SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

51.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/ 04) i članka 24. Statuta Grada Bakra »Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 21. sjednici održanoj 21. prosinca 2007. godine donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 48/06, 20/07 i 37/07) u poglavlju II. - GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA, u članku 2. stavak 1. točke 2. i 3. se brišu.

Točke 4., 5., 6., 7. i 8. postaju točke 2., 3., 4., 5. i 6.

Točka 3. mijenja se i glasi:

»3. Nastavak izrade projektne dokumentacije za uređenje Jaza - provedba javnog natječaja za arhitektonsko uređenje obalnog dijela Bakra

Vrijednost: 400.000,00 kn«

Iznos »SVEUKUPNO: 4.100.000,00 kn« mijenja se u iznos:

»SVEUKUPNO: 3.300.000,00 kn«

Članak 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva u iznosu od 3.300.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

- iznos od 1.500.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- iznos od 1.800.000,00 kn iz sredstava naknade za koncesije.

Članak 2.

U poglavlju III. - NERAZVRSTANE CESTE, u članku 3. stavak 1. točke 1., 5, 7., 8., 9. i 10. se brišu.

Točke 2., 3.,4., 6., 11. i 12. postaju točke 1., 2., 3., 4., 5., 6.

Točka 12. koja postaje točka 6. mijenja se i glasi:

»12. Izgradnja ogradnih kamenih zidova uz ceste

Vrijednost: 1.040.000,00 kuna«

Iznos »SVEUKUPNO: 3.210.000,00 kn« mijenja se u iznos:

»SVEUKUPNO: 2.250.000,00 kn«

Članak 3. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva od 2.250.000,00 kn osigurat će se iz sljedećih izvora:

- iznos od 1.310.000,00 kn iz sredstava komunalnog doprinosa

- iznos od 940.000,00 iz ostalih sredstava Proračuna Grada Bakra.«

Članak 3.

Poglavlje V. - OPSKRBA PITKOM VODOM i članak 5. briše se.

Poglavlja VI., VII. i VIII. postaju poglavlja V., VI. i VII., a članci 6., 7. i 7a., postaju članci 5., 6. i 7.

Članak 4.

U poglavlju VI. koje postaje poglavlje »V. - ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OBORINSKE ODVODNJE« i članku 6. koji postaje članak 5. točka 1. briše se, a točka 2. postaje točka 1.

Iznos »SVEUKUPNO: 660.000,00 kn« mijenja se u iznos:

»SVEUKUPNO: 360.000,00 kn«

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

« Potrebna financijska sredstva osigurat će se u iznosu od 360.000,00 kn iz sredstava Proračuna Grada Bakra.«

Članak 5.

U poglavlju VII. - KAPITALNI PROJEKTI KOMUNALNE INFRASTRUKTURE u članku 7. točka 1. mijenja se i glasi:

»- Sanacija deponija i nabavka opreme:

Vrijednost: 2.021.450,00 kn«

Iznos »SVEUKUPNO: 4.522.821,00 kn« mijenja se u iznos:

»SVEUKUPNO: 3.968.921,00 kn«

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Financijska sredstva u iznosu od 3.968.921,00 kn osigurati će se iz dijela cijene komunalne usluge koje naplaćuju K.D. »Čistoća« d.o.o. i K.D. »Vodovod i kanalizacija« d.o.o. na području Grada Bakra«.

Članak 6.

Članak 8. mijenja se i glasi:

»Za realizaciju Programa predviđena su sredstva u ukupnom iznosu od 10.678.921,00 kuna.«

Članak 7.

Ove Treće izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2007. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05-07-01-11

Ur. broj: 2170-02-01-07-7

Bakar, 21. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednica
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr