SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
OPĆINA BAŠKA
47

47.

Temeljem članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 67/01) i članka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 11. prosinca 2003. godine donosi

DVOGODIŠNJI PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška

I. Program mjera za unapređenje stanja u prostoru

Na osnovu izvještaja o stanju u prostoru na području Općine Baška te nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, vrednovanja koncepcijskih postavki prostornih planova, te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u slijedećem dvogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru:

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: (mišljenje o svakom Planu pojedinačno);

2. Izrade novih prostornih planova;

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu tih planova;

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje.

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: Potreba izrade i izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja - mišljenje o svakom planu pojedinačno.

1.1. Postojeći i važeći planovi na području Općine Baška:

1.1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE (»Službene novine« PGŽ broj 14/00) - Plan nije u nadležnosti Općine Baška.

1.1.2. PROSTORNI PLANOVI OPĆINA

- Prostorni plan bivše Općine Krk (»Službene novine« PGŽ broj 31/78, 6/83,19/84, 35/85 42/85 i 62/86, 16/88, 4/93, 12/97) - Prestati će njegova primjena na prostoru Općine Baška po donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška.

1.1.3. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

- Urbanistički plan uređenja naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 1/01): Pristupiti će se izmjeni i dopuni plana po donošenju Prostornog plana uređenja Općine Baška.

1.1.4. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

- Detaljni plan uređenja dijela područja »Pod školu« u Baški (»Službene novine« PGŽ br.22/98, 19/98) - Ostaje u primjeni.

- Detaljni plan uređenja zone Zarok - zona 27 (»Službene novine« PGŽ broj 23/00) - Ostaje u primjeni.

- Detaljni plan uređenja zone 36 (poljopromet) - prema GPU naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 26/00 i 12/01) - Ostaje u primjeni.

- Detaljni plan uređenja plažnih objekata i dijela vele Plaže (Usvojen na Općinskom vijeću 28.09.2001) - Ostaje u primjeni.

- Detaljni plan uređenja »Pod školu« prema UPU naselja Baška (»Službene novine« broj 4/03) - ostaje u primjeni.

- Detaljni plan uređenja dijela Vele plaže i zaleđa-Izdvojena cijelina uz šetalište Emila Geistlicha (»Službene novine« PGŽ broj 4/03.) - Ostaje u primjeni

- Detaljni plan uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 4/02) - Ostaje u primjeni

- Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone 10 temeljem UPU-a naselja Baška (»Službene novine« PGŽ broj 25/03) - Ostaje u primjeni

1.2. Planovi i studije u izradi:

1.2.1. PROSTORNI PLAN OPĆINE

- Prostorni plan uređenja Općine Baška - Nastaviti izradu plana do njegovog donošenja.

1.2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

- Detaljni plan uređenja »Park Marijan - Pod brigom« - u izradi

- Detaljni plan uređenja stambeno-poslovne građevine »Pošta« - u izradi

- Detaljni plan uređenja »Pešćivica - izdvojena cijelina zone 13« - u izradi

- Detaljni plan uređenja »Hotela Celjsko odmaralište« - u izradi

- Detaljni plan uređenja »Hotela Tamaris« - u izradi

- Detaljni plan uređenja »dječji vrtić-dvorana-škola«

2. Izrade novih prostornih planova

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem donešenog godišnjeg plana rada Općinskog vijeća, uz uvjet da su predviđeni u ovom Dvogodišnjem programu mjera ili uvjetovani dokumentom prostornog uređenja višeg reda.

Na prostoru Općine Baška pristupiti će se, temeljem Dvogodišnjeg programa mjera za unapređenje stanja u prostoru, izradi sljedećih prostorno-planskih dokumenata:

2.1. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

2.1.1. Urbanistički plan uređenja Drage Bašćanske

2.1.2. Urbanistički plan uređenja Jurandvora

2.1.3. Urbanistički plan uređenja Batomlja

2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

2.2.1. Detaljni planovi uređenja temeljem programa za unapređenje stanja u prostoru:

- Detaljni plan uređenja zone 25 (prostor iza crkve) prema UPU-a naselja Baška

Planom će, u dijelovima ili u cijelosti, biti obuhvaćeni neizgrađeni dijelovi prostora iza crkve, te prostor autobusne stanice, parkirališta i garaže u potoku Zakam - Stari dvori

- Detaljni plan uređenja zone Kricin

Planom će, u dijelovima ili cijelosti, biti obuhvaćeno neizgrađeno područje između AC Bunculuka, obalnog puta i ceste za AC Bunculuku i to neizgrađeni dio zone.

- Detaljni plan uređenja servisno-stambene zone 12

- Detaljni plan uređenja zabavnog centra »Guvno« - Plan obuhvaća dio zone 6, lokacija 80 prema UPU-u naselja Baška

- Detaljni plan uređenja luke Baška

2.2.2. Detaljni planovi uređenja temeljem odredbi planova višeg reda:

- Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana Prostornim planom bivše općine Krk.

- Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana Prostornim planom uređenja Općine Baška.

- Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana Urbanističkim planom uređenja naselja Baška.

Zahtjev za izradu dokumenta prostornog uređenja sadržanih u odjeljku 2.2.2., sa programom, podnosi investitor upravnom odjelu Općine Baška.

Suglasnost na program investitora ili njegov prijedlog se izdaje shodno odredbama, procesom, kriterijima i razinama odlučivanja definiranim ovim programom mjera.

Kriteriji za donošenje odluke su:

- Tipologija susjednih građevina

- Izgled i granice parcele, te njihov odnos prema javnim površinama

- Komunalno opterećenje prostora kao posljedica građenja predložene građevine

- Zadovoljenje potreba za parkiranjem.

3. Potreba prikupljanja podataka za izradu planova

3.1. Za potrebe, ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko katastarske podloge područja Općine Baška, te ovisno o potrebama pripreme izrade planova, pristupiti izradi separatnih studija o stanju u prostoru.

Posebito je potrebno pristupiti izradi:

b. Skeniranju i digitalizaciji geodetskih i katastarskih podloga

c. Izdvojiti procese odlučivanja koji trebaju posebne informacije za praćenje i unapređenje stanja u prostoru

d. Identificirati informacije i forme prezentacije

e. Odrediti podatke nužne za prikupljanje

f. Oblikovati upravljanje podacima i metodologije kako bi se proizvodile potrebne informacije.

g. Evidencija bespravno izgrađenih građevina na prostoru Općine Baška, radi možebitnih uklapanja u prostor.

Podaci koji se koriste kod izrade planova i služe kao stručna podloga za njihovu izradu su:

- Dokumenti, rezultati istraživanja i podaci iz prostornih planova širih i užih područja

- Statistički podaci

- Razvojni program gospodarskih i drugih subjekata

- Podaci i dokumentacija iz državnih, županijskih, općinskih i drugih institucija

- Podaci iz drugih izvora kao što su: šumska gospodarska osnova, vodoprivredna osnova, energetska osnova, razne studije, ekspertize, elaborati, katastarski i gruntovni podaci i drugo.

- Geodetske, topografske i katastarske podloge

- Parcelacijski elaborati prometnica.

3.2. Zaštita okoliša na prostoru Općine Baška temelji se na sljedećim opće prihvaćenim načelima:

- načelo preventivnosti;

- načelo očuvanja vrijednosti prirodnih izvora i biološke raznolikosti:

- načelo zamjene ili nadomještanja drugih zahvatom

- načelo cjelovitosti;

- načelo poštivanja prava;

- načelo plaćanja troškova čišćenja;

- načelo sudjelovanja javnosti.

Jedan od temeljnih zadataka i osnovnih ciljeva prostornih planova je planiranje načina uređivanja prostora te zaštita i očuvanje prirodnih vrijednosti i obilježja. Sprječavanje nepovoljnih utjecaja na okoliš obuhvaća skup aktivnosti usmjerenih na očuvanje okoliša u naslijeđenom, odnosnom prvotnom stanju. Uz to planovima se nastoji poboljšati naslijeđeno prirodno stanje okoliša uz planiranu sanaciju degradiranih područja u okvirima mogućeg.

Prostor Općine Baška prostor je relativno dobrog očuvanje prirodne sredine čiji su temelji prirodni resursi - tlo, more i zrak. Disproporcija u urbanizaciji pojedinih područja - konkretno, obalnog pojasa nasuprot unutrašnjih dijelova Općine, rezultat je ekonomskih trendova turističkih provenijencija, bilo u razvijanju turističke privrede kroz povećanje samih smještajnih kapaciteta, bilo kao posljedice trgovine zemljištem radi izgradnje kapaciteta za tržište.

U cilju osiguranja i očuvanja kvalitetnih, zdravih i humanih uvjeta života i rada, planovima koji će se izrađivati temeljem ovog programa mjera trebaju se utvrditi obveze, zadaci i smjernice za zaštitu zraka, vode, mora, kao i zaštita od prekomjerne buke.

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje.

Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje za razdoblje primjene Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru obuhvaća slijedeće aktivnosti:

2004. GODINA:

1. Otkup zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića, dvorane i škole

2. Izgradnja dječjeg vrtića (bez otkupa z.č. i projekta)

3. Izgradnja kanalizacije:

- kanalizacijski kolektor Jurandvor - Draga

- kanalizacija »Gruh« (od M. Dorčić do Forze)

- nastavak kanalizacije Batomalj

4. Asfaltiranje

- Pekara - Guncićevo (175m x 3 m) - (50%)

- Zagrebačka - Lošinjska

- Ul. Skopalj

5. Nastavak uređenja mrtvačnice - okoliš

6. Izgradnja i održavanje šumskih prosjeka - poljskih putova

7. Nabavka i montaža javne rasvjete:

- zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela u staroj jezgri Baška (tip »Feral«) 26 kom

- rasvjeta u Ul. Skopalj (9 komada)

- Frankopanska ul. (7 kom.)

- Zagrebačka ul. (10 kom)

- Kandelaberi javne rasvjete Ul. Z. Čermakove (15 kom.)

- dovođenje struje na Sv. Ivan

- zamjena rasvjetnog tijela u Ul. Kricin (1 kom)

(razbijanje temelja, izrade temelja, kandelaber kompl.)

- rasvjetna tijela »Feral« za Jurandvor (5 kom)

- izrada rasvjetnih tijela u Ul. St. Dvori (izrada temelja, kabel, kandelabri komplet - 5 komada

- izrada rasvjetnih tjela u Tomislavovoj ulici (kandelaber komplet - 1 komplet)

- uređenje javne rasvjete na tenis terenima i minigolfu S.C. »Zablaće«

8. Uređenja parkirališta

2005. GODINA

1. Nastavak gradnje dječjeg vrtića

2. Otkup zemljišta za izgradnju dječjeg vrtića, sportske dvorane i škole

3. Izgradnja kanalizacije :

- kanalizacija Pod Mire u Jurandvoru

- kanalizacija Drage Bašćanske

- kanalizacija »Cubranići« u Jurandvoru

- produžetak kanalizacije u ulici Stjepana Radića

4. Izgradnja zaobilaznice oko AC Zablaće

5. Zamjena tijela javne rasvjete u starom dijelu mjesta Baška s novim tijelima tipa »Feral«

6. Uređenje parkirališta

IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

. Projekt uređenja pločnika Zvonimirove ulice.

. Projekt sanitarno-uslužnih objekata na Veloj plaži

. Projekt Centralina sa prodajnim punktovima prema »Velebitu«

. Projekt poslovnih prostora »Pod brigom«

. Projekt poslovne građevine »Općine«

. Projekt društvene građevine »Dječji vrtić«

. Projekt društvene građevine »Osnovna škola i dvorane«

. Projekt informativnog centra i parkirališta »Pešćivica«

. Projekt podzemnih garaža »Zakam - Stari dvori«

Pored komunalnih građevina i uređaja predviđenih programom pristupiti će se kontinuiranom uređivanju minimalne razine komunalnog opremanja zemljišta namijenjenog građenju. Minimalnom komunalnom opremljenošću se temeljem ovog programa podrazumijeva:

- određivanje položaja i građevnih čestica novih prometnica temeljem procesa uređivanja vlasničkih odnosa, definiranja njihovih parcela temeljem lokacijskih dozvola te njihovim uređivanjem,

- uređenje postojećih prometnica,

- osiguravanje elektroopskrbe,

- osiguravanje povezanosti na sustav telefonije.

- osiguravanje mogućnosti spajanja na sustav vodoopskrbe u budućem razvojnom razdoblju sukladno mogućnostima realizacije mreže.

II. Prelazne odredbe

II.1. Tumačenje dokumenata prostornog uređenja

Stručno tumačenje dokumenata prostornog uređenja, u svim situacijama, daje Općinsko vijeće Općine Baška. Ova se odredba odnosi i na sve planove koje je Općina Baška, ugovorom o sukcesiji, preuzela i primjenjuje.

II.2. Izmjena i dopuna programa mjera

Promjene i izmjene ovog Dvogodišnjeg programa donose se po istom postupku po kojem se donosi i ovaj Program.

II.3. Čuvanje Dvogodišnjeg programa mjera

Dvogodišnji program mjera čuva se u arhivi Općine Baška

II.4. Objava

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Županije primorsko-goranske, a stupa na snagu danom objave.

Danom donošenja prestaje vrijediti Dvogodišnji program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Baška i njegove izmjene i dopune (»Službene novine« broj 29/01, 30/02, 9/03 i 14/03)

Klasa: 021-05/03-01/22

Urbroj: 2142-03-03-7

Baška, 11. prosinca 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik

općinskog vijeća

Marijan Dekanić v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr