinancirat će sljedeće kulturne manifestacije:

- »Lubeničke glazbene večeri«

- »Dani Tramuntane«

- »Dani Frane Petrića«.

Članak 4.

U Proračunu Grada Cresa za 2008. godinu predviđaju se sredstva za ostvarivanje godišnjeg programa rada Gradske knjižnice u Cresu kao samostalne ustanove, zatim Muzeja »Arsan« i Glazbene škole koje djeluju u sklopu Pučkog učilišta Mali Lošinj. Sredstva se osiguravaju za plaće i materijalne troškove zaposlenih, te za nabavu knjiga za potrebe Gradske knjižnice i čitaonice Frane Petrića.

Članak 5.

U Proračunu Grada Cresa za 2008. godinu predviđaju se sredstva za potporu udruga u kulturi, i to Klape Teha, Klape Burin te udruge »Vežgani«.

Članak 6.

Raspored sredstava iz ovoga Programa vrši gradonačelnik kao izvršavatelj Proračuna Grada Cresa za 2008. godinu, a Upravni odjel Grada Cresa podnijet će izvješće Gradskom poglavarstvu o ostvarivanju ovoga Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« - službenom glasilu Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-01/07-01/19

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-19

Cres, 13. prosinca 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr