SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
13

9.

Na temelju odredbe članka 26. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine« PGŽ broj 9/02) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj 1. prosinca 2003. godine, donijelo je

OSNOVE PRAVILA MJESNIH ODBORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Osnovama pravila mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Osnova pravila) detaljnije se uređuju pitanja vezana za mjesnu samoupravu koja nisu regulirana Statutom Općine Malinska-Dubašnica ili drugim općinskim odlukama (način rada tijela mjesnog odbora, financiranje mjesne samouprave, osiguranje uvjeta za rad mjesnog odbora te druga pitanja od važnosti za mjesnu samoupravu).

Članak 2.

Mjesni odbor je pravna osoba.

Sjedište mjesnog odbora određuje Općinsko poglavarstvo posebnom odlukom.

II. NAČIN RADA TIJELA MJESNOG ODBORA

Članak 3.

Tijela mjesnog odbora su:

- vijeće mjesnog odbora

- predsjednik vijeća mjesnog odbora.

Članak 4.

Broj članova vijeća mjesnog odbora utvrđen je Statutom.

Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Članak 5.

Vijeće mjesnog odbora (u daljnjem tekstu: vijeće):

- donosi program rada i izvješće o radu mjesnog odbora,

- donosi pravila mjesnog odbora,

- donosi poslovnik o svom radu,

- donosi plan malih komunalnih akcija i utvrđuje prioritet u njihovoj realizaciji,

- donosi financijski plan i godišnji obračun,

- bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika vijeća mjesnog odbora,

- saziva mjesne zborove građana,

- odlučuje o korištenju sredstava namijenjenih mjesnom odboru u proračunu Općine,

- surađuje s drugim mjesnim odborima na području Općine,

- surađuje s udrugama na svom području po pitanjima od interesa za građane mjesnog odbora,

- predlaže osnivanje mjesnih odbora, odnosno daje mišljenje Općinskom vijeću o drugim inicijativama i prijedlozima za osnivanje mjesnih odbora na njegovom području,

- obavlja i druge poslove određene propisima.

Članak 6.

Poslovnikom o radu vijeća pobliže se uređuje način i organizacija rada vijeća.

Pravila mjesnog odbora koja donosi vijeće ne smiju biti u suprotnosti s ovim Osnovama pravila.

Članak 7.

Vijeće donosi jednogodišnji program rada (za kalendarsku godinu) i višegodišnji program rada (za mandatno razdoblje).

Programom rada mjesnog odbora utvrđuju se aktivnosti, osobito u pogledu:

- vođenja skrbi o uređenju područja,

- poboljšanja kvalitete stanovanja,

- potreba obavljanja komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti te lokalne infrastrukture,

- potreba stanovnika u oblasti brige o djeci,

- naobrazbi i odgoju, javnom zdravlju,

- zaštite okoliša,

- socijalne skrbi stanovnika,

- osiguranja potreba u kulturi, tehničkoj kulturi, tjelesnoj kulturi i sportu.

Članak 8.

Jednogodišnjim Programom rada (u daljnjem tekstu: Program) posebno se iskazuju programi iz aktivnosti navedenih u prethodnom članku, na način da istim nisu obuhvaćeni komunalni prioriteti iskazani u Planu malih komunalnih akcija.

Višegodišnji program rada vijeće donosi u roku 6 mjeseci od konstituiranja, te ga dostavlja Općinskom poglavarstvu.

Članak 9.

Planom malih komunalnih akcija utvrđuju se komunalni prioriteti vezani za uređivanje i održavanje javnih zelenih površina, pješačkih zona, trgova, parkova, dječjih igrališta, nogostupa, održavanje mjesta za oglašavanje, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina te drugi prioriteti uređivanja i održavanja komunalne infrastrukture.

Plan malih komunalnih akcija financira se iz općinskog proračuna sukladno Odluci o načinu financiranja mjesnih

odbora, a obavezno sadrži opis i opseg komunalnih prioriteta iz prethodnog stavka ovog članka.

Program rada obavezno sadrži opis i opseg aktivnosti s naznakom izvora financiranja.

Prijedlog Programa za kojeg se sredstva osiguravaju u Općinskom proračunu i Plan malih komunalnih akcija dostavljaju se nadležnom upravnom odjelu Općine, najkasnije do 20. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

O prijedlozima programa rada mjesnih odbora koji nisu konstituirani do 20. rujna tekuće godine, kao i za one koji se konstituiraju tijekom proračunske godine, a u kojim se sredstva za njihovu realizaciju osiguravaju u Općinskom proračunu, odlučuje Općinsko poglavarstvo, sukladno raspoloživim proračunskim sredstvima.

Članak 10.

Vijeće u pravilu odlučuje većinom glasova nazočnih članova.

Većinom glasova svih članova odlučuje se o:

- Programu rada,

- Planu malih komunalnih akcija,

- Financijskom planu i Godišnjem obračunu,

- Pravilima mjesnog odbora

- Poslovniku o radu vijeća

- drugim pitanjima, kada je to propisano zakonom ili ovim Osnovama pravila.

Članak 11.

Vijeće tajnim glasovanjem bira predsjednika vijeća i jednog potpredsjednika iz svog sastava, na vrijeme od četiri godine.

Za predsjednika odnosno potpredsjednika vijeća izabran je član za kojeg je glasovala većina od ukupnog broja svih članova vijeća.

Vijeće je dužno izabrati predsjednika vijeća u roku od 30 dana od dana konstituiranja vijeća.

Članak 12.

Predsjednik vijeća:

- predstavlja mjesni odbor i vijeće mjesnog odbora,

- saziva sjednice vijeća, predlaže dnevni red, predsjeda sjednicama vijeća i potpisuje akte vijeća,

- provodi i osigurava provođenje odluka vijeća te izvješćuje o provođenju odluka vijeća,

- surađuje s predsjednikom Općinskog vijeća,

- informira građane o pitanjima važnim za mjesni odbor,

- obavlja druge poslove koje mu povjeri vijeće i Općinsko vijeće.

Članak 13.

Predsjednik vijeća saziva sjednice vijeća na vlastitu inicijativu, a dužan ju je sazvati u roku 8 dana od primitka zahtjeva Općinskog poglavarstva ili 1/3 članova vijeća.

O radu na sjednici vodi se zapisnik. Predsjednika u slučaju spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje potpredsjednik vijeća.

Članak 14.

Vijeće radi na sjednicama, ukoliko je nazočan natpolovičan broj članova vijeća, uključujući i predsjedavajućeg.

Članak 15.

Mandat predsjednika vijeća traje četiri godine. Predsjedniku vijeća može prestati mandat i prije isteka redovitog mandata:

- ako podnese ostavku ili

- ako mu vijeće izglasa nepovjerenje.

Članak 16.

Ostavka se daje u pisanom obliku. Predsjednik vijeća smatra se razriješenim danom utvrđivanja da je podnesena pisana ostavka.

Članak 17.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku vijeća može dati 1/3 članova vijeća.

Prijedlog mora biti obrazložen.

O prijedlogu se može glasovati javno ili, ako to vijeće odluči većinom glasova članova vijeća, tajno.

Prijedlog je prihvaćen ako se za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku vijeća izjasni natpolovična većina članova vijeća.

Članak 17.

Predsjednik vijeća kojem je izglasano nepovjerenje ili koji je podnio pisanu ostavku, ostaje član vijeća do isteka mandata članova vijeća.

U slučaju izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vijeća ili podnošenja pisane ostavke, vijeće će između članova vijeća izabrati novog predsjednika vijeća u roku od 30 dana.

Članak 18.

Vijeće osniva stalna i povremena radna tijela radi razmatranja i koordinacije u rješavanju pojedinih pitanja, pripreme i izvršavanja odluka i drugih akata vijeća i obavljanja posebnih zadaća iz djelokruga mjesnog odbora.

Radna tijela osnivaju se odlukom kojom se utvrđuje njihov sastav i djelokrug.

III. FINANCIRANJE RADA MJESNE SAMOUPRAVE

Članak 19.

Financijska sredstva za djelatnosti mjesnih odbora osiguravaju se iz:

- proračuna Općine,

- sredstava koje mjesni odbor ostvari svojom aktivnošću,

- pomoći, donacija i drugih izvora koje mjesni odbor ostvari u skladu s pozitivnim propisima.

Pobliže odredbe o načinu financiranja mjesnih odbora uredit će se posebnom odlukom koju donosi Općinsko vijeće.

Članak 20.

Vijeće mjesnog odbora donosi financijski plan za kalendarsku godinu, kao i godišnji obračun vezano za sredstva kojima raspolaže na žiroračunu mjesnog odbora.

IV. MJESNI ZBOR GRAĐANA

Članak 21.

Vijeće može sazivati mjesne zborove građana. Mjesne zborove građana vodi predsjednik ili član vijeća mjesnog odbora kojeg odredi vijeće.

Pobliže odredbe o zborovima građana uređene su Statutom Općine a mogu se detaljnije urediti posebnom odlukom koju donosi Općinsko poglavarstvo.

V. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD MJESNIH ODBORA

Članak 22.

Obavljanje administrativnih i stručnih poslova za razvoj mjesne samouprave i za potrebe rada mjesnog odbora osigurava Općinsko poglavarstvo preko nadležnog upravnog odjela.

Članak 23.

Općinsko poglavarstvo osigurava poslovni prostor za potrebe rada mjesnog odbora.

Odlukom Općinskog poglavarstva uređuje se način uporabe poslovnog prostora za potrebe mjesne samouprave te standardi kojima Općinsko poglavarstvo osigurava prostor za potrebe mjesne samouprave.

Odlukom iz prethodnog stavka reguliraju se način i uvjeti uporabe prostora bez naknade te mogućnost davanja prostora na privremenu uporabu uz naknadu, a u vrijeme kada se prostor ne koristi za poslove mjesne samouprave.

VI. NADZOR

Članak 24.

Nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnog odbora obavlja Općinsko poglavarstvo (odnosno Općinsko vijeće u jedinicama koje nemaju poglavarstvo) u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 25.

Općinsko poglavarstvo (odnosno Općinsko vijeće) raspustit će vijeće mjesnog odbora:

- ako iz bilo kojih razloga trajno ostane bez minimalnog broja članova potrebnih za rad i donošenje odluka i akata iz svoje nadležnosti,

- ako učestalo donosi opće akte suprotne Ustavu, zakonu, Statutu, ovim Osnovama pravila ili drugom propisu,

- ako ne može donositi odluke i druge akte vezane za aktivnosti mjesne samouprave dulje od tri mjeseca,

- ako ne izabere predsjednika vijeća u roku od 30 dana od dana konstituiranja vijeća ili od podnošenja ostavke ili izglasavanja nepovjerenja predsjedniku vijeća.

Prijedlog za raspuštanje vijeća može dati i 1/3 članova vijeća.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 26.

Gradsko/Općinsko poglavarstvo dostavlja svakom vijeću ove Osnove pravila mjesnih odbora.

Članak 27.

Ove Osnove pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2142/05-03-9

Malinska, 1. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

Josip Sormilić v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr