SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 8. Utorak, 9. ožujka 2004.
OPĆINA BROD MORAVICE
Općina Brod Moravice

4.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj 26/03) i članka 25. Statuta Općine Brod Moravice (»Službene novine« broj 28/01), Općinsko vijeće Općine Brod Moravice, na sjednici održanoj dana 27. veljače 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o određivanju komunalnih djelatnosti koje će se obavljati na temelju ugovora o koncesiji, te o uvjetima i mjerilima za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu povjeriti na obavljanje pravnim ili fizičkim osobama na temelju ugovora o koncesiji, te utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije.

Članak 2.

Koncesijom se može steći pravo obavljanja poslova sljedećih komunalnih djelatnosti:

- crpljenje i odvoz fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

- obavljanje pogrebnih poslova,

- obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Koncesija u smislu ove Odluke može se dati na vrijeme do deset godina.

Članak 4.

Odluka o davanju koncesije donosi se na temelju javnog prikupljanja ponuda ili na temelju javnog natječaja.

Odluku o objavljivanju javnog prikupljanja ponuda, odnosno javnog natječaja donosi Općinsko vijeće.

Članak 5.

Javni poziv za prikupljanje ponuda ili javnog natječaja radi obavljanja komunalnih poslova iz članka 2. ove Odluke objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Brod Moravice i u sredstvima javnog priopćavanja i mora sadržavati:

- djelatnost za koju se koncesija dodjeljuje,

- područje na kojem će se komunalni poslovi koji su predmet koncesije obavljati,

- vrijeme na koje se koncesija dodjeljuje,

- visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

- cijene i način plaćanja pružene usluge,

- rok za podnošenje ponude (ne može biti kraći od 15 dana),

- obvezu dostavljanja podataka ponuđača (ime i prezime, prebivalište, rješenje o upisu u sudski registar za pravne i obrtnicu za fizičke osobe, iz kojih mora biti vidljivo da je ponuditelj registriran za obavljanje djelatnosti za koju se natječe),

- obvezu dostavljanja preslike javne isprave o stručnoj spremi (za dimnjačarske poslove),

- obvezu o dostavljanju podataka o dosadašnjem obavljanju komunalnih poslova djelatnosti za koju se natječe.

Članak 6.

Postupak javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja provodi Povjerenstvo za natječaje na prijedlog Općinskog vijeća, a stručne i administrativne poslove obavlja Upravni odjel.

Vrijeme i mjesto održavanja sjednice Povjerenstva za natječaje ili Općinskog vijeća na kojoj će se izvršiti javno otvaranje ponuda, objavljuje se na oglasnoj ploči Općine Brod Moravice najmanje pet dana od dana održavanja iste.

Općinsko vijeće može poništiti javno prikupljanje ponuda, odnosno natječaj bez obveze davanja obrazloženja natjecateljima.

Članak 7.

Odluku o davanju koncesije donosi Općinsko vijeće u roku od 60 dana od dana otvaranja ponuda, naročito na temelju sljedećih elemenata:

- poslovnog ugleda podnositelja ponude,

- sposobnosti za ostvarivanje koncesije,

- povoljnosti ponude (tehničke i financijske)

- povoljnosti ponude za provedbu mjera očuvanja i zaštite okoliša.

Članak 8.

Na temelju Odluke Općinskog vijeća zaključuje se ugovor o koncesiji u roku od 15 dana od dana objave Odluke u službenom listu Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ugovori sklopljeni prije donošenja ove Odluke ostaju na snazi do isteka ugovorenog roka.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/04-01/05

Ur. broj: 2112-06-04-01-01

Brod Moravice, 27. veljače 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BROD MORAVICE

Predsjednik
Dragutin Crnković, dipl. ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr