SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
GRAD VRBOVSKO
26

28.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i članka 29. i 43. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na sjednici 9. prosinca 2003. godine, donosi

ODLUKU
o plaćama službenika i namještenika kojima se sredstva
za plaće osiguravaju u Proračunu Grada Vrbovsko

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način određivanja plaća službenika i namještenika kojima se sredstva za plaće osiguravaju u Proračunu Grada Vrbovskog.

Članak 2.

Ovisno o stručnoj spremi, radna mjesta službenika i namještenika utvrđuju se kao:

- kao radna mjesta I. vrste za koja je opći uvjet visoka stručna sprema,

- radna mjesta II. vrste za koja je opći uvjet viša stručna sprema,

- radna mjesta III. vrste za koja je opći uvjet srednja stručna sprema i

- radna mjesta IV. vrste za koja je opći uvjet niža stručna sprema ili osnovna škola.

Nazivi pojedinih radnih mjesta i stručni uvjeti za raspored na ta radna mjesta utvrđuju se Odlukom o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog.

Članak 3.

Za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata radnih mjesta utvrđuju se rasponi koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova i radnih mjesta u pojedinim vrstama i to za:

- radna mjesta I. vrste od 2,80 do 3,75

- radna mjesta II. vrste od 2,10 do 2,80

- radna mjesta III. vrste od 1,60 do 2,10

- radna mjesta IV. vrste od 1,00 do 1,60.

Članak 4.

Utvrđuju se vrijednosti složenosti poslova za određivanje plaća službenika i namještenika kako slijedi:

1. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela I. vrste 3,75

2. voditelj odsjeka I. vrste 3,25

3. voditelj odsjeka II. vrste 2,60

4. samostalni upravni referent I. vrste 2,80

5. stručni suradnik I. vrste 2,80

6. računovodstveni referent II. vrste 2,10

7. komunalni redar III. vrste 2,10

8. upravni referent, računovodstveni referent

III. vrste 1,90

9. administrativni referent III. vrste 1,80

10. komunalni radnici IV. vrste 1,60

11. čistačica IV. vrste 1,00

Članak 5.

Plaću službenika i namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen i osnovice za izračun plaće utvrđene Kolektivnim ugovorom za gradsku upravu uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža i stalni dodatak na plaću za topli obrok u iznosu od 400,00 kuna.

Članak 6.

Za vrijeme trajanja vježbeničkog staža vježbenik ima pravo na 850laće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove vrste.

Članak 7.

Za natprosječne rezultate rada u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika, odnosno namještenika koji ostvaruje dohodak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću.

Kriterij utvrđivanja natprosječnih rezultata rada i način isplate dodatka za uspješnost na radu uređuje Gradsko poglavarstvo pravilnikom.

Masu sredstava za dodatke za uspješnost u radu u jedinstvenom upravnom odjelu utvrđuje Gradsko poglavarstvo sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju plaća i drugih primanja djelatnika Upravnog odjela Općine Vrbovsko Klasa: 120-01/94-01-1 Urbroj: 2193-01-02/95-1 od 31. listopada 1995. godine i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaće i drugih primanja djelatnika Upravnog odjela Općine Vrbovsko Klasa: 120-01/97-01-3 Urbroj: 2193-01-02/97-1 od 23. prosinca 1997. godine

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 120-02/03-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/03-1

Vrbovsko, 9. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr