SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

29.

Na temelju članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 06/02, 32/02 i 22/05), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 23. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o uklanjanju i uništavanju ambrozije
na području Grada Čabra

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U cilju uklanjanja uzročnika i izvora štetnih utjecaja na zdravlje ljudi i smanjenje površina na kojima raste ambrozija, ovom se Odlukom propisuje uklanjanje i uništavanje ambrozije na području Grada Čabra, obveza pravnih i fizičkih osoba, vlasnika, posjednika ili korisnika za uklanjanje i uništavanje ambrozije na površinama na kojima je uočena, te mjere za provođenje ove Odluke.

Članak 2.

Ambrozija se uklanja i uništava u dvorištima, vrtovima, na poljoprivrednom obrađenom i neobrađenom zemljištu, na neizgrađenom građevinskom zemljištu, u šumama, na javnim zelenim površinama, nasipima i obalama uz vodotokove, kanale i jezera, na površinama odnosno pripadajućem zemljištu uz javne prometnice te na drugim površinama na kojima se pojavi.

II. PROVEDBENE MJERE

Članak 3.

Obveznici provođenja mjera na uklanjanju i uništavanju ambrozije su:

- vlasnici, posjednici i korisnici poljoprivrednog (obrađenog i neobrađenog), građevinskog i drugog zemljišta;

- ovlaštenici upravljanja i održavanja javnih prometnica;

- ovlaštenici upravljanja javnim zelenim površinama;

- ovlaštenici upravljanja otvorenim vodotokovima, kanalima i jezerima;

- vlasnici, posjednici šuma i lovišta i ovlaštenici upravljanja šumama.

Obveznici iz prethodnog stavka dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine u više navrata sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

- agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;

- mehaničkim: međurednom kultivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;

- kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.

Članak 4.

Obveznici uklanjanja i uništavanja ambrozije, iz članka 3. stavka 1. ove Odluke, dužni su kontinuirano provoditi mjere najkasnije do roka od petnaest (15) dana prije cvatnje ambrozije.

Članak 5.

Nadležni odjel gradske uprave grada Čabra vršiti će prikupljanje dostupnih relevantnih podataka o ambroziji i javnom objavom pozvati obveznike iz članka 3. ove Odluke na provođenje mjera, sukladno roku iz prethodnog članka.

Građani, vijeća mjesnih odbora i pravne osobe dužni su tijelu iz prethodnog stavka dostaviti podatke o lokacijama gdje je uočena ambrozija.

III. NADZOR NAD PROVEDBOM

Članak 6.

Nadzor nad uklanjanjem i uništavanjem ambrozije provodi komunalni redar.

U provođenju ove Odluke komunalni redar može poduzeti sljedeće mjere:

- usmeno ili pismeno opomenuti vlasnika, posjednika, korisnika ili ovlaštenika površina iz članka 2. ove Odluke na obvezu uklanjanja i uništavanja ambrozije;

- rješenjem naložiti provođenje mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije;

- izreći i naplatiti globu;

- pokrenuti prekršajni postupak.

Članak 7.

Ako fizička ili pravna osoba ne postupi prema usmenoj ili pismenoj opomeni, odnosno rješenju, komunalni redar će izreći i naplatiti globu ili pokrenuti prekršajni postupak.

Ukoliko obveznici uklanjanja i uništavanja ambrozije ne izvrše svoju obvezu, tj. ne uklone i ne unište ambroziju u roku iz članka 4. ove Odluke, odredit će se uklanjanje iste putem treće osobe na trošak obveznika.

Troškove iz prethodnog stavka podmiriti će grad Čabar, a za iste će se sukladno Zakonu poduzeti radnje za naplatu od pravne ili fizičke osobe kojoj je rješenjem određeno provođenje tih mjera i postupaka.

IV. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 8.

Globa u iznosu od 200,00 kn izreći će se fizičkoj osobi ako ne postupi prema odredbi članka 4. ove Odluke.

Globa u iznosu od 1.000,00 kn izreći će se pravnoj osobi ako ne postupi prema odredbi članka 4. ove Odluke.

Odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se globa u iznosu od 200,00 kn.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 320-01/07-01/13

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 23. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr