SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 32. Petak, 19. prosinca 2003.
GRAD VRBOVSKO
26

27.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01), stavka 1. članka 8. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 29. i 43. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 26/01) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 9. prosinca 2003. godine, donosi

ODLUKU
o ustrojstvu gradske uprave Grada Vrbovskog

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se ustrojstvo, djelokrug, način rada, prava i odgovornosti, te sistematizacija Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 2.

U Upravnom odjelu obavljaju se poslovi:

- osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada Vrbovskog, kroz urbanistička planiranja, uređenja prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša,

- uređenje naselja, unapređenje kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje lokalne infrastrukture,

- upravljanja komunalnim, stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada,

- ugovaranja najma o korištenju stanova, održavanja stambenog fonda,

- ugovaranja zakupa poslovnih prostora i naplate zakupnine, kao i održavanje stambenog i poslovnog prostora, te izgradnje novog stambenog i poslovnog prostora,

- utvrđivanje obveze plaćanja komunalnog doprinosa, komunalne naknade, kao i njezine naplate, ugovaranja najma javnih površina u vlasništvu Grada i naplate ostalih naknada,

- održavanje objekata komunalne infrastrukture,

- poticanje poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,

- osiguranja lokalnih potreba stanovnika u oblasti brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju, socijalnoj skrbi, zdravstvenoj zaštiti životinja i zaštiti bilja,

- zaštite kulturne baštine,

- osiguranja lokalnih potreba stanovništva u športu, kulturi i tehničkoj kulturi, te koordinacije u izradi i odabiru programa javnih potreba u športu, kulturi, tehničkoj kulturi i utvrđivanju uvjeta za provođenje tih programa, kao i praćenje te kontrolu njihove realizacije,

- gospodarenja objekatima športa i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata i njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad,

- razreza i naplate prihoda koji pripadaju Gradu, izrade i izvršenja gradskog proračuna, izrade godišnjeg obračuna proračuna, izradu i realizaciju planova tijela gradske uprave, vođenja knjigovodstvenih evidencija, evidencija financijskih prihoda i knjigovodstvo mjesne samouprave, te vođenje platnog prometa putem računa Grada,

- vođenja pisarnice i arhive,

- radnih odnosa djelatnika gradske uprave i drugi i opći poslovi,

- pravni, protokolarni, savjetodavni i administrativno-tehnički poslovi u svezi s radom Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

- državne uprave prenijete na Grad,

- kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom.

Članak 3.

Na zgradi u kojoj je smješten Upravni odjel mora biti istaknuta natpisna ploča.

U obavljaju poslova iz svog djelokruga Upravni odjel koristi pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Županija primorsko-goranska, Grad Vrbovsko, Jedinstveni upravni odjel.

Zaglavlje akta upravnog odjela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Županija primorsko-goranska, Grad Vrbovsko, Jedinstveni upravni odjel, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, te mjesto i datum izrade akta.

II. UNUTARNJE USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA ODSJEKA

Članak 4.

U cilju učinkovitijeg izvršavanja poslova gradske uprave unutar Upravnog odjela osnivaju se unutarnje ustrojstvene jedinice - odsjeci i to:

- Odsjek za društvene djelatnosti i opće poslove,

- Odsjek za komunalni sustav i gospodarstvo,

- Odsjek za proračun, financije i nadzor.

Unutar Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo osniva se služba Vlastiti pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja i javnih površina.

Članak 5.

U Odsjeku za društvene djelatnosti i opće poslove obavljaju se poslovi:

- osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u oblasti društvene brige o djeci, obrazovanju i odgoju, javnom zdravlju i socijalnoj skrbi,

- zaštite kulturne baštine,

- osiguranja lokalnih potreba stanovništva u kulturi, športu i tehničkoj kulturi,

- pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela,

- u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana,

- radnih odnosa djelatnika gradske uprave,

- prijema i otpreme pošte,

- održavanja poslovnog prostora gradske uprave,

- kao i drugi poslovi u skladu sa zakonom i gradskom odlukom.

Članak 6.

U Odsjeku za komunalni sustav i gospodarstvo obavljaju se poslovi:

- osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom Grada, kroz urbanističko planiranje, uređenje prostora (zemljišta) i zaštitu okoliša,

- uređenja naselja, unapređenja kvalitete stanovanja, izgradnje i održavanja komunalnih objekata, komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti i izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture (vodovoda, kanalizacije, groblja, deponije, javne rasvjete, opreme komunalnog društva koja se financira iz izvora izvan cijene usluge),

- gospodarenja komunalnim, te stambenim i poslovnim objektima u vlasništvu Grada,

- gospodarenja objektima športa, kulture i tehničke kulture putem ugovaranja zakupa, najma, pripreme, ugovaranja i nadzora radova na održavanju objekata, investicijskog održavanja objekata, njihovoj izgradnji, te zaključivanje ugovora o načinu korištenja objekata od značaja za Grad,

- utvrđivanja obveze plaćanja komunalne naknade, komunalnog doprinosa, ugovaranja zakupa javnih površina u vlasništvu Grada,

- poticanja poduzetničkih aktivnosti i korištenja prostornih kapaciteta u vlasništvu Grada,

- zaštite potrošača,

- protupožarne i civilne zaštite,

- komunalnog redarstva,

- kao i druge poslove u skladu sa zakonom i gradskom odlukom.

Vlastiti pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja groblja i javnih površina obavlja poslove:

- čišćenja prometnica u naseljima na području Grada Vrbovskog,

- održavanja zelenih površina na području Grada Vrbovskog,

- održavanje uređaja za oborinsku kanalizaciju na području Grada Vrbovskog,

- održavanja groblja u naseljima Moravice, Gomirje, Ljubošina, Severin na Kupi, Lukovdol, Plemenitaš, Damalj, Zdihovo, Veliki Jadrč i Osojnik.

Članak 7.

U Odsjeku za financije, proračun i nadzor obavljaju se poslovi:

- izrade Proračuna, kontrole njegova izvršenja,

- nadzora proračunskih korisnika

- razreza i naplate gradskih prihoda,

- izrade plana izdataka gradske uprave i kontrola izvršenja,

- vođenja knjigovodstvenih evidencija imovine Grada,

- vezani uz osiguranje imovine grada,

- o financijskom i računovodstvenom praćenju prodanih stanova te naplaćenih mjesečnih obroka,

- izrade nacrta općih akata grada u svezi razreza i naplate gradskih prihoda,

- platnog prometa i blagajničkog poslovanju.

III. UPRAVLJANJE UPRAVNIM ODJELOM

Članak 8.

Upravni odjel odgovoran je Gradskom vijeću i Gradskog poglavarstvu za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti.

Gradsko poglavarstvo usmjerava djelovanje gradske uprave u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga kao i poslova državne uprave koji se obavljaju u gradu i nadzire njihov rad.

Ako Poglavarstvo utvrdi da Upravni odjel ne obavlja poslove u skladu sa zakonom, Statutom Grada i drugim općim aktima Grada i na način utvrđen u stavku 1. ovog članka, pokrenut će postupak utvrđivanja neposredne odgovornosti odgovornih osoba u Upravnom odjelu.

Članak 9.

Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 10.

Unutarnjim ustrojstvenim jedinicama - odsjecima upravljaju voditelji odsjeka koje na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo.

Radom Vlastitog pogona rukovodi voditelj Odsjeka za komunalni sustav i gospodarstvo.

Objavi javnog natječaja iz stavka 1. ovog članka prethodi zaključak Gradskog poglavarstva o raspisivanju natječaja.

Članak 11.

Pročelnik Upravnog odjela za svoj rad odgovoran je gradonačelniku i Gradskom poglavarstvu.

Pročelnik Upravnog odjela odgovoran je za zakonit, pravilan i pravodoban rad Upravnog odjela.

Članak 12.

Pročelnik Upravnog odjela dužan je na zahtjev Gradskog poglavarstva ili gradonačelnika izvješćivati Gradsko poglavarstvo o radu Upravnog odjela.

Pročelnik Upravnog odjela može Gradskom poglavarstvu i gradonačelniku izvješće o radu Upravnog odjela podnijeti i po osobnom nahođenju.

IV. DJELATNICI UPRAVNOG ODJELA

Članak 13.

Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnom odjelu obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga Upravnog odjela, a namještenici obavljaju prateće i pomoćno-tehničke poslove.

Članak 14.

Prava, obveze i odgovornosti kao i druga pitanja od značaja za rad službenika i namještenika u Upravnom odjelu uredit će se posebnim aktom Gradskog vijeća na temelju posebnog zakona.

V. SISTEMATIZACIJA POSLOVA I ZADAĆA

Članak 15.

Sistematizacijom poslova i zadaća utvrđuju se i opisuju poslovi i zadaće radnog mjesta, potrebna stručna sprema i broj izvršitelja i to kako slijedi:

1. PROČELNIK

a) opis poslova i zadaća

- rukovodi radom Upravnog odjela u cjelini i Odsjeka za društvene djelatnosti, pravne i opće poslove,

- brine o pravilnom i pravovremenom radu, poduzima mjere za osiguranje efikasnosti poslovanja Upravnog odjela, raspoređuje zadatke i poslove,

- pokreće inicijativu i daje prijedloge za unapređenje rada i organizacije Upravnog odjela,

- predlaže, daje smjernice i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti Upravnog odjela,

- obavlja kadrovske poslove za potrebe Upravnog odjela,

- nadzire rad službenika i namještenika i daje im upute za obavljanje poslova i brine o njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju,

- izrađuje prijedloge programa rada, financijskog plana te izvješća o radu Upravnog odjela,

- brine o pravilnom korištenju imovine i sredstava za rad,

- koordinira rad Upravnog odjela s radom gradskih tijela,

- razmatra predstavke i pritužbe na rad upravnih tijela, te u suradnji s voditeljima odjela predlaže mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti,

- priprema prijedloge akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

- u suradnji s predsjednikom gradskog vijeća priprema sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela,

- u suradnji s predsjednikom Gradskog poglavarstva priprema sjednice Gradskog poglavarstva i njegovih radnih tijela,

- priprema materijale i izrađuje prijedloge odluka i zaključaka sa sjednica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

- pruža stručnu pomoć gradonačelniku, vijećnicima, članovima Gradskog poglavarstva i radnih tijela,

- vrši konačnu korekturu i nomotehničku obradu akata, te brine o njihovom dostavljanju na nadzor nadležnim tijelima i o pravovremenom objavljivanju,

- osigurava i nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa, te daje prijedloge za primjenu istih,

- organizira poslove u vezi stavljanja na raspolaganje vijećnicima i članovima Gradskog poglavarstva tehnička i informatička sredstva i materijale koji su potrebni za obavljanje njihovih vijećničkih dužnosti, te osigurava i druge uvjete za njihov rad,

- obavlja upravno-uredske poslove za potrebe članova Gradskog poglavarstva zaduženih po resorima i predsjednike radnih tijela (ispostavlja potvrde, rješenja i druge akte, vodi odgovarajuće evidencije, prima stranke, vodi odgovarajuću prepisku, priprema podatke i izvješća iz djelokruga rada, te obavlja i druge uredske poslove po njihovom),

- obavlja i druge poslove sukladno zakonu, Statutu Grada i drugim općim aktima Grada Vrbovskog, te po nalogu gradonačelnika.

b) uvjeti za obavljanje poslova: VII/I stupanj stručne spreme pravnog smjera, te 5 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit za VII/I stupanj stručne spreme.

c) broj izvršitelja: 1

ODSJEK ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI I OPĆE POSLOVE

2. VODITELJ ODSJEKA

a) opis poslova i zadaća

- rukovodi radom odsjeka i organizira rad unutar odsjeka,

- priprema,

- osigurava zakonitost rada i odgovoran je za pravodobnost i zakonitost rada i poslovanja odsjeka,

- izrađuje pojedinačne planove i programe iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, zdravstva, socijalne skrbi, kulture, sporta i tehničke kulture,

- predlaže zajedničke kriterije vezane za standard usluga, troškove i cijene pojedinih programa, a zbog načina raspoređivanja i korištenja sredstava koje se u gradskom proračunu osiguravaju za javne potrebe iz oblasti društvenih djelatnosti,

- prati i vrši nadzor nad radom ustanova iz područja javnih potreba kojih je grad osnivač ili jedan od osnivača,

- provodi upravni postupak u predmetima iz socijalne skrbi u nadležnosti Grada,

- vodi propisane očevidnike u svezi socijalne skrbi i izdaje izvode iz tih očevidnika,

- obavlja poslove u svezi s protokolom gradonačelnika, članova Gradskog poglavarstva i čelništva Gradskog vijeća,

- obavlja poslove odnosa s javnošću, ako oni nisu izričito dani drugom tijelu ili osobi,

- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih,

b) uvjeti za obavljanje poslova: VII stupanj stručne spreme pravnog ili drugog odgovarajućeg smjera, 2 godine radnog iskustva, položen stručni ispit, poznavanje rada na osobnom računalu.

c) broj izvršitelja: 1

3. UPRAVNI REFERENT ZA OPĆE POSLOVE

a) opis poslova i zadaća:

- obavlja poslove pisarnice (prijem, urudžbiranje, klasificiranje i interna dostava pošte, otprema pošte s obračunom pošiljki, vođenje dostavne i prijemne knjige pošte, razvođenje i odlaganje predmeta i drugo),

- obavlja poslove pismohrane (vođenje arhivske knjige, odlaganje i čuvanje i izlučivanje arhivske građe i drugo),

- vodi registar svih odluka, zaključaka i drugih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

- brine o nabavi i korištenju uredskog materijala za potrebe Upravnog odjela i gradskih tijela,

- ispostavlja i vodi evidenciju putnih naloga za službena putovanja te putnih naloga za upotrebu službenih automobila s obračunom kilometraže,

- prima stranke i brine o ugošćavanju gostiju,

- vodi telefonsku centralu,

- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

b) uvjeti za obavljanje poslova: IV stupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 2 godine radnog iskustva, položen stručni ispit, te poznavanje rada s osobnim računalom.

c) broj izvršitelja: 1

4. ADMINISTRATIVNI REFERENT

a) opis i popis poslova

- vodi zapisnike sa sjednica Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

- obavlja uredske i tehničke pripreme materijala i organiziranja sjednica Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, te brine o pravodobnoj dostavi materijala,

- po potrebi obavlja prijepis za gradonačelnika, članove Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva, radnih tijela i tijela gradske uprave,

- pomaže u obavljanju poslova prijema i otpeme pošte,

- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

b) uvjeti za obavljanje poslova: IV stupanj stručne spreme upravnog, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smjera, 2 godine radnog iskustva, položen stručni ispit, te poznavanje rada s osobnim računalom.

c) broj izvršitelja: 1 izvršitelj

5. ČISTAČ PROSTORIJA

a) opis poslova i zadaća:

- čisti i održava poslovne prostorije u zgradi u Goranskoj ulici 1, te poslovne prostorije Centra za socijalnu skrb i Centra za obavješćivanje. Pere zavjese i prozore, čisti snijeg na ulazu u zgrade, te obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

b) uvjeti za obavljanje poslova: niža stručna sprema.

c) broj izvršitelja: 1

ODSJEK ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARSTVO

6. VODITELJ ODSJEKA

a) opis poslova i zadaća:

- osigurava zakonit rad i brine za izvršavanje radnih zadataka i obveza Odsjeka,

- planira, organizira i kontrolira rad Odsjeka,

- oraganizira, vodi i nadzire rad Vlastitog pogona za obavljanje komunalnih poslova,

- donosi i potpisuje akte poslovanja koji proizlaze iz redovitog obavljanja komunalnih djelatnosti iz stavka 2. članka 6. ove Odluke,

- uz suglasnost Gradskog poglavarstva Grada Vrbovskog zaključuje ugovore sa drugim fizičkim ili pravnim osobama,

- odgovoran je za rad Vlastitog pogona, za materijalno i financijsko poslovanje i zakonitost rada Vlastitog pogona,

- osigurava i nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva iz nadležnosti Odsjeka,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te daje prijedlog za primjenu istih,

- predlaže smjernice i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti odjela,

- pokreće inicijativu i daje prijedloge za unapređenje rada i organizacije Odsjeka pročelniku, gradonačelniku i Gradskom poglavarstvu,

- nadzire rad službenika Odsjeka i daje im upute za obavljanje poslova, te predlaže mjere za njihovo stručno osposobljavanje i usavršavanje,

- izrađuje prijedlog programa rada i izvješća o radu Odsjeka,

- daje mišljenja, tumačenja i odgovore po predmetima u okviru svoje nadležnosti,

- po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih radnih tijela u okviru svoje nadležnosti,

- sudjeluje i priprema ugovaranje izgradnje i održavanja komunalnih i drugih objekata na području Grada,

- priprema prijedloge ugovora,

- daje smjernice i sudjeluje u izradi programa održavanja komunalne infrastrukture s iskazanim financijskim sredstvima,

- organizira i vodi brigu o nadzoru nad izgradnjom infrastrukturnih i drugih objekata kojih je investitor Grad,

- priprema i izrađuje prijedloge planove komunalnog resora i komunalne politike,

- predlaže smjernice za gospodarenje nekretninama u vlasništvu Grada,

- obavlja stručne poslove pripreme i realizacije prodaje, davanja u zakup, koncesiju ili otkup nekretnina u vlasništvu Grada u skladu sa zakonom,

- obavlja pravne poslove pripreme i realizacije oko prodaje i otkupa nekretnina u vlasništvu grada,

- vodi poslove iz oblasti gospodarstva i malog poduzetništva, lovstva i turizma,

- priprema i izdaje rješenja, suglasnosti i druge akte u okviru svoje nadležnosti,

- daje podatke i sastavlja izvješća iz svog djelokruga rada za potrebe gradskih tijela i vanjskih korisnika,

- prima i sudjeluje u rješavanju zahtjeva, prijedloga i prigovora stranaka u okviru svoje nadležnosti,

- obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih.

b) uvjeti za obavljanje poslova: VII/I stupanj stručne spreme pravnog, ekonomskog ili tehničkog usmjera, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit

c) broj izvršitelja: 1

7. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE I URBANIZAM

a) opis poslova i zadaća

- predlaže i vodi poslove u vezi s uređenjem naselja, povećanjen kvalitete stanovanja, izgradnjom i održavanjem komunalnih i drugih objekata te osiguranjem komunalnih i drugih uslužnih djelatnosti,

- predlaže elemente i kriterije za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom (urbanističko planiranje, uređenje prostora i zaštita okoliša),

- priprema materijale, sastavlja prijedloge i obavlja duge pripremne radnje za ugovaranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata, komunalnih usluga, te ostalih gradskih investicija,

- obavlja poslove ishodovanja lokacijskih i građevinskih dozvola, te svih prethodnih suglasnosti,

- vrši i organizira nadzor nad izgradnjom i održavanjem komunalne infrastrukture, komunalnih objekata i drugih objekata i uređaja, te zelenih i drugih javnih površina, provodi upravni postupak i izdaje rješenja o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi,

- kontrolira ispravnost komunalne infrastrukture, te komunalnih i drugih objekata i uređaja u vlasništvu grada,

- obavlja poslove u svezi civilne zaštite,

- u žalbenom postupku na rješenja o komunalnom doprinosu i komunalnoj naknadi priprema obrazloženja,

- ispostavlja potrebne suglasnosti iz nadležnosti Odsjeka,

- po potrebi sudjeluje u radu povremenih i stalnih radnih tijela u okviru svoje nadležnosti,

- daje podatke i sastavlja izvješća iz svog djelokruga rada za potrebe gradskih tijela i vanjskih korisnika,

- priprema podatke i odgovarajuće izračune za potrebe ugovoranja zakupa i drugih pravnih poslova,

- prati izvršenje isteka ugovora o zakupu nekretnina i ugovora o koncesiji,

- prati upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu grada,

- daje mišljenje i tumačenje i odgovore o predmetima iz svoje nadležnosti,

- priprema očitovanja na prijedloge lokacijskih dozvola za Gradsko poglavarstvo,

- priprema prijedloge ponudbenih troškovnika i prijedloge natječaja iz svoje nadležnosti,

- obavlja računsku kontrolu ponudbenih troškovnika,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika i voditelja Odsjeka.

b) uvjeti za obavljanje poslova: VII/I stupanj stručne spreme građevinskog ili arhitektonskog usmjera, 3 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, poznavanje rada s osobnim računalom.

c) broj izvršitelja: 1

8. STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU

a) opis poslova i zadaća:

- praćenje zakona i propisa iz oblasti poljoprivrede,

- proučavanje i stručna obrada pitanja i problema u oblasti poljoprivrede, proizvodnje zdrave hrane, agroturizma, lovnog turizma i zaštite okoliša,

- predlaganje programa u cilju poticanja poljoprivrede, proizvodnje zdrave hrane, agroturizma, lovnog turizma i zaštite okoliša,

- komunikacija i stručna pomoć poljoprivrednim proizvođačima u načinu realizacije pojedinog programa,

- izrada prijedloga mjerila i kriterija za iskorištavanje postojećih potencijala u poljoprivredi i agroturizmu,

- obavlja stručne poslove u svezi s raspolaganjem poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a koji su u nadležnosti Grada,

- ažurno vođenje evidencije ugovora i zaprimljenih predmeta,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, pročelnika i voditelja Odsjeka.

b) uvjeti za obavljanje poslova: VII/I stupanj stručne spreme agronomskog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva u struci, položen stručni ispit, poznavanje rada s osobnim računalom.

c) broj izvršitelja: 1

9. UPRAVNI REFERENT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) opis poslova i zadaća:

- vodi i ažurira evidenciju obveznika komunalne naknade,

- vodi upravni postupak do izdavanja rješenja o komunalnoj naknadi, prisilnoj naplati komunalne naknade i oslobađanju od plaćanja komunalne naknade,

- vodi upravni postupak do izdavanja rješenja o komunalnom doprinosu i prisilnoj naplati komunalnog doprinosa,

- vodi i ažurira evidenciju obveznika grobne naknade za groblja kojima upravlja Grad,

- ispostavlja rješenja o prodaji grobnih objekata i rješenja o dodjeli grobnih mjesta na neodređeno vrijeme,

- vodi i ažurira grobne očevidnike i registre umrlih osoba za groblja kojima upravlja Grad,

- vodi evidenciju neprodanih grobnih objekata i izrađuje izvješća,

- vrši kontrolu nad poslovima koncesionara na groblju,

- vodi evidenciju gradskih stanova i najmoprimaca gradskih stanova,

- izrađuje prijedloge stambenih lista i vrši njihovu kontrolu,

- vodi upravni postupak u svezi radnih vremena ugostiteljskih i trgovčkih objekata,

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka i pročelnika.

10. KOMUNALNI REDAR

a) opis poslova i zadaća:

- nadzire provođenje odluka i drugih općih akata grada u okviru svojih ovlaštenja,

- obavlja kontrolu i utvrđuje stanje korištenja održavanja i zaštite komunalnih i javnih objekata, uređaja i opreme, te poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih problema, nepravilnosti ili oštećenja u okviru svojih ovlaštenja,

- obavlja kontrolu i utvrđuje stanje korištenja, održavanja, zaštite i čišćenja na javno-prometnim površinama, grobljima, zelenim i drugim javnim površinama, te poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih problema, nepravilnosti ili oštećenja u okviru svojih ovlaštenja,

- organizira provođenje mjere dezinsekcije i deratizacije,

- obavlja kontrolu u okviru svoje nadležnosti nad radom trećih osoba te određuje mjere za izvršenje obustave radova, uklanjanja predmeta, zabrane uporabe objekata, naprava ili prostora u slučajevima neprimjenjivanja odgovarajućih propisa i protupravnog ponašanja,

- obavlja kontrolu i poduzima mjere za sanaciju divljih deponija, skupljanja i odvoza i deponiranja glomaznog otpada, zemlje i drugih iskopa, čišćenje snijega i uklanjanja poledice,

- obavlja kontrolu u okviru svoje nadležnosti nad radom trećih osoba te određuje mjere za izvršenje obustave radova, otklanjanja predmeta, zabrane uporabe objekata, naprava ili prostora u slučajevima neprimjenjivanja odgovarajućih propisa i protupravnog ponašanja,

- vrši nadozor i poduzima mjere radi provođenja odluke o dimnjačarskoj službi,

- naplaćuje globe na licu mjesta sukladno propisima i općim aktima,

- prima i rješava zahtjeve, prigovore, prijave i prijedloge stranaka iz svoje nadležnosti i poduzima odgovarajuće mjere u okviru svojih ovlaštenja,

- vrši popis, odnosno prikuplja podatke za ažuriranje evidencije obveznika komunalne i drugih naknada,

- sudjeluje u organiziranju, tehničkim pripremama i realizaciji kulturnih, športskih, gospodarskih i drugih programskih aktivnosti,

- brine o prigodnoj iluminaciji i dekoraciji,

- brine o grijanju i tekućem održavanju gradskih poslovnih zgrada i pratećih objekata, uređaja i opreme,

- sudjeluje u radu stalnih i povremenih radnih tijela u okviru svoje nadležnosti,

- daje podatke i sastavlja izvješća iz svog djelokruga rada za potrebe gradskih tijela i vanjskih korisnika,

- u slučaju nastalih šteta na imovini Grada podnosi prijavu i vodi evidenciju,

- priprema podatke te vrši mjerenja i odgovarajuće izračune za potrebe ugovaranja zakupa poslovnog prostora i drugih prostora, javnih površina, te za obračun komunalne naknade,

- vrši kontrolu nad održavanjem komunalne infrastrukture, komunalnih i drugih objekata i uređaja, te zelenih i javnih površina,

- vrši naplatu za korištenje prigodnih i povremenih objekata,

- iz djelokruga svoga rada ispostavlja odgovarajuća rješenja i suglasnosti,

- prati i kontrolira izvršenje usluga, isporuke i utroška u oblasti zajedničke komunalne potrošnje,

- obavlja i druge poslove u skladu s općim aktima Grada ili po nalogu nadređenih,

b) uvjeti za obavljanje poslova: IV stupanj stručne spreme tehničkog usmjerenja, ekonomskog, upravnog ili drugog odgovarajućeg smjera, 5 godina radnog iskustva u struci, položen stručni ispit

c) broj izvršitelja: 1

VLASTITI POGON ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI:

11. Komunalni radnik

a) poslovi i zadaci:

- čišćenja prometnica u naselju,

- održavanja zelenih površina,

- održavanje uređaja za oborinsku kanalizaciju,

- održavanja groblja,

- obavlja i druge poslove po nalogu voditelja Odsjeka za komunalni sustav i komunalnog redara.

b) uvjeti za obavljanje poslova: završena osnovna škola

c) broj izvršitelja: 3.

ODSJEK ZA PRORAČUN, FINANCIJE I NADZOR

12. VODITELJ ODSJEKA

a) opis poslova i zadaća

- rukovodi radom Odsjeka za proračun i financije,

- osigurava zakonit rad i brine za izvršavanje radnih zadataka i obveza Odsjeka,

- planira, organizira i kontrolira rad Odsjeka,

- obavlja poslove financijskog kontrolora proračuna i odgovoran je za zakonito izvršavanje naloga nalogodavca proračuna,

- nadzire rad službenika Odsjeka i daje im upute za obavljanje poslova i brine o njihovom stručnom osposobljavanju i usavršavanju,

- osigurava i nadzire izvršavanje odluka, zaključaka i drugih akata Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva,

- prati i nadzire primjenu zakonskih propisa te daje prijedloge za primjenu istih,

- vrši proračunski nadzor koji obuhvaća nadzor računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata proračunskih korisnika,

- predlaže smjernice i sudjeluje u izradi akata iz nadležnosti Odsjeka,

- sudjeluje u pripremi i izradi akata o sadržaju, parametrima i načinu izrade prijedloga zahtjeva proračunskih korisnika za dodjelu sredstava,

- priprema prijedlog Proračuna, izmjena proračuna i pratećih akata,

- sudjeluje u pripremi i izradi prijedloga smjernica i ciljeva proračunske politike,

- sudjeluje u pripremi izradi programa rada i financijskog plana Upravnog odjela,

- priprema prijedloge akata iz područja financija i proračuna,

- sastavlja financijska izvješća o izvršavanju proračuna i druga izvješća iz svog djelokruga rada za potrebe gradskih tijela i vanjskih korisnika,

- izrađuje glavne financijske izvještaje i godišnji obračun proračuna,

- prati realizaciju prihoda, usklađuje dinamiku izvršenja proračunskih izdataka te predlaže mjere za ekonomiziranje raspoloživim sredstvima,

- organizira i nadzire naplatu gradskih prihoda,

- vodi evidenciju svih dugova i prati njihovu realizaciju,

- vodi evidenciju danih i primljenih pozajmica, kredita i stipendija, prati njihov povrat te poduzima odgovrajuće mjere za njihov povratak,

- koordinira poslove pripreme podataka za izradu proračuna i izvješća,

- daje mišljenja, tumačenja i odgovore po predmetima u okviru svoje nadležnosti,

- organizira poslove u svezi knjigovodstva proračuna,

- po potrebi sudjeluje u radu stalnih i povremenih radnih tijela u okviru svoje nadležnosti,

- daje prijedloge za unapređenje i prilagodbu programske podrške potrebama informacijskog sustava,

- obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim općim propisom i Statutom Grada Vrbovskog.

b) uvjeti za obavljanje poslova: VII/I ili VI/I stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja, 5 godina radnog iskustva, položen stručni ispit.

c) broj izvršitelja: 1

13. RAČUNOVODSTVENI REFERENT - RAČUNOPOLAGAČ

a) poslovi i zadaci:

- otvara poslovne knjige (glavne i pomoćne),

- obavlja poslove računopolagača i odgovoran je za zakonito i svrhovito trošenje sredstava proračuna,

- vodi i knjiži sve poslovne događaje i promjene u poslovnim knjigama,

- vodi knjigu ulaznih računa, te likvidira ulazne račune,

- vodi knjigu javnog duga i ostale pomoćne knjige prema iskazanim potrebama,

- vodi knjigovodstvo gradskih prodanih stanova,

- vodi brigu o prevovremenim otplatama prodanih stanova i poduzima mjere za nepravovremeno otplaćene stanove,

- izrađuje izvješća o izvršenim naplatama prihoda od prodanih stanova,

- brine o pohranjivanju i čuvanju računovodstvenih knjiga proračuna, knjigovodstvenih isprava i pomoćnih knjiga,

- prati propise iz svoga djelokruga rada,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i voditelja odsjeka.

b) uvjeti za obavljanje poslove: VI ili IV stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja, 2 godine radnog iskustva, položen stručni ispit.

c) broj izvršitelja: 1

14. RAČUNOVODSTVENI REFERENT ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) poslovi i zadaci:

- vodi knjigovodstvo komunalne naknade i komunalnog doprinosa,

- vodi knjigovodstvo naknada za upotrebu javnih površina i poreza na korištenje javnih površina, te ostalih naknada utvrđenih gradskim odlukama,

- vodi knjigovodstvo najamnina gradskih stanova i zakupnina gradskih poslovnih prostora,

- vodi knjigovodstvo grobne naknade,

- vodi knjigu izlaznih računa i ostale pomoćne knjige za potrebe komunalnog sustava,

- sastavlja opomene za nepravodobno podmirene obveze iz svog djelokruga rada, ispostavlja obračun zateznih kamata, predlaže ili pokreće postupak prisilne naplate istih,

- prati propise iz svog djelokruiga rada,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i voditelja odsjeka.

b) uvjeti za obavljanje poslove: IV stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja, 3 godine radnog iskustva, položen stručni ispit.

c) broj izvršitelja: 1

15. RAČUNOVODSTVENI REFERENT - BLAGAJNIK

a) poslovi i zadaci:

- vodi blagajničko poslovanje,

- vrši sva gotovinska i bezgotovinska plaćanja,

- plaća račune,

- vodi knjigu izlaznih računa proračuna,

- vodi knjigu kapitalne imovine,

- vodi knjigu nabavki materijala i drugih sredstava,

- obračunava ispravak vrijednosti i revalorizaciju dugotrajne imovine,

- obračunava plaće, naknade i druge dohotke,

- vodi evidencije i likvidaciju polica osiguranja imovine i zaposlenika,

- organizira i sudjeluje u poslovima popisa imovine, obveza i potraživanja,

- priprema podatke za izradu proračuna, statističkih i financijskih izvješća i godišnjeg obračuna proračuna,

- prati propise iz svoga djelokruga rada,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i voditelja odsjeka.

b) uvjeti za obavljanje poslova: IV stupanj stručne spreme ekonomskog usmjerenja, 2 godine radnog iskustva, položen stručni ispit.

c) broj izvršitelja: 1

VI. SREDSTVA ZA RAD UPRAVNOG ODJELA

Članak 16.

Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovskog ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

Materijalna sredstva za početak rada Vlastitog pogona i sredstva za rad djelatnika, poslovne prostorije i opremu osigurava Grad Vrbovsko iz sredstava proračuna.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 2. članka 6. ove Odluke, koje obavlja Vlastiti pogon, uključujući nabavu potrebne opreme i njeno održavanje osiguravaju se u proračunu Grada Vrbovskog iz sredstava komunalne naknade, a na osnovi potreba iskazanih Programom održavanja komunalne infrastrukture za navedene komunalne djelatnosti.

Članak 17.

Godišnji program rada i financijski plan Upravnog odjela predlaže pročelnik Upravnog odjela u suglasnoti s Gradskim poglavarstvom.

Godišnji program rada i financijski plan Upravnog odjela donosi se najkasnije do kraja tekuće godine za iduću godinu i osnova je osiguranja financijskih sredstava.

Program rada sadrži poslove i zadaće iz djelokruga Upravnog odjela koji proizlaze iz programa rada Gradskog vijeća i njegovih tijela.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Trajanje radnog vremena u tjednu, dnevni raspored radnog vremena, kao i druga pitanja u svezi radnog vremena u tijelima gradske uprave uređuje Gradsko poglavarstvo posebnom odlukom.

Članak 19.

Djelatnici zatečeni na radu u Upravnom odjelu u skladu sa svojom stručnom spremom i radnim sposobnostima rasporedit će se na radna mjesta utvrđena ovom Odlukom.

Djelatnici koji ne budu raspoređeni u smislu odredbe stavka 1. ovog članka stavljaju se na raspolaganje Gradskom poglavarstvu uz otkazni rok i otpremninu prema Kolektivnom ugovoru za zaposlene u gradskoj upravi Grada Vrbovskog.

Članak 21.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog donijet će odluku o ukidanju vlastitog pogona kada se obavljanje komunalnih djelatnosti iz stavka 2. članka 4. ove Odluke osigura na jedan od načina određenih stavkom 1. članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 22.

Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka o ustrojstvu općinske uprave Općine Vrbovsko (»Službene novine«, broj 3/94 i 21/95) i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Upravnog odjela Općine Vrbovsko Klasa: 023-08/95-01-2 Ur. broj: 2193-01-01/95-01 od 24. listopada 1995. i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Upravnog odjela Općine Vrbovsko Klasa: 023-08/01-01-1 Ur. broj: 2193-01-02/01-1 od 6. srpnja 2001. godine.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 012-01/03-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/03-1

Vrbovsko, 9. prosinca 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Slavko Medved, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr