SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA MATULJI
30

30.

Na temelju članka 1. i članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - proč. tekst, 82/04, 110/04 - Uredba i 178/04), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 30/01) i članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« broj 24/01), Općinsko vijeće Općine Matulji, na sjednici održanoj dana 18. prosinca 2007. godine, donosi

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2008. godinu

OPĆE ODREDBE

1. Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture, kao i izvori i namjena sredstava za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini.

2. Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

a/ prihodi od komunalne naknade 2.600.000,00 kn

b/ učešće investitora u izgradnji

komunalnih objekata 3.000.000,00 kn

c/ sredstva Proračuna 27.141.490,00 kn

d/ potpore države i PGŽ 0,00 kn


UKUPNO: 32.741.490,00 kn

3. Sredstva iz prethodne točke raspoređuju se za sljedeće namjene:

A/ Održavanje komunalne infrastrukture 10.422.610,00 kn

a/ prihodi od komunalne naknade 2.600.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 7.822.610,00 kn

B/ Građenje objekata i uređaja

komunalne infrastrukture 20.868.880,00 kn

a/ učešće investitora u izgradnji kom.

objekata 3.000.000,00 kn

b/ sredstva Proračuna 17.868.880,00 kn

c/ dotacija države i PGŽ 0,00 kn

C/ Program održavanja stambenog i

poslovnog prostora 1.450.000,00 kn

a/ sredstva Proračuna 1.450.000,00 kn


UKUPNO: 32.741.490,00 kn

A. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 10.422.610,00 kn

Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Matulji čine:

1. Odvodnja atmosferskih voda,

2. Održavanje čistoće javnih površina,

3. Održavanje javnih površina,

4. Održavanje nerazvrstanih cesta,

5. Održavanje groblja i spomen obilježja,

6. Javna rasvjeta

7. Ostalo.

A. 1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

340.000,00 kn

Potrebno je izvesti radove na odvodnji atmosferskih voda u naseljima Jušići, Matulji, Pasjak, Rukavac, Rupa, Vlahov Breg, te Lipa. Uz navedeno predviđena su i sredstva za održavanje postojećeg sistema odvodnje.

A. 2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 620.000,00 kn

Obuhvaća pometanje javno-prometnih površina, odvoz smeća sa odmorišta, uklanjanje smeća iz divljih deponija i akciju odvoza krupnog otpada, za što postoji poseban plan održavanja.

Pometanjem javno-prometnih površina obuhvaćene su ulice u širem centru Matulja, te ulice do željezničke stanice »Matulji«.

Odvoz smeća vrši se sa odmorišta od Permana do granice sa Republikom Slovenijom.

Uklanjanje smeća iz divljih deponija vrši se u dogovoru sa mjesnim odborima. U 2008. godini planira se sanacija divljeg deponija u Rupi.

Organiziran odvoz krupnog otpada kroz čitavu godinu planira se povećati za centar Matulja, budući da je detektirana veća potreba od planirane u 2007. godini.

Programom se predviđaju sredstva i za intervencije po nalogu komunalnog redara, u slučajevima kada one idu na teret Općine ili kada se provode prema trećim osobama od kojih se potom trebaju refundirati.

A. 3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

2.075.000,00 kn

A.3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA

250.000,00 kn

Redovnim održavanjem obuhvaćene su površine koje su planirane i u 2007. godini, te njihovo pojačano ozelenjivanje i održavanje. Prema zahtjevima mjesnih odbora planira se ozelenjivanje površina u Permanima i Jurdanima.

A.3.2. SJEČA SUHIH STABALA I OBREZIVANJE STABALA 20.000,00 kn

Sječa suhih stabala i obrezivanje stabala (rez u glavu) vršiti će se prema zahtjevu mjesnih odbora, u okviru raspoloživih sredstava.

A.3.3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

1.555.000,00 kn

U 2008. godini predviđena su uređenja stepeništa i puteva Stari grad-Matulji, te u Rukavcu kraj osnovne škole, kraj crkve (Put Lusino, Rošići, Palihi), Štranjga- Mohorići-Biškupi, premještanje puta Štranjgica-Sušnji, te uređenje javne površine Kalić i vidikovac kraj crkve.

U Bregima se planira uređenje puta za Poščići i puta Opatija-Bregi, a od uređenja površina planirano je uređenje okretišta u Mamićima, mjesta Križina u Šapjanama,

okoliša na Sv. Mihovilu, površine (dolca) u naselju Milana Frlana, te površine pješačkog nathodnika Vlahov Breg.

A.3.4. DEKORACIJA 80.000,00 kn

Predviđena je novogodišnja dekoracija i dekoracija prigodom lokalnih blagdana po mjesnim područjima.

A.3.5. ODRŽAVANJE JAVNOG SATA 20.000,00 kn

Sredstva su predviđena za kupnju dotrajalog mehanizma sata na zgradi Općine.

A.3.6. ODRŽAVANJE JAVNIH CISTERNI

110.000,00 kn

Predviđeni su građevinski radovi na javnoj cisterni u Lipi.

A.3.7. NABAVA, POSTAVA I POPRAVAK KLUPA, KOŠARICA, OGLASNIH TABLI I NAPRAVA 30.000,00 kn

Planira se nabavka novih parkovnih klupa i oglasnih tabli, te popravak i održavanje starih.

A.3.8 HITNE INTERVENCIJE 10.000,00 kn

Obuhvaćeni su radovi koji se izvode u slučaju elementarnih nepogoda i drugih izvanrednih situacija koje nastaju prilikom nepredviđenih događaja, a od interesa su za Općinu Matulji.

A. 4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 6.317.610,00 kn

A.4.1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH ULICA I PUTEVA 4.362.610,00 kn

Održavanje nerazvrstanih cesta (ulice i putevi) obuhvaća redovno održavanje preko 100 km cesta na području Općine Matulji. Za redovno održavanje postoji poseban plan održavanja za 2008. god. kao i plan održavanja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima - zimska služba.

Planirana je obnova horizontalne prometne signalizacije na svim nerazvrstanim cestama. Izvršiti će se obnavljanje pješačkih prijelaza, obnova autobusnih stajališta te »stop« linija.

Osim sredstava za redovno održavanje planirana su i sredstva u vidu pomoći mjesnim odborima za uređenje nerazvrstanih cesta, kao i sredstva za čišćenje cestovnog pojasa uz državne i županijske ceste u naseljenim mjestima.

U 2008. godini planira se pojačano održavanje, ceste za groblje Zvoneća i ceste za Zaluki, te ceste kraj radne zone RZ-6.

Planira se i pojačano održavanje potpornih zidova koji su derutnom stanju kao posljedica sve češćeg pojačanog opterećenja. Planira se i pojačano postavljenje zaštitnih odbojnika na kritičnim mjestima.

Dio pometanja rizle, košnja trave i štrpanje planira se ugovoriti s udrugama s našeg područja, potaknuto njihovom inicijativom.

A.4.2. ODRŽAVANJE BUS STANICA I UGIBALIŠTA 50.000,00 kn

U 2008. god. planira se redovno održavanje postojećih BUS čekaonica, te temeljitije uređenje dotrajalih autobusnih čekaonica.

A.4.3. HITNI POPRAVCI I INTERVENCIJE, USPOSTAVA PRIVREMENOG REŽIMA PROMETA 45.000,00 kn

Obuhvaća radove koji se izvode u slučaju organiziranja kulturnih, zabavnih i drugih manifestacija od interesa za Općinu, a koje zahtijevaju zahvate na objektima komunalne infrastrukture (njihova zaštita, preregulacija prometa i sl.).

Predviđeno je postavljanje stalnog električnog priključaka za potrebe održavanja manifestacija Kuzmova u naselju Veli Brgud.

A.4.4. ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 1.860.000,00 kn

U 2008. godini planira se asfaltiranje većeg dijela preostalih neasfaltiranih cesta na području Općine Matulji i to sljedećih: Rukavac (Mirina-Ivuli), Frančići - Rukavac, Palihi, Mamići, dionice Škrapna-Lisina, Permani (kraj tvrtke Afro d.o.o.), Ružići, Veli Brgud, Pasjak, Kućeli, Lipa, Mučići - Puži, Osojnica - Zdemer.

A.5. ODRŽAVANJE GROBLJA I SPOMEN OBILJEŽJA 220.000,00 kn

A.5.1. UREĐENJE GROBLJA I SPOMENIKA 100.000,00 kn

Tijekom 2008. godine planira se sanacija oštećenih spomenika, te čišćenje i uređenje spomenika palim borcima u Drugom svjetskom i Domovinskom ratu, kao i žrtvama fašističkog terora i to prigodom obilježavanja Dana antifašističke borbe i Svih svetih.

A.5.2. ODRŽAVANJE KULTURNO-POVJESNIH SPOMENIKA -CRKAVA 120.000,00 kn

Predviđena je pomoć (financijska ili materijalna) za uređenje crkvi prema zahtjevima Crkvenih ili Mjesnih odbora i odlukama Poglavarstva.

A. 6. JAVNA RASVJETA850.000,00 kn

A.6.1. JAVNA RASVJETA - za potrošnju javne rasvjete planiran je iznos od 650.000,00 kn.

A.6.2. JAVNA RASVJETA - za održavanje javne rasvjete planiran je iznos od 200.000,00 kn

B/ PROGRAM GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2008. godinu 20.868.880,00 kn

B.1. VODOOPSKRBA 3.110.000,00 kn

U okviru rješavanja pitanja vodoopskrbe na području Općine Matulji u 2008. godini predviđeni su radovi na slijedećim građevinama:

- VODOSPREMA VS LISINA S PRILAZNIM PUTEM

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA MUNE,

- OPSKRBNI VODOVOD NASELJA ANDRETIĆI I

- REKONSTRUKCIJA VODOSPREME ORJAK

B.2. KANALIZACIJA 1.500.000,00 kn

Predviđena su sredstva za izgradnju kolektora po programu Sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa.

B.3. IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE-CESTE 9.600.000,00 kn

B.3.1. Ceste u radnim zonama 3.000.000,00 kn

Planirana sredstva predviđena su za izgradnju prilazne ceste u radnu zonu RZ-2.

B.3.2. Cesta za sportsko-školsku

dvoranu 1.000.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu za sportsko-školsku dvoranu te početak radova.

B.3.3. Zdravstveni centar 3.000.000,00 kn

Predviđena je izgradnja ceste u zdravstvenom centru.

B.3.4. Cesta Milana Frlana - 43. Istarske divizije 1.600.000,00 kn

Predviđena je izrada projektne dokumentacije za cestu Milana Frlana - 43. Istarske divizije, te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

B.3.5. Sufinanciranje (HC - ŽUC) 1.000.000,00 kn

Predviđena sredstva odnose se na sufinanciranje zajedničkih projekata s Županijskom upravom za ceste Primorsko-goranske Županije i Hrvatskim cestama.

B.4. OSTALA INFRASTUKTURA 6.658.880,00 kn

B.4.1. Igrališta. 410.000,00 kn

Predviđena su sredstva za uređenje igrališta u Šapjanama, Jušićima, Munama, Pasjaku, Rupi i Žejanama.

B.4.2. Izgradnja nogostupa. 850.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izgradnju nogostupa u naseljima Jušići, Jurdani i Matulji.

B.4.3. Proširenja groblja. 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu projektne dokumentacije za proširenje groblja u Matuljima, te za dio građevinskih radova.

B.4.4. Proširenje i interpolacija javne rasvjete. 400.000,00 kn

Predviđena su sredstva za lokacije interpolacija prema prioritetnim zahtjevima mjesnih odbora.

B.4.5. Školska-sportska dvorana. 1.000.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije, otkup zemljišta i infrastrukturu školske-sportske dvorane.

B.4.6. Autobusni terminal Permani. 500.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izvođenje radova na autobusnom terminalu Permani.

B.4.7. Poticajna stanogradnja 650.000,00 kn

Prema programu poticajne stanogradnje u 2008. godini planira se izrada potrebne dokumentacije i otkup zemljišta.

B.4.8. Parkiralište Matulji. 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije i izgradnju infrastrukture za parkiralište Matulji.

B.4.9. Autobusno stajalište Jurdani i Božinići 400.000,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, za izradu dokumentacije i izvođenje radova na uređenju autobusnih stajališta u Jurdanima i Božinićima.

B.4.10. Centar Matulja 200.000,00 kn

Sredstva su predviđena za izradu dokumentacije potrebne za uređenje centra Matulja.

B.4.11. GIS - Geografski informacijski sustav 150.000,00 kn

Sredstva su predviđena za nadogradnju geografsko- informacijskog sustava (GIS-a), s ciljem boljeg vođenja i upravljanja komunalnim sustavom na području Općine Matulji.

B.4.12. Otkup zemljišta 1.198.880,00 kn

Sredstva su predviđena za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture.

B.4.13. Prostorije za MO Brce 300.000,00 kn

Sredstva su predviđena za projektnu dokumentaciju i izgradnju prostorija mjesnog odbora Brce i popratnih sadržaja.

C/ ODRŽAVANJE STAMBENOG I POSLOVNOG FONDA 1,450.000,00 kn

C.1. ODRŽAVANJE STAMBENOG FONDA 100.000,00 kn

Sredstva su predviđena za tekuće održavanje stambenih zgrada.

C.2. IZDACI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 150.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za tekuće održavanje poslovnog prostora i to podmirenje troškova električne energije, vode, odvoza smeća. telefon, čišćenje objekata, te za sitnije popravke i potrošni materijal vezano za održavanje objekata.

C.3. OSIGURANJE POSLOVNIH PROSTORA 15.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za osiguranje objekata poslovnih prostora.

C.4. OSTALI FINANCIJSKI IZDACI POSLOVNIH PROSTORA 45.000,00 kn

Sredstva su namijenjena za objavu natječaja za najam poslovnog prostora, za sudske pristojbe kod eventualnih sporova, za privremene priključke i troškove domara u domovima Hangar i Jušići.

C.5. INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA 1.140.000,00 kn

Predviđeno je uređenje poslovnih prostora u društvenim domovima Bregi, Jušići, Hangar, Rukavac, Pasjak, Rupa i Permani. Predviđa se i nastavak uređenja prostorija u Općini Matulji.


SVEUKUPNO /A + B + C/ 32.741.490,00 kn


Klasa: 400-08/07-01/11

Ur.broj: 2156-04-07-55

Matulji, 18. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća Općine Matulji
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=536&mjesto=51211&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr