SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 52. Petak, 28. prosinca 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

70.

Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 29. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07)), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 27. prosinca 2007. godine, donijelo je

GODIŠNJI PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture
za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori i namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture za 2008. godinu.

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog programa čine:

1. komunalna naknada 1.500.000,00

2. naknada za koncesijska odobrenja 90.000,00

3. pristojbe 1.835.000,00

4. naknada za uporabu javnih površina (dio) 138.477,00


UKUPNI PRIHODI (1. - 4.) 3.563.477,00

Članak 3.

Sredstva iz prethodnog članka raspoređuju se za sljedeće namjene:

1. Održavanje cesta 900.000,00

2. Održavanje javnih površina, čistoća,

odvoz otpada 665.000,00

3. Održavanje i uređivanje javnih

zelenih površina 600.000,00

4. Javna rasvjeta (utrošak, održavanje uređaja) 350.000,00

5. Održavanje građevinskih objekata 105.000,00

6. Održavanje objekata i uređaja odvodnje 263.477,00

7. Nadzor nad plažama 50.000,00

8. Deratizacija i dezinsekcija 120.000,00

9. Ostalo (opskrba vodom, geodet. katast.

usluge i dr.) 510.000,00


UKUPNO RASHODI (1. - 9.) 3.563.477,00

Obavljanje standardnih poslova redovnog i pojačanog održavanja povjerava se pravnim osobama u vlasništvu i suvlasništvu Općine Baška - TD Baška d.o.o. i TKD Ponikve d.o.o. Krk, što će u nastavku programa biti posebno naznačeno, dok će se nestandardni (povremeni najrazličitiji poslovi), posebno prisutni kod pojačanog održavanja, povjeravati najpovoljnijim ponuditeljima provedbom zakonom propisanog postupka.

1. ODRŽAVANJE CESTA 900.000,00


1.1. REDOVNO ODRŽAVANJE PJEŠAČKIH I BICIKLISTIČKLIH STAZA,

POLJSKIH PUTEVA I NOGOSTUPA 350.000,00

. nasipavanje, održavanje i košnja put lovački dom do vrh stepenica Majke Božje (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Malin do Guvno (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Malin do Pod jabuke (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Jurandvor autobusna do Batomalj (1 put god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Pod jabuke do Batomalj (4 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put most suha marina do Pod jabuke (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Zakam (1 put god.)

. nasipavanje, održavanje i košnja put Pod mire (4 puta god.)

. čišćenje i održavanje puta uz velu riku od vrha Drage Bašćanske do Baške (2 puta god.)

. nasipavanje, održavanje put Malin u Dragi Bašćanskoj (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje puta Zapavlić do Vela rika (2 puta god)

. nasipavanje i održavanje ulice Skopalj (4 put god.)

. nasipavanje i održavanje put Guncićevo (4 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put za sv, Majku Božju (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put sv. Ivan (2 pu god.)

. nasipavanje i održavanje uz AC »Zablaće« i Velu riku (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje put sv. Lucija do (2 puta god.)

. nasipavanje i održavanje ulica Zablaće

. nasipavanje i održavanje parkiralište Draga Zdenčina (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje parkiralište Draga Pod frgačići (1 put god.)

. nasipavanje i održavanje parkiralište Draga Perina mekot (1 put god.)

. održavanje ulaza na plažu kraj Galeba

Poslovi redovnog održavanja svih pješačkih staza, poljskih puteva i nogostupa povjeravaju se TD Baška d.o.o.

1.3. POSTAVLJANJE PROMETNIH ZNAKOVA 10.000,00

Poslovi se povjeravaju T.D. Baška d.o.o.

1.3. POJAČANO ODRŽAVANJE ULICA, TRGOVA I PUTEVA 510.000,00

. Ulica Zarok 100.000,00

. Ulica kralja Zvonimira 300.000,00

. Cestovni odbojnici - Batomalj 10.000,00

. Ostalo, nespomenuto (popravak udarnih rupa po svim ulicama i

prometnicama na području općine) 100.000,00

Poslovi pojačanog održavanja povjeravaju se najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

1.4. POSTAVLJANJE HORIZONTALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE 30.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA, ČISTOĆA, ODVOZ OTPADA 665.000,00


2.1. NABAVA I POSTAVLJANJE TABLI S NAZIVIMA ULICA I KUĆNIM BROJEVIMA

(cca 100 kom) 20.000,00

2.2. POSTAVLJANJE U UKLANJANJE DEKORACIJA I BINA ZA PROSLAVE 30.000,00

n dan općine

n plava zastava

n crna ovca

n ribarski dan

n maškare

n nova godina

. održavanje fontane kraj t.z.-a

2.3. ODRŽAVANJE GROBLJA PO NASELJIMA - paušalno 40.000,00

2.4. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA 490.000,00

2.4.1. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Baška

svakodnevno, a pranje šetnice E. Geistlicha jednom tjedno.

2.4.2. Čišćenje - pometanje svih javnih površina, ručno i strojno, na području naselja Batomalj,

Draga Bašćanska i Jurandvor:

. u zimskim mjesecima - jednom tjedno,

. u sezoni - dva puta tjedno.

2.4.3. Pražnjenje i odvoz smeća iz košarica.

Poslovi iz točaka 2.1., 2.2., 2.3. i 2.4. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

2.5. ODVOZ KOMUNALNOG OTPADA 85.500,00

Uklanjanje - odvoz smeća iz velikih i malih kontejnera na deponij Treskavac povjeravaju se TKD Ponikve d.o.o. Krk za područje cijele općine Baška.

3. ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA 600.000,00


3.1. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA 460.000,00

3.1.1. Redovno održavanje: 5.000,00

. bazenčić i okoliš na »Žancu«

. okoliš Narodnog doma u Jurandvoru

. okoliš Zadružnog doma u Dragi Bašćanskoj

. okoliš doma Baška

3.1.2. Pojačano održavanje: 455.000,00

. park Ante Starčevića - na zaobilaznici

. vrtići u Uskočkoj ulici

. vrtići na Paladi

. vrtići u emila Geistlicha (polo line do galeba)

. vrtići uz plažu u Zaroku

. vrtić u ulici Zdenke Čermakove (pošta)

. tamarisi uz plažu

n park centralin (košnja 2 puta)

n uz Galeb

n uz AC »Zablaće«

n uz Hotel Tamaris

. vrtići mrtvačnica u Baški

. park »pod Marjanom«

. vaze sa cvijećem na javnim površinama

n ispred općine

n trajekt tabela

n kod mozaika sv. Marko

n ulaz na plažu Galeb

. vrtići uz ulicu Geistlicha (AC »Zablaće«)

. vrtići korudalj Jurandvor

. vrtići oko zadružnog doma Draga Bašćanska

. vrtići preko puta hotela zvonimir, ulica prilaz kupalištu

. ugradnja sustava navodnjavanja vrtići, šetalište E. Geistlicha

Poslovi održavanja zelenih površina obavljaju se po pravilima struke i podrazumijevaju pripremu terena za sadnju - kopanje, ravnanje, dovoz zemlje po potrebi, gnojidbu..., navodnjavanje, čišćenje i odvoz smeća, okopavanje, košnju i grabljanje, sanitarni i oblikovni rez, zaštitu i prihranu, nabavu, sadnju i održavanje 10000 ljetnih sadnica u vrtićima, parkićima i vazama i dr..

3.2. ODRŽAVANJE I LIČENJE SVIH OGRADA I KLUPA NA PODRUČJU OPĆINE 90.000,00

OGRADE

. Kricin

. Zvonimirova (forza-atlantik)

. Zvonimirova-Trgovina Krk Malinska-forza

. skale park »Marijan«

. skale Atlantik

. mrtvački most Zaobilaznica

. most Vela rika suha marina

. most suha marina pritok vele rike

. most Vela rika Zarok

. most Vela rika Batomalj

. Korudalj

. Draga most Vela rika Zdenčina

. Draga most Vela rika Banj

. Draga most Vela rika Raskrižje

. Dom draga trotoar

KLUPICE

. Atlantik (nova) 1

. park »Marijan« (7 aluminij i 3 drvo) 10

. spomenik vidikovac (stare-drvo, zamijeniti)3

. put do sv. Ivana (stare) 6

. put od sv. Ivana do mjeseca (stare i kućica na vrhu) 7

. Draga park ispred doma (stare,drvo) 7

. Draga autobusna stanica (stare,drvo) 2

. Draga raskrižje (aluminijske) 2

. Draga kraj kapelice (stare) 2

. Draga put za garinu (aluminijska) 1

. Žanac (stara,drvo) 1

. Kricin (stare,drvo) 10

. lovački dom, stepenice Majke Božje (stare,drvo) 2

. Palada franica-ribar (nove) 12

. Palada između (stara velika) 1

. Palada kutna dupla(stara) 2

. kupalište i park kraj kupališta (aluminijske) 19

. Jurandvor autobusna (stare) 2

. Juraandvor dom (aluminijske) 3

. šetalište e. geistlicha (barok pocinčane) 5

. vidikovac trgovina »Tina« (nova) 1

. vidikovac zaobilaznica (stara,drvo) 1

. sv. Mihovil park (stara) 7

. poljski put (stare) 4

. Zarok (stara) 1

. trajekt 1

. mrtvačnica Baška 2

Ovi poslovi podrazumijevaju održavanje, ličenje, popravak, zamjenu, u cijelosti ili oštećenih dijelova, ograda i klupa na području općine.

3.3. KOŠNJA RASLINJA UZ KOMUNIKACIJE 50.000,00

. košnja uz državnu cestu kroz naselja

. košnja u Zvonimirovoj ulici (raskrsnica podmire do milorada)

orezivanje stabala uz prometnice

. Jurandvor diskont

. Pod mire, raskrsnica do škole, zvonimirova (topole, hrastići)

. Zdenke Čermakove (crnike)

. park iza Velebita (platane, kesten)

Poslovi iz ove točke 3. povjeravaju se TD Baška d.o.o.

Zelene površine koje nisu obuhvaćene u točki 3.1. dogovorno financira održavanje Turistička zajednica Općine Baška iz svojih prihoda.

4. RASHODI ZA UREĐAJE I JAVNU RASVJETU 350.000,00


4.1. UTROŠAK JAVNE RASVJETE 250.000,00

4.2. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 100.000,00

. pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se zamjena žarulja, prigušnica, zaštitnih stakala - plastika, grla i sl.,

. ličenje svih metalnih kandelabera.

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 105.000,00


5.1. REDOVNO ODRŽAVANJE 25.000,00

Poslovi redovnog održavanja javnih objekata povjeravaju se TD Baška d.o.o.

5.2. POJAČANO ODRŽAVANJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU OPĆINE BAŠKA 80.000,00

Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

6. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA ODVODNJE 263.477,00


6.1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA 260.000,00

. čišćenje bunara Korudalj

. čišćenje i održavanje potok Vinogradska do mora 3 put god.

. čišćenje i održavanje potok uz groblje i skale u Drazi 4 put god.

. čišćenje i održavanje Malin-Pod jabuke 4 put god.

. čišćenje i održavanje potok Batomalj državna cesta 4 put god.

. čišćenje i održavanje Jurandvor autobusna stanica - Batomalj

. održavanje bunara mul 1,2 pranje miniwashem 3 put god., farbanje

. održavanje špina i izljeva

n Fontana

n sv. Anton

n Zvonimirova

n Batomalj placa

. vodolovke na području općine-prema spisku

Poslovi se povjeravaju TD Baška d.o.o.

6.2. USLUGE TEKUĆIH I INV. ODRŽAVANJA SLIV PODRUČJA (Hrv. vode) 3.477,00

7. NADZOR NAD PLAŽAMA 50.000,00


. čišćenje divljih plaža i plažica

Poslovi se povjeravaju T.D. Baška d.o.o.

8. DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA 120.000,00


Poslovi se povjeravaju najpovoljnijem ponuditelju provedbom zakonom propisanog postupka.

9. OSTALO 510.000,00


9.1. NESPOMENUTE KOMUNALNE USLUGE ODRŽAVANJA KOM. INFRASTR. 250.000,00

9.2. OPSKRBA VODOM 210.000,00

9.3. GEODET. KATASTAR. USLUGE U ODRŽAVANJU KOM. INFRASTR. 50.000,00


Članak 4.

Način, dinamika i ostali uvjeti obavljanja poslova koji se povjeravaju TD Baška d.o.o., prvenstveno u dijelu koji se odnosi na čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina, potanko će se urediti ugovorom.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/13

Ur. broj: 2142-03-07-16

Baška, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr