SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD KRALJEVICA
30

45.

Na temelju odredbi Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 27. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 34/

01), Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici održanoj 13. prosinca 2007. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice
za 2008. godinu

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada Kraljevice za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, prava i obveze proračunskih korisnika (u daljnjem tekstu: Korisnici), pojedine ovlasti Gradskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Poglavarstvo), predsjednika Gradskog poglavarstva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Poglavarstva) i Jedinstvenog upravnog odjela (u daljnjem tekstu: Odjel), te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Korisnici u smislu ove Odluke su:

1. Proračunski fondovi

2. ustanove kojima je osnivač Grad Kraljevica i kojima se sredstva za plaće zaposlenika osiguravaju u Proračunu.

Članak 2.

Gradsko vijeće može osnovati proračunski fond za posebne namjene sukladno odredbama članka 57. Zakona o proračunu.

Proračunski fond je Korisnik koji ima otvoren račun u okviru računa Proračuna za odvojeno vođenje određenih prihoda i primitaka (iz Proračuna i ostalih izvora), te rashoda i izdataka, a za namjene utvrđene aktom o osnivanju proračunskog fonda.

II. Izvršavanje Proračuna

Članak 3.

Sredstva se u Proračunu osiguravaju Odjelu i Korisnicima, koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) i po vrstama rashoda i izdataka.

Korisnici će svoje financijske planove uskladiti s Proračunom i izraditi mjesečne financijske planove za cijelu godinu, te ih dostaviti Odjelu u roku od 30 dana od donošenja Proračuna.

Odjel izvršava Proračun i o tome izvještava Poglavarstvo. Odgovoran je za prikupljanje proračunskih prihoda i za izvršavanje svih rashoda sukladno namjenama i iznosima utvrđenih u Posebnom dijelu Proračuna.

Čelnik Korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje Financijskog plana, odgovoran je zakonitost, svrhovitost i za ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Odjel i Korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna samo za namjene i do visine utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna.

Ako se tijekom izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, Odjel će odlukom Korisniku umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovorno je Poglavarstvo na čelu s Predsjednikom Poglavarstva.

Članak 4.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda utvrđenih u Proračunu.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda (prihodi s protuobvezom) izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za tu namjenu.

Uplaćene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se izvršavati iznad svota utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih sredstava

Neplanirane, a uplaćene pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene mogu se iskoristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i /ili projektima.

Prihodi koje ostvaruju Korisnici, osim prihoda iz Proračuna, su njihovi vlastiti prihodi.

Članak 5.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda iz stavka 1. ovoga članka daje pročelnik Odjela.

Članak 6.

Poglavarstvo može donijeti odluku o otpisu pojedinih potraživanja, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, odnosno zbog drugog opravdanog razloga.

Članak 7.

Sredstva za sponzorstva, donacije i pomoći po pojedinom korisniku veća od 10.000,00 kuna raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva, ukoliko krajnji korisnik i namjena nisu utvrđeni samim Proračunom.

Članak 8.

Odluku o pojedinim trošenjima sredstava na osnovu ugovora i narudžbi za svote veće od 20.000,00 kuna (bez PDV-a) donosi Poglavarstvo.

Članak 9.

Sredstva za pokroviteljstva raspoređuju se temeljem zaključka Poglavarstva.

Članak 10.

Predsjednik Poglavarstva, i/ili osoba koju je ovlastio jest naredbodavatelj za sve tekuće isplate na teret proračunskih sredstava.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava moraju biti u pisanom obliku, uz naznaku pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Svaki rashod i izdatak mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Članak 11.

Proračunska zaliha osigurava se u iznosu od 100.000,00 kn, a koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Predsjednik Poglavarstva.

Predsjednik Poglavarstva je obvezan na kraju mjeseca izvijestiti Poglavarstvo o korištenju proračunske zalihe.

Članak 12.

Zaključivanje pisanog ugovora obvezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova veće od 20.000,00 kuna (bez PDV-a).

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Predsjednik Poglavarstva.

III. Upravljanje imovinom

Članak 13.

Financijskom i nefinancijskom imovinom upravlja Poglavarstvo.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovne banke poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Poglavarstvo ili Predsjednik Poglavarstva po ovlaštenju Poglavarstva.

IV. Uravnoteženje Proračuna

Članak 14.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, Odjel će Poglavarstvu predložiti njihovo ponovno uravnoteženje.

Poglavarstvo može na prijedlog Odjela donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u okviru u Proračunu planiranih sredstava za rashode.

O donošenju odluke iz stavka 2. ovog članka Poglavarstvo će izvijestiti Vijeće u roku od 30 dana.

U slučaju nemogućnosti donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka, Poglavarstvo će predložiti Vijeću ponovno uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna.

V. Izvještavanje

Članak 15.

Korisnici su dužni Odjelu dostaviti mjesečne izvještaje o izvršenju financijskog plana.

Odjel će podnositi Poglavarstvu mjesečne izvještaje o izvršavanju Proračuna i tromjesečne izvještaje o izvršenju programskih aktivnosti.

Polugodišnji i godišnji izvještaj o ostvarenju Proračuna i godišnji izvještaj o izvršenju programskih aktivnosti Poglavarstvo će dostaviti u zakonskom roku Gradskome vijeću na usvajanje.

Članak 16.

Neprofitne udruge koje su sufinancirane kroz programe javnih potreba u kulturi, sportu i tehničkoj kulturi i socijalni program dužne su do 31. ožujka godine za koju se donosi Proračun dostaviti Odjelu godišnji izvještaj o radu i financijski izvještaj za prethodnu godinu, verificiran na godišnjoj skupštini udruge, iz kojeg je razvidno korištenje sredstava Proračuna.

U slučaju nepodnošenja izvještaja iz stavka 1. ovog članka, Odjel će obustaviti sufinanciranje do ispunjenja uvjeta.

VI. Završne odredbe

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 400-06/07-01/4

Ur. broj: 2170/08-08-07-12

Kraljevica, 13. prosinca 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Danijel Frka v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr