SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 53. Subota, 29. prosinca 2007.
GRAD BAKAR
30

49.

Temeljem Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka Ustavnog suda RH) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 21. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2007. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o porezima Grada Bakra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza koji pripadaju Gradu Bakru kao vlastiti prihodi Grada, porezni obveznici, porezne osnovice, stope i visine, način obračuna i plaćanja poreza te oslobođenja od plaćanja poreza.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Gradski porezi su:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuće za odmor,

3. Porez na tvrtku ili naziv,

4. Porez na korištenje javnih površina.

1. Porez na potrošnju

Članak 3.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i ostala žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Bezalkoholnim pićima, u smislu stavka 1. ovog članka, smatraju se gazirana pića i mineralne vode.

Članak 4.

Obveznici poreza na potrošnju iz članka 3. ove Odluke su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Bakra.

Članak 5.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju iz članka 3. ove Odluke plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz stavka 1. ovog članka.

Članak 6.

Porez iz članka 3. ove Odluke obveznik poreza obračunava i plaća sukladno rokovima koji se određuju za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost.

Porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na potrošnju i iskazati ga u prijavi poreza na potrošnju, te dostaviti Poreznoj upravi, Područnom uredu - Ispostavi Rijeka.

Konačni obračun poreza na potrošnju porezni obveznik mora predati tijelu iz stavka 2. ovog članka do kraja travnja za proteklu kalendarsku godinu, odnosno u roku od tri mjeseca od prestanka poslovanja.

Članak 7.

Nadzor nad obračunavanjem i plaćanjem poreza na potrošnju obavlja Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

Poreznoj upravi Područni ured Rijeka za poslove iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u ugovorenoj vrijednosti.

Ovlašćuje se Financijska agencija - Podružnica Rijeka da naknadu iz stavka 2. ovog članka obračuna i uplati u Državni proračun i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

2. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada.

Vlasnikom kuće za odmor smatra se ona osoba, odnosno osobe (suvlasnici) koje su uknjižene u zemljišnim knjigama kao vlasnici, odnosno suvlasnici.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatra se i osoba koja je vanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojim se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda odnosno druge nadležne vlasti, nasljeđivanjem i na temelju zakona a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Suvlasnici kuće za odmor su obveznici poreza na kuće za odmor u razmjeru koji odgovara njihovim suvlasničkim idealnim dijelovima, odnosno u onom dijelu koji je fizičkom razdiobom pripao pojedinom suvlasniku.

Članak 9.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Odmaralište je ugostiteljski objekt u kojem se pružaju usluge smještaja djelatnicima odnosno članovima udruženja i organizacija osnivača odmarališta, a mogu se pružati i druge usluge.

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor, u smislu stavka 1. ovog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje

porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište.

Ako je kuća za odmor stečena u vlasništvo nakon 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, plaća se razmjerni dio poreza prema broju mjeseci preostalih do kraja tekuće godine.

Članak 10.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljodjelskih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 11.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbi članka 9. i 10. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i vrijeme nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijema poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjave svjedoka, očevid i svi drugi raspoloživi dokazi.

Članak 12.

Rješenje o utvrđivanju poreza na kuće za odmor donosi nadležno tijelo gradske uprave.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su nadležnom tijelu iz stavka 1. ovog članka dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez, odnosno u roku od 15 dana od dana nastanka promjene koja utječe na utvrđivanje poreza.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza sukladno članku 29. ove Odluke.

Članak 13.

Porez na kuće za odmor plaća se prema četvornom metru korisne površine.

U korisnu površinu kuće za odmor uračunavaju se podne površine: kuhinje, blagovaonice, dnevne sobe, soba, zahoda, kupaonice, hodnika, stubišta, ostave, balkona i lođa otvorenih najviše sa dvije strane, sukladno nomenklaturi građevinskih objekata.

Visina poreza na kuće za odmor ovisi o mjestu i stanju infrastrukture, te iznosi:

NASELJE

GODIŠNJI IZNOS (kn) PO
1 m2 KORISNE POVRŠINE

BAKAR

12,00

HRELJIN - dio naselja
KRASICA
KUKULJANOVO
PRAPUTNJAK
ŠKRLJEVO


10,00

ZLOBIN, HRELJIN - dio
(Melnice i Plase)
PONIKVE i PLOSNA


8,00

Članak 14.

Porez na kuće za odmor ne plaća se:

- na kuće za odmor za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice;

- na odmarališta u vlasništvu gradova odnosno općina ili županija koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti;

- na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres) te starosti i trošnosti.

Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor zbog koje se određeni obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor poziva, utvrđuje posebno povjerenstvo od tri člana koje imenuje gradonačelnik, koje utvrđuje stanje kuće te stupanj useljivosti. Ukoliko povjerenstvo utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, vlasnik kuće će se osloboditi plaćanja poreza za tekuću godinu pa sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 15.

Tvrtkom ili nazivom, u smislu ove Odluke, smatra se ime pravne i fizičke osobe pod kojim trgovačko društvo ili obrt (obrtnička radnja) posluje, osim natpisa na klupama, stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice, natpisa što ih trgovačka društva odnosno obrtničke radnje koje se bave građevinarstvom ističu na gradilištima.

Članak 16.

Porez na tvrtku ili naziv plaćaju pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) na području Grada Bakra obveznici su poreza na tvrtku za svaku poslovnu jedinicu.

Članak 17.

Godišnji iznos poreza na tvrtku ili naziv plaćaju pravne osobe koje su prema klasifikaciji temeljem Zakona o računovodstvu (»Narodne novine« broj 146/05) razvrstane u:

- velike obveznike - u iznosu od 2.000,00 kn po tvrtki,

- srednje obveznike - u iznosu od 1.400,00 kn po tvrtki i

- male obveznike - u iznosu od 800,00 kn po tvrtki.

Godišnji iznos poreza na tvrtku ili naziv plaćaju fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, i to:

- samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje - u iznosu od 720,00 kn po tvrtki,

- proizvodni obrti - u iznosu od 500,00 kn po tvrtki i

- uslužni obrti i profesionalne djelatnosti - u iznosu od 400,00 kn po tvrtki.

Članak 18.

Ako se trgovačko društvo ili obrt registrira u drugoj polovici godine, plaća se 50% utvrđenog poreza sukladno članku 15. ove Odluke, ukoliko o istome predoči potvrdu izdanu od nadležnog Trgovačkog suda, odnosno nadležnog Ureda državne uprave.

Članak 19.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je tvrtku ili naziv i promjenu imena tvrtke ili naziva i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza prijaviti nadležnom tijelu gradske uprave koje obavlja poslove utvrđivanja, nadzora i naplate ovog poreza, u roku od 15 dana od dana upisa u registar, odnosno nastanka promjene.

Utvrđivanje poreza na tvrtku obavlja se do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje narečeni porez, odnosno u roku od 15 dana od dana prijave svake promjene koja utječe na visinu poreza.

Članak 20.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza sukladno članku 28. ove Odluke.

Članak 21.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku ili naziv, ukoliko o istome predoče dokaze izdane od nadležnog tijela.

Članak 22.

Porez na tvrtku ne plaćaju: državna tijela, Primorsko- goranska županija, Grad Bakar, javne ustanove, udruge i registrirane političke stranke.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 23.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju pravne i fizičke osobe korisnici javnih površina, za čije je korištenje izdano odobrenje ili suglasnost od strane tijela gradske uprave za komunalni sustav.

Javnim površinama u smislu ove Odluke smatrat će se osobito:

- pločnici,

- trgovi,

- okoliš zgrada u vlasništvu Grada Bakra,

- gradski parkovi,

- dječja igrališta,

- športski objekti, prema posebnome gradskom propisu,

- prostor na tržnicama i

- druga zemljišta u vlasništvu Grada Bakra.

Članak 24.

Za korištenje javnih površina ispred zgrada, te za korištenje ostalih slobodnih površina za privremenu upotrebu, plaća se porez dnevno ili mjesečno za svaki četvorni metar prostora koji se zaprema, odnosno koristi.

Porez iz stavka 1. ovog članka plaća se:

Red.
br.

Namjena

Iznos (kn/m2)

Način plaćanja (dnevno/ mjesečno/godišnje)

1.

za uskladištenje materijala i robe:
- ispred zgrade
- na ostalim slobodnim površinama


4,00
2,00


dnevno
dnevno

2.

za izgradnju i popravak zgrada:
- u dogovorenom roku
- izvan dogovorenog roka


0,80
4,00


dnevno
dnevno

3.

za zabavne putujuće radnje, ostale sezonske, te druge prigodne radnje, lutrija

1,00

dnevno

4.

za prodaju na tržnicama te za pečenje, odnosno prodaju kestenja, kikirikija, sladoleda i slastica

8,00

dnevno

5.

za prodaju tiska, duhanskih i drugih sličnih proizvoda u kioscima

6,00

dnevno

7.

za organizirana parkirališta plaća koncesionar

0,80

mjesečno

8.

za držanje vitrina radi izlaganja robe izvan poslovne zgrade

80,00

godišnje

9.

natpisi, smjerokazi za tvrtke i radnje i sl. paušalno, bez obzira na površinu

100,00

godišnje

10.

prodaja prigodom manifestacija, po prodajnom mjestu - štandu

100,00

dnevno

11.

za druge namjene

8,00

mjesečno

Najmanja površina koja je bazom za izračun poreza iz ovog članka jest 1 m2. Površina veća od 1 m2 obračunava se po principu započete vrijednosti.

Članak 25.

Rješenje o utvrđivanju poreza na korištenje javnih površina donosi nadležno tijelo Grada Bakra zaduženo za financije i proračun.

Nadležno tijelo Grada Bakra zaduženo za komunalni sustav dužno je tijelu iz stavka 1. ovog članka, odmah po donošenju, dostaviti odobrenje kojim se odobrava zauzimanje javne površine za koju se plaća porez na korištenje javnih površina.

Komunalni redar ovlašten je za nadzor nad korištenjem javnih površina.

Članak 26.

Porez na korištenje javnih površina plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza sukladno članku 28. ove Odluke.

III. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Članak 27.

Nadležno tijelo koje obavlja poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe gradskih poreza je Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra, Odsjek za financije, proračun i računovodstvo, osim poreza na potrošnju koje provodi Porezna uprava - Područni ured Rijeka, Ispostava Rijeka.

Poslovi iz prethodnog stavka preuzet će se od Porezne uprave - Područnog ureda Rijeka, Ispostava Rijeka od 1. siječnja 2008. godine.

Članak 28.

Porez utvrđen ovom Odlukom porezni obveznik plaća sukladno važećoj Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba.

Članak 29.

Kada obveznik poreza dospjeli porez ne plati u propisanom roku, obračunat će mu se zakonska zatezna kamata od dana dospijeća obveze pa sve do dana namirenja duga.

Članak 30.

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak kao i sve ostale postupovne radnje primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona (»Narodne novine« broj 127/00, 86/01 i 150/02) i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/ 01, 150/02, 147/03, 132/06 i 26/07 - Odluka ustavnog suda RH).

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 31.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Članak 32.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 8/94, 5/95, 29/01, 6/02 i 19/03).

Klasa: 021-05/07-01/11

Ur. broj: 2170-02-01-07-8

Bakar, 21. prosinca 2007.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Ivana Herceg, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr