SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA
13

8.

Na temelju članka 35. i 61. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 26. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« broj 9/02), Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici održanoj dana 1. prosinca 2003. godine, donosi

ODLUKU
o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora
na području Općine Malinska-Dubašnica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje izbor članova Vijeća mjesnih odbora, predlaganje kandidata, tijela za provođenje izbora, glasovanje i utvrđivanje rezultata glasovanja, te druga pitanja u svezi provedbe izbora za članove Vijeća mjesnih odbora (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Članak 2.

(1) Članove Vijeća biraju hrvatski državljani s navršenih 18 godina koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora za čije se Vijeće izbori provode.

(2) Za člana Vijeća može se kandidirati i biti izabran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina života koji ima prebivalište na području mjesnog odbora za čije se članove Vijeća izbori provode.

Članak 3.

(1) Članovi Vijeća biraju se na neposrednim izborima (u daljnjem tekstu: izbori) tajnim glasovanjem.

(2) Prava i dužnosti članova Vijeća započinju danom konstituiranja Vijeća.

(3) Mandat članova Vijeća izabranih na redovnim izborima traje 4 godine.

(4) Mandat članova Vijeća izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata članova Vijeća izabranih na redovnim izborima.

(5) Član Vijeća nema obvezujući mandat i nije opoziv.

Članak 4.

(1) Izbore za članove Vijeća raspisuje Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica posebnom odlukom kojom se utvrđuje točan datum održavanja izbora i broj članova Vijeća u svakom mjesnom odboru.

(2) Odluka iz prethodnog stavka objavljuje se na oglasnim pločama i u javnom glasilu.

(3) Ukoliko je mandat prestao uslijed raspuštanja Vijeća, prijevremeni izbori imaju se održati u roku od 60 dana od dana raspuštanja.

(4) Od dana raspisivanja izbora pa do dana izbora ne može proteći manje od 30 niti više od 60 dana.

(5) Kada je Vijeće raspušteno, prijevremeni izbori neće se raspisati i održati u slučaju da je do redovnih izbora preostalo manje od godine dana.

Članak 5.

Član vijeća ne može istovremeno biti Načelnik Općine, zamjenik Načelnika, član Općinskog vijeća, Općinskog poglavarstva, pročelnik i djelatnik upravnog tijela Općine, član uprave trgovačkog društva u pretežitom vlasništvu Općine te ravnatelj ustanove kojoj je Općina osnivač.

Članak 6.

(1) Na prestanak mandata člana vijeća prije isteka redovitog četvorogodišnjeg mandata shodno se primjenjuju odredbe zakona kojima se utvrđuje prestanak mandata članovima predstavničkih tijela jedinice lokalne samouprave.

(2) Članu vijeća prestaje mandat i ako počne obnašati dužnost iz članka 6. ove Odluke, i to danom stupanja na dužnost.

Članak 7.

(1) Članovi vijeća imaju zamjenike koji obnašaju tu dužnost ukoliko članu vijeća mandat prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

(2) Člana vijeća izabranog na stranačkoj listi zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran član, a kojeg odredi politička stranka koja je predlagatelj liste.

(3) Člana vijeća izabranog na koalicijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste s koje je izabran i član, a kojeg odredi politička stranka kojoj je u trenutku izbora pripadao član vijeća kojem je prestao mandat.

(4) Zamjenik člana vijeća počinje obnašati dužnost nakon što je članu vijeća prestao mandat, prema odredbi članka 7. ove Odluke.

(5) Člana vijeća izabranog na nezavisnoj listi zamjenjuje prvi sljedeći neizabrani kandidat s te liste.

Članak 8.

(1) Jamči se sloboda opredjeljenja birača i tajnost glasovanja.

(2) Nitko ne može biti pozvan na odgovornost zbog glasova nja ili zbog toga što nije glasovao.

(3) Nitko ne može tražiti od birača da objavi svoje glasačko opredjeljenje.

II. KANDIDIRANJE

Članak 9.

(1) Liste za izbor članova Vijeća mjesnih odbora predlažu političke stranke u Republici Hrvatskoj na način propisan njihovim statutom, odnosno posebnom odlukom donesenom na temelju statuta i birači.

(2) Prilikom sastavljanja liste predlagatelj je dužan voditi računa o načelu ravnopravnosti spolova.

(3) Dvije ili više u Republici Hrvatskoj registriranih političkih stranaka mogu predložiti koalicijsku listu za izbor članova vijeća.

Članak 10.

(1) Kada birači kao ovlašteni predlagatelji predlažu nezavisnu kandidacijsku listu, za pravovaljanost kandidacijske liste dužni su prikupiti 30 potpisa.

(2) Podnositelji prijave nezavisne kandidacijske liste su prva tri po redu potpisnika nezavisne liste.

Članak 11.

Potpisi birača prikupljaju se na propisanom obrascu u koji se unosi ime i prezime, adresa i matični broj za svakoga potpisanog predlagatelja.

Članak 12.

(1) Prijedlozi lista moraju biti dostavljeni nadležnom izbornom povjerenstvu, najkasnije u roku od 12 dana od dana raspisivanja izbora.

(2) Naziv liste navodi se punim imenom stranke, odnosno stranaka koalicije, a ako postoji navodi se i skraćeni naziv stranke odnosno stranaka ili stranačke koalicije koja je listu predložila.

(3) Ako je listu predložila skupina birača, njen naziv je »Nezavisna lista Mjesnog odbora«.

(4) Nositelj liste prvi je predloženi kandidat na listi.

Članak 13.

(1) U prijedlogu liste obvezno se navode imena i prezimena kandidata, nacionalnost, adrese i datum rođenja kandidata predloženih na listi.

(2) Uz listu dostavljaju se i očitovanja svih kandidata o prihvaćanju kandidature ovjerovljena od strane javnog bilježnika ili nadležnog izbornog povjerenstva.

Članak 14.

(1) U prijedlogu liste obvezatno se uz podatke iz prethodnog stavka navodi naziv liste, a kandidati moraju na listi biti poredani od rednog broja do zaključno rednog broja koliko se članova Vijeća bira na izborima.

(2) Predlagatelj liste slobodno utvrđuje redoslijed kandidata na listi.

(3) Ako nakon predaje lista postane nepotpuna zbog smrti nekog od predloženih kandidata, njegovo će se ime izbrisati sa liste, a lista će se smatrati potpunom.

Članak 15.

Izborno povjerenstvo sastavit će i objaviti sve pravovaljano predložene liste za izbor članova Vijeća, kao i zbirnu listu i to u roku od 48 sati od isteka roka propisanog za postupak kandidiranja i podnošenja lista.

Članak 16.

(1) Kandidacijske liste unose se na zbirnu listu prema abecednom redu punog naziva političke stranke, odnosno koalicije, koja je listu predložila.

(2) Ako je više stranaka predložilo koalicijsku kandidacijsku listu, ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu prve po redu stranke u prijedlogu.

Članak 17.

(1) Sve političke stranke koje su predložile liste i nositelji ili drugi predstavnici nezavisnih lista imaju pravo na iznošenje i obrazlaganje svojih izbornih programa i izbornu promidžbu pod jednakim uvjetima.

(2) Izborna promidžba počinje od dana objave zbirne kandidacijske liste, a traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora.

(3) U tijeku cijelog dana koji prethodi danu održavanja izbora, kao i na dan izbora do zaključno 21 sat, zabranjena je svaka izborna promidžba, kao i svako objavljivanje prethodnih rezultata izbora.

III. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 18.

(1) Broj članova Vijeća mjesnog odbora određuje Poglavarstvo Općine Malinska-Dubašnica kod raspisivanja izbora.

(2) Broj članova vijeća mjesnih odbora određuje se prema broju birača na području mjesnog odbora za koji se provodi izbor, i to:

- pet (5) članova - u mjesnom odboru do 500 birača,

- sedam (7) članova - u mjesnom odboru preko 500 birača.

(3) Broj birača za utvrđivanje broja članova vijeća iz prethodnog stavka ovoga članka uzima se prema broju birača na posljednjim izborima održanim na području mjesnog odbora.

Članak 19.

(1) Članovi vijeća biraju se proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje mjesnog odbora čini jednu izbornu jedinicu.

(2) Svi koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora i koji pristupe glasovanju, na temelju kandidacijskih lista, biraju sve članove vijeća.

(3) Broj članova vijeća koji će biti izabran sa svake kandidacijske liste utvrđuje se na način da se ukupan broj važećih glasova koje je dobila kandidacijskih lista dijeli sa brojevima od 1 do zaključno broja koliko se članova vijeća bira na izborima. Od svih dobivenih rezultata posljednji rezultat po redu jest zajednički djelitelj kojim se dijeli ukupan broj glasova svake kandidacijske liste. Svaka kandidacijska lista dobit će onoliko mjesta u vijeću koliko puta ukupni broj njezinih dobivenih glasova sadrži zajednički djelitelj.

(4) Ako su važeći glasovi tako podijeljeni da se ne može utvrditi koja bi od dvije ili više lista dobila jedno mjesto ili još jedno mjesto u vijeću, ono pripada onoj listi koja je dobila više glasova.

(5) Pravo na sudjelovanje u diobi mjesta u vijeću imaju liste koje na izborima dobiju najmanje 5% važećih glasova birača.

IV. TIJELA ZA PROVEDBU IZBORA

Članak 20.

(1) Tijela za provedbu izbora za Vijeća mjesnih odbora su Izborno povjerenstvo i birački odbor.

(2) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i njihovi zamjenici mogu biti samo osobe koje imaju biračko pravo.

(3) Članovi Izbornog povjerenstva i biračkog odbora, kao i njihovi zamjenici imaju pravo na naknadu za svoj rad.

Članak 21.

(1) Izborno povjerenstvo posebnim rješenjem imenuje Općinsko poglavarstvo.

(2) Izborno povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, te njihovi zamjenici.

(3) Predsjednik izbornog povjerenstva mora biti diplomirani pravnik.

(4) Predsjednik i članovi Izbornog povjerenstva ne mogu biti kandidati za članove vijeća.

Članak 22.

Izborno povjerenstvo:

- brine za zakonitu pripremu i provođenje izbora za članove Vijeća,

- imenuje biračke odbore,

- određuje biračka mjesta za izbore članova Vijeća,

- nadzire rad biračkih odbora,

- obavlja sve tehničke pripreme za provođenje izbora, na temelju pravovaljanih prijedloga sastavlja i objavljuje kandidacijske liste, nadzire pravilnost izborne promidžbe za izbor članova Vijeća u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom,

- prikuplja i zbrajaju rezultate na biračkim mjestima,

- objavljuje rezultate izbora za članove Vijeća i

- obavlja i druge poslove radi provedbe izbora za Vijeća.

Članak 23.

(1) Biračke odbore, posebnim rješenjem imenuje Izborno povjerenstvo najkasnije 5 dana prije dana održavanja izbora.

(2) Birački odbor čine predsjednik i dva člana te njihovi zamjenici.

(3) Predsjednik i članovi biračkog odbora ne mogu biti kandidati za članove vijeća.

Članak 24.

(1) Birački odbori imenuju se za svako biračko mjesto radi neposredne provedbe glasovanja i osiguravanja pravilnosti i tajnosti glasovanja.

(2) Izborno povjerenstvo imenovat će predsjednika i članove biračkih odbora te njihove zamjenike, najkasnije pet dana prije dana održavanja izbora.

V. PROVOĐENJE IZBORA

Članak 25.

(1) Glasovanje za izbor članova Vijeća obavlja se na biračkim mjestima koja utvrđuje Izborno povjerenstvo s naznakom koji birači imaju glasovati na pojedinim biračkim mjestima.

(2) Izborno povjerenstvo odredit će biračka mjesta ovisno o broju birača, odnosno prostornoj udaljenosti, na način da broj birača na jednom biračkom mjestu omogući glasovanje svih birača u vremenu određenom za glasovanje.

(3) Svakom biračkom mjestu određuje se redni broj.

Članak 26.

(1) Za svako biračko mjesto odredit će se prostorija uređena i opremljena tako da osigurava tajnost glasovanja.

(2) Na biračkom mjestu trebaju biti vidljivo istaknute sve kandidacijske liste s pregledno navedenim imenima svih kandidata za članove Vijeća, za koje se glasuje.

Članak 27.

(1) Političke stranke i birači koji su predložili liste za izbor članova Vijeća kao i nevladine udruge imaju pravo odrediti promatrače koji će pratiti provedbu izbora tijekom čitavog izbornog postupka.

(2) Promatrač ima pravo biti nazočan glasovanju prebrojavanju glasova, upozoravati na uočene nepravilnosti i tražiti otklanjanje, te u zapisnik o radu biračkog odbora stavljati svoje primjedbe.

(3) Promatrač ima pravo dobiti kopiju zapisnika o radu biračkog odbora čiji je rad promatrao.

(4) Izborno povjerenstvo obvezatnim uputama podrobnije može utvrditi prava i dužnosti promatrača te način praćenja provedbe izbora.

VI. GLASOVANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASOVANJA

Članak 28.

(1) Glasovanje se obavlja na biračkom mjestu, glasačkim listićem.

(2) Glasački listić sadrži:

- naziv liste,

- ime i prezime nositelja liste i

- serijski broj.

(3) Kandidacijske liste navode se na glasačkom listiću onim redom kojim su navedene na zbirnoj listi kandidacijskih lista.

(4) Ispred naziva liste stavlja se redni broj.

Članak 29.

(1) Glasuje se samo za kandidacijske liste navedene na glasačkom listiću.

(2) Glasački se listić popunjava tako da se zaokružuje redni broj ispred naziva kandidacijske liste za koju se glasuje.

Članak 30.

(1) Važeći glasački listić je onaj iz kojeg se na siguran i nedvojben način može utvrditi za koju je kandidacijsku listu birač glasovao.

(2) Nevažeći glasački listić je:

- nepopunjeni glasački listić,

- listić popunjen tako da se ne može sa sigurnošću utvrditi za koju je listu birač glasovao,

- listić na kome je birač glasovao za dvije ili više kandidacijskih lista.

Članak 31.

(1) Glasovanje traje neprekidno od 7 do 19 sati, kada se biračka mjesta zatvaraju.

(2) Omogućit će se glasovanje i biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu u 19 sati.

(3) Za vrijeme trajanja glasovanja na biračkom mjestu moraju biti prisutni svi članovi biračkog odbora ili njihovi zamjenici.

Članak 32.

(1) Nitko ne smije doći na biračko mjesto naoružan.

(2) Predsjednik biračkog odbora dužan je brinuti o održavanju reda i mira za vrijeme glasovanja te je, u slučaju potrebe, ovlašten naložiti biraču koji ometa red i mir ili onemogućava odnosno otežava glasovanje drugih da napusti biračko mjesto.

(3) Predsjednik biračkog odbora ovlašten je zatražiti pomoć policije.

Članak 33.

(1) Prije no što birač pristupi glasovanju predsjednik biračkog odbora ili od njega ovlašten član provjerava u popisu birača je li birač koji je pristupio glasovanju upisan.

(2) Ukoliko se ustanovi da birač nije upisan u popis birača, neće mu se dozvoliti glasovanje, osim ukoliko birač potvrdom tijela nadležnog za vođenje popisa birača dokaže da ima pravo pristupiti glasovanju na tom biračkom mjestu.

(3) Potvrdu iz stavaka 2. članka birač je dužan predati biračkom odboru i ona čini sastavni dio izbornog materijala.

Članak 34.

(1) Birač koji zbog kakve tjelesne mane ili zbog toga što je nepismen ne bi mogao samostalno glasovati, može doći na biračko mjesto s drugom osobom koja je pismena i koja će po njegovoj ovlasti i uputi zaokružiti redni broj ispred naziva liste.

(2) Birač koji zbog teže bolesti, tjelesnog oštećenja ili nemoći nije u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto obavijestit će o tome birački odbor. Predsjednik biračkog odbora određuje najmanje dva člana biračkog odbora ili zamjenika koji će birača posjetiti u mjestu gdje se nalazi i omogućiti mu glasovanje.

(3) Predsjednik biračkog odbora dužan je glasovanje birača s tjelesnom manom, nepismenih birača, kao i glasovanje izvan biračkog mjesta po prethodnoj obavijesti birača, poimenično navesti u zapisniku o radu biračkog odbora.

Članak 35.

(1) Po završnom glasovanju birački odbor će najprije prebrojiti neupotrjebljene glasačke listiće i staviti ih u poseban omot koji će zatvoriti.

(2) Nakon toga birački odbor utvrđuje, prema popisu birača odnosno izvatku iz popisa birača i na temelju zapisnika, ukupan broj birača koji su glasovali i pristupa otvaranju glasačke kutije i prebrojavanju glasova.

(3) Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je broj glasova prema biračkom popisu veći od broja glasova po glasačkim listićima, vrijedi rezultat glasovanja po glasačkim listićima.

(4) Ako se prilikom prebrojavanja glasova na biračkom mjestu utvrdi da je glasovao manji broj birača od broja glasova u glasačkoj kutiji, birački odbor se raspušta i imenuje novi, a glasovanje se ponavlja nakon 15 dana. U slučaju ponavljanja glasovanja, njegov se rezultat utvrđuje u roku od 24 sata nakon ponovljenog glasovanja.

Članak 36.

(1) Kad birački odbor utvrdi rezultat glasovanja na biračkom mjestu u zapisnik o svom radu zabilježit će:

- nepopunjeni glasački listić,

- broj birača prema popisu birača;

- koliko je birača pristupilo glasovanju prema popisu, a koliko uz potvrdu;

- koliko je ukupno birača glasovalo;

- koliko je glasova dobila svaka kandidacijska lista, te

- koliko je glasačkih listića proglašeno nevažećim.

(2) U zapisnik o radu biračkog odbora unose se i sve druge činjenice koje su važne za glasovanje.

(3) Svaki član biračkog odbora, kao i zamjenik, može dati svoje primjedbe na zapisnik.

(4) Zapisnik potpisuju svi članovi biračkog odbora.

Članak 37.

Zapisnik o radu te ostali izborni materijal birački odbor dostavlja biračkom povjerenstvu mjesnog odbora najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja birališta.

Članak 38.

(1) Izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja za Vijeće mjesnog odbora u roku od 24 sata od zatvaranja birališta.

(2) O svom radu Izborno povjerenstvo vodi zapisnik.

(3) Zapisnik obavezno sadrži:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora;

- broj birača koji su glasali i broj glasačkih listića koji su proglašeni nevažećim,

- broj glasova koje je dobila svaka kandidacijska lista.

(4) Svaki član izbornog povjerenstva, kao i zamjenik, može staviti primjedbe na zapisnik.

(5) Zapisnik potpisuju svi članovi Izbornog povjerenstva mjesnog odbora.

Članak 39.

Rezultate izbora za članove vijeća utvrđuje Izborno povjerenstvo mjesnog odbora na temelju rezultata glasovanja na svim biračkim mjestima.

Članak 40.

Kad Izborno povjerenstvo utvrdi rezultate glasovanja za članove vijeća odmah će objaviti:

- broj birača upisanih u popis birača mjesnog odbora;

- koliko je glasova dobila svaka pojedina kandidacijska lista;

- koliko je bilo nevažećih glasačkih listića;

- broj mjesta u vijeću koje je dobila svaka kandidacijska lista, te

- imena i prezimena kandidata sa svake kandidacijske liste koji su izabrani za članove vijeća.

VII. TROŠKOVI ZA PROVOĐENJE IZBORA

Članak 41.

(1) Sredstva za provedbu redovnih i prijevremenih izbora za članove Vijeća osiguravaju se u Proračunu Općine Malinska-Dubašnica.

(2) Sredstvima za provedbu izbora u mjesnim odborima raspolaže Izborno povjerenstvo.

(3) Izborno povjerenstvo ovlašteno je odrediti način korištenja sredstava, nadzor nad njihovom raspodjelom i korištenjem, te dodijeliti potrebna sredstva biračkim odborima.

Članak 42.

U Općinskom proračunu se ne osiguravaju sredstva za naknadu troškova promidžbe u postupku izbora za vijeća mjesnih odbora političkim strankama i nezavisnim listama.

VIII. ZAŠTITA IZBORNOG PRAVA

Članak 43.

Nadzor pravilnosti izbora članova Vijeća u skladu s odredbama ove Odluke, obavlja Općinsko poglavarstvo.

Članak 44.

(1) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja može podnijeti politička stranka koja je predlagatelj liste, dvije ili više političkih stranaka koje su predložile koaliciju listu kao i nositelji nezavisnih lista.

(2) Prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora mogu podnijeti samo one političke stranke o čijim se kandidacijskim listama glasovalo na izborima, kao i nositelji nezavisnih lista o kojim se glasovalo.

(3) Ukoliko je kandidacijsku listu predložilo više političkih stranaka, prigovor će se smatrati pravovaljanim i kada ga je donijela samo jedna politička stranka.

(4) Političke stranke će na temelju svojih statuta odrediti tko se ima smatrati ovlaštenim podnositeljem prigovora.

(5) Nositelji nezavisnih lista prigovor podnose osobno.

Članak 45.

(1) Prigovor se podnosi Izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja za koju je stavljen prigovor.

(2) Izborno povjerenstvo dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada mu je dostavljen prigovor, odnosno od dana kada su mu dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor.

Članak 46.

(1) Ako Izborno povjerenstvo, rješavajući po prigovoru utvrdi da je bilo nepravilnosti koje su bitno utjecale na rezultate izbora, poništit će radnje u tom postupku i odrediti da se te radnje ponove u roku koji mora osigurati održavanje izbora na dan za koji su raspisani.

(2) Ako ne postoji mogućnost ponavljanja poništenih radnji iz prethodnog stavka ovog članka ili ako se nepravilnosti odnose na postupak glasovanja, a bitno su utjecale na rezultat izbora, Izborno povjerenstvo poništit će izbore i odrediti rok u kojem će se održati ponovljeni izbori.

Članak 47.

(1) Protiv rješenja Izbornog povjerenstva podnositelj prigovora ima pravo žalbe.

(2) Žalba iz stavka 1. ovog članka podnosi se Poglavarstvu u roku od 48 sati, računajući od dana kada je primljeno pobijeno rješenje.

(3) Žalba se podnosi putem Izbornog povjerenstva.

(4) Poglavarstvo je dužno donijeti odluku o žalbi u roku od 48 sati od dana primitka žalbe.

Članak 48.

Podneseni prigovor odnosno žalba u postupku zaštite izbornog prava ne odgađaju obavljanje izbornih radnji koje su propisane ovom Odlukom.

Članak 49.

Na podnesene podneske i rješenja u postupku po odredbama ove Odluke ne plaćaju se pristojbe.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

(1) Prva konstituirajuća sjednica Vijeća održat će se u roku od 30 dana od dana objave izbornih rezultata.

(2) Konstituirajuće sjednice Vijeća saziva Načelnik ili osoba koju on ovlasti.

(3) Ako se konstituirajuća sjednica ne održi u zakazanom roku ovlašteni sazivač odmah će sazvati novu konstituirajuću sjednicu koja se treba održati u roku od 15 dana.

(4) Konstituirajućoj sjednici Vijeća do izbora predsjednika predsjedava najstariji član.

Članak 51.

Na pitanja izbora članova Vijeća mjesnih odbora koja nisu uređena ovom Odlukom odgovarajuće se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 52.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-gorarske županije.

Klasa: 021-05/03-01/2

Ur. broj: 2142/05-03-8

Malinska, 1. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr