SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 50. Subota, 22. prosinca 2007.
OPĆINA KLANA
30

40.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03, 82/04, 110/04 i 178/04) i članka 26. Statuta Općine Klana (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06) Općinsko vijeće Općine Klana, na sjednici održanoj 27. prosinca 2007. godine donijelo je

II. IZMJENE I DOPUNE
Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Klana za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu (»Službene novine« broj 55/06 i 25/07) mijenja se članak 2. i glasi:

»Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

- prihodi od komunalne naknade 870.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 74.571,07 kuna«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture prema ovom Programu čini:

1. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

a) čišćenje uličnih slivnika što obuhvaća ručno i strojno čišćenje uličnih slivnika, te probijanje spojnih kanala slivnika dva puta godišnje

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 13.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine Klana 13.000,00 kuna

2. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

a) pometanje javno prometnih površina sa odvozom i zbrinjavanje prikupljene pometačine (cca 4.515.316 m2)

b) utovar, odvoz i zbrinjavanje glomaznog komunalnog otpada sa sabirnog mjesta (cca 85 baja)

c) postavljanje kontejnera za prikupljanje krupnog otpada po naseljima Klana i Škalnica (cca 26 kontejnera)

d) sanacija divljih deponija prema Popisu otpadom onečišćenog tla i neuređenih odlagališta

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 350.050,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 345.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 5.050,00 kuna

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) održavanje parkova, trgova i ostalih javnih površina - košnja trave, orezivanje grmlja, čišćenje, sadnja, zalijevanje, rušenje starih stabala i orezivanje krošnji stabala

b) provođenje preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije dva puta godišnje prema Programu provođenja obvezatne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Općine Klana

c) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje komunalne infrastrukture u naseljima Lisac i Škalnica

d) održavanje autobusnih stajališta i površina oko njih

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 270.241,63 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 260.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 10.241,63 kuna

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

a) zimska služba - dežurstvo zimske službe u razdoblju od 15. studenog do 15. ožujka, te nabavka materijala za posipavanje

b) sanacija udarnih rupa i kompletnih dijelova nerazvrstanih cesta na području Općine Klana

c) održavanje prometne signalizacije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 121.179,24 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 110.000,00 kuna

- prihodi Proračuna Općine Klana 11.179,24 kuna

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

a) pražnjenje i održavanje kanti za smeće, čišćenje površina groblja, te deponiranje i odvoz otpada

b) poslovi vezani uz tekuće i investicijsko održavanje objekata, uređaja i opreme groblja

c) održavanje zelenih i pješačkih površina uz i na groblju

d) podmirenja troškova komunalnih usluga

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 35.100,20 kuna

Izvori financiranja:

- prihodi Proračuna Općine Klana

(grob. nak.) 35.100,20 kuna

6. JAVNA RASVJETA

a) tekuće i investicijsko održavanje objekata i uređaja javne rasvjete prema Ugovoru o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete sklopljenim sa HEP- om.

b) podmirivanje troškova električne energije

Sredstva potrebna za realizaciju ovog dijela Programa planirana su u iznosu od 155.000,00 kuna

Izvori financiranja:

- komunalna naknada 155.000,00 kuna«

Članak 3.

Ove II. izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Klana za 2007. godinu stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-01/07-01/13

Ur. broj: 2170-06-07-01-02

Klana, 27. prosinca 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KLANA

Predsjednik
Slavko Gauš, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr