SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 48. Četvrtak, 20. prosinca 2007.
GRAD ČABAR
30

23.

Na temelju članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 06/02, 32/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Strategije za poticanje održanja
i razvoja poljoprivrede čabarskog kraja

Članak 1.

Donosi se Strategija za poticanje održanja i razvoja poljoprivrede čabarskog kraja.

Tekst Strategije iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 320-01/07-01-14

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 24. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik

Zoranin Kuzele, v. r.

STRATEGIJA
ZA POTICANJE ODRŽANJA I RAZVOJA
POLJOPRIVREDE ČABARSKOG KRAJA

U dugoročnoj viziji Grad Čabar mora postaviti u središte svog razvoja ljude koji žive u njemu, posebice mlade, a okruženje smatrati izvorom koji se ne smije iskorištavati, već vrednovati u svjetlu održivog razvoja. Prema tome, očito je da održivost razvoja čabarskog kraja polazi iz sposobnosti ljudi da donose pravilne i dugoročne odluka. Strategija za poticanje održanja i razvoj poljoprivrede trebala bi biti jedna od takvih odluka.

U razmišljanjima o budućnosti Grada Čabra, ljudi moraju sve više misliti partnerski, a ne na pojedinačnoj osnovi; naime, sudjelovanje u aktivnostima programiranja, podjele ciljeva i interventnih instrumenata, dijalog među građanima, poduzećima i javnim ustanovama, predstavljaju instrumente koji ubuduće moraju postati svakodnevni instrumenti rada. Partnerstvo mora poticati i predvoditi gradska uprava, a koja mora predstavljati oslonac građana čabarskog kraja. Pojam partnerstva uključuje javne i privatne subjekte i odvija se u različitim oblicima suradnje među građanima, poduzećima osnivanjem udruga, zadruga i clustera. kod utvrđivanja ili upravljanja dugoročnim projektima. To partnerstvo započelo je s osnivanjem Poljoprivredne zadruge »Tisa« i dokazivat će se i unapređivati preko nje i prenositi na druge procese.

Ne smijemo zanemariti održavanje i razvoj poljoprivrede i kao temelj razvoja turizma, a turizam je naša dugoročna strateška djelatnost. Naš moto mora biti »Sve što poljoprivreda daje - turizam treba iskoristiti«.

Glavni cilj nam mora biti uvijek da zadržimo ljude u ovom kraju i da vratimo mlade stručne kadrove i to će ovom Strategijom biti potpomognuto. Ovaj glavni cilj može se postići samo ako će kvaliteta života biti na visini i stalna i ako će građani biti izravno uključeni u strateška usmjerenja u razvoju vlastitog područja.

Izrada i sadržaj Strategije zasniva se na uvažavanju sljedećih ciljeva:

.Održavanje današnjeg stanja poljoprivrede uvođenjem poticaja prema sadašnjim mogućnostima proračuna Grada

.Mogućnost razvoja preko poticaja i pomoći Grada, Županije i Države, te bržem i svestranijem uključivanju u regionalne i europske projekte i procese (IPARD).

.Aktivnosti i rada Poljoprivredne zadruge »Tisa«

.Utvrđivanje kriterija i namjene proračunskih sredstava za sufinanciranje poticaja za održanje i razvoj poljoprivrede Grada

.Godišnjim programom poljoprivrede Gradskog vijeća utvrditi svake proračunske godine, na prijedlog Odbora za poljoprivredu, visinu sredstava, prioritete i kriterije za poticaje i razvoj poljoprivrede

.Dodijeljena sredstva za poticanje poljoprivrede su nepovratna uz uvjet namjenskog trošenja

.Poljoprivredna zadruga »Tisa« vršit će realizaciju i nadzor namjenskog trošenja sredstava

Ova Strategija je skup osnovnih poticaja i predstavlja dokument koji utvrđuje ciljeve i projekciju dugoročnog poticanja i održanja i razvoja poljoprivrede Grada Čabra, bez ulaženja u operativne tehnološko-tehničke aspekte i planiranje onoga što moraju sami proizvođači. Naime, riječ je o utvrđivanju poticaja kojima će se stvarati jednak ambijent za sve subjekte privređivanja u poljoprivredi Grada, te osigurati zadržavanje sadašnjeg stanja i stimulirati razvoj - povećavanje proizvođača.

SADAŠNJE STANJE

Područje Čabra imalo je 1991. godine 6746 ha poljoprivrednih površina ili 23,90 ukupnih površina. Obradive površine čine 56,4% poljoprivrednih površina, a pašnjaci 42%. Poljoprivredne parcele su uglavnom male i najčešće strme, pa je upotreba poljoprivredne mehanizacije manje efikasna. Zbog toga je poljoprivredna proizvodnja dosta ograničena: najviše se proizvodi krumpir, kupusnjače, grah i krmno bilje.

Proizvodnja krumpira smanjivala se od 1900 tona 1970. na oko 1500 tona 1991. i 1100 tona 1998. godine. Biljni i voćarski proizvodi služe uglavnom za vlastite potrebe i proizvode se na ekstenzivan način, s malim prinosima pojedinih kultura. To uvjetuju i klimatske prilike koje omogućuju uzgoj samo onih kultura i sorti koje podnose snijeg, oštre zime, kratka ljeta i općenito dosta oborina. Proizvodnja bobičastog voća (jagoda, malina, ribizla, borovnica) ima velike mogućnosti, ali postoje problemi oko nabave sadnica i organizacije otkupa plodova jer je prostor prometno udaljen od većih centara.

Ovdje se može naći obilje samoniklog začinskog i ljekovitog bilja i jestivih gljiva.

Na području Čabra bilo je prema popisu iz 1991. godine 412 goveda, 458 ovaca, 42 konja i 6984 grla peradi. Goveda upola manje nego 1971., ovaca uglavnom podjednako, a konja 4 puta manje. Ovčarstvo, kozarstvo i svinjogojstvo ekstenzivnog je karaktera, s malim brojem grla u stadima i služe uglavnom za vlastite potrebe. Slično je s kunićarstvom i pčelarstvom.

Na području grada Čabra u cjelini je gotovo zanemarena ratarska, voćarska i stočarska proizvodnja i ona samo vrlo malim djelom pokriva vlastite potrebe. Usitnjena i isparcelirana zemljišta, nepovoljan reljef, plitka i slabo profilirana tla s nepovoljnim rasporedom oborina tijekom godine, duge i oštre zime, starosna struktura stanovništva su razvojna ograničenja ove djelatnosti.

Za razvoj poljoprivredne i stočarske proizvodnje brojna su ograničenja zbog usitnjenosti poljoprivrednih gospodarstava, otežanih uvjeta proizvodnje u brdsko-planinskim prostorima i nedovoljnih javnih poticajnih sredstava koja bi te uvjete ublažila, nedovoljnosti tehnološke opreme, pomanjkanja sredstava za investicije, otežanog plasmana i neorganiziranog otkupa.

Poljoprivredom se danas u čabarskom kraju bavi u odnosu na prethodno mali broj stanovništva. Svake godine sve više je obradivih površina koje nisu obrađene, ipak se mora naglasiti da je prostor pod livadama i pašnjacima značajan resurs, te bi se poticajnim mjerama mogli osigurati preduvjeti za razvoj stočarstva na brdsko planinskim područjima. Modernizacija i uvođenje strojeva i plastenika znatno bi olakšali rad u poljoprivredi.

S obzirom na veličinu obradivih površina, rasparceliranost i usitnjenost posjeda ne može se očekivati značajnije organizirana poljoprivredna proizvodnja, ali se u okviru obiteljskih gospodarstava može očekivati uzgoj tradicionalnih kultura: merkantilni i sjemenski krumpir, kupus i kelj, stočna repa, kukuruz za krmu, sijeno, uzgoj ljekovitog i aromatičnog bilja, gljiva, jagoda, kupina, ribiza i ostalog voća. Vrste voćaka: jabuke, kruške, trešnje, šljive, orasi. Velike su mogućnosti u proizvodnji meda - ekstenzivan način proizvodnje. Za plantažni uzgoj prikladni su ljeska i borovnica.

Područje obiluje mnoštvom samoniklog ljekovitog, začinskog i aromatskog bilja i jestivih gljiva. Za komercijalnu berbu značajnije su ove vrste gljiva: vrganj, pečurka, smrčak, rujnica, sunčanica, velika gnojštarka, lisičarka, puhara i srnjača.

Blizina tržišta Rijeke, Hrvatskog primorja i otoka povoljna je okolnost za plasman povrća, voća gljiva, aromatskog i začinskog bilja te mlijeka i mesa. Za očekivati je razvojne pomake u gospodarstvima koje će kombinirati poljoprivrednu i stočarsku proizvodnju.

Broj uzgajivača stoke u Gradu Čabru:

. ukupni broj uzgajivača goveda je 45 gospodarstva

* od toga 9 gospodarstvo ima 3 - 6 krava

* na 4 gospodarstava drže 7 - 16 krava

. broj uzgajivača s 3 krave: 5 gospodarstva

. broj uzgajivača s 2 krave: 10 gospodarstva

. broj uzgajivača s 1 kravom: 20 gospodarstva

Struktura uzgajivača prema starosnoj dobi:

. 12 uzgajivača u dobi do 55 god. starosti

. 28 uzgajivača u dobi do 60 god. starosti

. 5 uzgajivača u dobi preko 60 god. starosti

Broj muznih krava je 124 kom.

PRAVCI RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Suglasno sadašnjem stanju poljoprivrede u Gradu Čabru, pravce razvoja poljoprivrede treba usmjeriti, globalno, u slijedećim pravcima:

? Razvoj stočarstva u cjelini, s posebnim težištem na proizvodnju mlijeka i mesa (goveđeg, svinjskog, preradi, kunića, divljači i dr.).

? Proizvodnja mliječnih proizvoda - mini sirana.

? Proizvodnja stočne hrane, s naglaskom na unapređenje proizvodnje na livadama i pašnjacima.

? Proizvodnja povrća namijenjenog za stolnu potrošnju i obiteljsku preradu.

? Proizvodnja voća na suvremenim osnovama, posebno jabučastog i sitnog voća, za stolnu potrošnju i obiteljsku preradu.

? Proizvodnja meda i drugih proizvoda od meda.

? Proizvodnja, sakupljanje i prerada gljiva i ljekovitog bilja.

U svim ovim pravcima razvoja poljoprivrede treba prvo težiti prema eko proizvodnji i dobivanju eko-markica za proizvode, a drugu u osmišljanju malih obiteljskih gazdinstva.

Prema pravcima razvoja predviđanja razvoja sadašnjeg stanja poljoprivrednika, korisnika poticaja, u čabarskom kraju:

PROGRAM U POTICANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Kako poljoprivreda nije profitabilna proizvodnja i kako je to u suštini i teži fizički rad, mlade generacija bježe od toga posla. Da se održi i poveća poljoprivredno stanje grada Čabra mišljenja su da je predloženu strategiju potrebno uvrstiti u ostale postojeće strategije na nivou Gorskog kotara. Poljoprivredu u državi potiče i samo nadležno Ministarstvo koje za naše područje donosi previsoke tražene kvote, te se mjere moraju za dobrobit naše poljoprivrede smanjiti, te je prijedlog da se tako i nastupi prema nadležnima.

U svrhu razvoja poljoprivredne proizvodnje i ispunjenja navedenih pravaca razvoja sufinanciranje programa i poticaji realizirati će se kroz sljedeća područja:

1. Područje stočarstva:

1.1. Troškovi za umjetnog osjemenjivanja muznih krava

Namjene poticaja:

Postizanje veće efikasnosti osjemenjivanja. Povećanje kvalitete i količine mlijeka i mesa uz selekciju pasmina.

Visina poticaja:

Sufinanciranje do 50% troškova umjetnog osjemenjivanja muznih krava.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Sredstva namijenjena osjemenjivanju isplaćuju se krajnjem korisniku na temelju ispostavljenog računa o obavljenoj usluzi.

1.2. Troškovi za veterinarske usluge

Namjene poticaja:

Osiguranje dobrog zdravstvenog stanja stoke s ciljem povećanje kvalitete i količine mlijeka i mesa.

Visina poticaja:

Pokrivanje troškova preventivnog liječenja i bolesti stoke do 50%.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Sredstva za veterinarske usluge isplaćuju se krajnjem korisniku na temelju ispostavljenog računa o obavljenoj usluzi.

1.3. Poticaji za kvalitetu mlijeka

Namjene poticaja:

Sredstva su namijenjena poticanje kvalitete mlijeka, što osigurava veću higijenu i financijsku dobit..

Visina poticaja:

Za 1 litra mlijeko do l kuna za ekstra i I. klasu mlijeka.

Za 1 litru mlijeka do 0,50 lipa za II. i III. klasu mlijeka.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Sredstva se isplaćuju preko Zadruge po podnošenju zahtjeva uz predočenje računa s kvalitetom mlijeka.

1.4. Nabavka laktofriza za očuvanje kvalitete mlijeka

Namjena poticaja:

Potpora je potrebna radi očuvanja što bolje kvalitete mlijeka kod poljoprivrednika.

Visina poticaja:

Pokrivanje troškova do 50% od ukupnog iznosa kupnje laktofriza.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Sredstva se isplaćuju preko Zadruge po podnošenju zahtjeva uz predočenje računa.

1.5. Sufinanciranje prijevoza mlijeka

Namjene poticaja:

Sredstva su namijenjena pokrivanje nerentabilnog prijevoza mlijeka do mljekara i neophodna su za redovito i odvoz mlijeka, a time i osiguravanje proizvodnje mlijeka.

Visina poticaja:

Sufinanciranje do rentabilnosti prijevoza, a može biti i do 100% troškova prijevoza.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Sredstva se dodjeljuju pravnoj i fizičkoj osobama koja vrši prijevoz mlijeka. Visina sredstava za tu namjenu zavisi od raspoloživih sredstava i na osnovu godišnjeg izračuna troškova sklapa se ugovor s prijevoznikom.

1.6. Poticaj za prvotelke

Namjene poticaja:

Sredstva su namijenjena za obnovu stočnog fonda i veću količinu mlijeka.

Visina poticaja:

Po prvotelki do 1.000,00 kuna.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Sredstva se isplaćuju preko Zadruge po podnošenju zahtjeva uz potvrdu veterinara o teljenju prvotelke.

1.7. Poticaji za stoku sitnog zuba (ovce, koze, svinje, divljač i dr.)

Namjene poticaja:

Sredstva su namijenjena poticanje nabavke ili uzgoja stoke sitnog zuba, što osigurava obnovu stočnog fonda i veću količinu mesa i drugih proizvoda.

Visina poticaja:

Po jedinki do 500,00 kuna.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Sredstva se isplaćuju preko Zadruge po podnošenju zahtjeva uz predočenje računa o nabavi ili potvrde o brojčanom stanju stoke. Poticaje mogu ostvariti vlasnici koji se pridržavaju uzgojnih mjera po pravilima struke. Za traženje poticaja za postojeće stado poljoprivredno gospodarstvo mora posjedovati:

5 grla rasplodnih ovaca ili koza

5 grla lopatara i muflona

2 rasplodne krmače

1.8. Poticanje sustava krava-tele

Namjena poticaja:

Sredstva su namijenjena za poticanje proizvodnje golemog nedostatka goveđeg mesa na tržištu Hrvatske i EU-a.

Visina poticaja:

Po grlu do 300 kuna.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Minimalno 15 grla u sustavu krava-tele.

1.10. Poticanje konjogojstva

Namjena poticaja:

Razvoj konjogojstva na području grada Čabra.

Visina poticaja:

Iznos po rasplodnoj kobili do 300 kuna.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Gospodarstva sa minimalno 4 rasplodne kobile. Potrebno predočiti potvrdu o postojanju grala od strane Hrvatskog stočarsko-selekcijskog centra.

1.11. Troškovi za kupnju matičnih stada

Namjena poticaja:

Razvoj i povećanje interesa za poljoprivredu na području grada Čabra.

Visina poticaja:

Iznos po rasplodnoj kobili do 50% od ukupnog iznosa kupljenog matičnog stada.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Gospodarstva koja kupuju minimalno 5 krvava ili 10 rasplodnih ovaca. Troškovi se pokrivaju na temelju predočenja

2. Biljna proizvodnja

2.1. Troškovi analize zemlje, krme i kalcizacija tla

Namjene poticaja:

Analiza zemlje se sufinancira s ciljem za izradu programa gnojidbe i s time pravilnog dodavanja manjkavih sastojaka zemlje za sadnju pojedinih kultura, za postizanje većih prinosa. Analiza krme služi kao podloga za izračunavanje krmnih obroka, te utječe na količinu i kvalitetu mlijeka i mesa.

Visina poticaja:

Sufinanciranje do 50% troškova analize.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Zadruga će sklopiti ugovor s ovlaštenim institucijama, po zahtjevu i sufinanciranju korisnicima će se izvršiti potrebne analize.

2.2. Podizanje nasada voćaka I., II. vrste i jagodičastog voća

Namjene poticaja:

Nabava primjerenih vrsta sadnica i sjemena s deklaracijom (voćaka, bobičastog, drugog voća, raznog povrća i ljekovitog i aromatičnog bilja) koje zadovoljavaju propise RH, pogodne za podneblje čabarskog kraja, to je i garancija dobrih prinosa. Rezultati potiču i ostale zainteresirane poljoprivrednike za podizanje novih nasada.

Visina poticaja:

Sufinanciranje do 50% troškova nabave sadnog materijala i sjemena.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Nabava i sufinanciranje vrši se preko Zadruge, kao i nadzor. Korisnik uz predočenu uplatu i dokaz za parcelu sadnje podnosi zahtjev.

2.3. Potpora za proizvodnju voća

Namjena poticaja:

Poticati proizvodnju voćarstva koja je prilagođena za područje grada Čabra. Razviti interese kod novih proizvođača na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Visina poticaja:

Iznos poticaja do ____ kuna po kilogramu za određenu vrstu voća.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava

3. Poticaji ulaganja u uređenje poljoprivrednog zemljišta i poljoprivrednu infrastrukturu

3.1. Subvencioniranje kamata na investicijske kredite u poljoprivredi

Namjene poticaja:

Sredstva su namijenjena za subvencioniranje kamata za kredite u razvoj, a posebno za:

.gradnju, obnovu i adaptaciju poljoprivrednih objekata (štala, tovilišta, plastenika i dr.)

.nabavu poljoprivrednih strojeva i opreme,

.kupnja poljoprivrednog zemljišta,

.za programe prerade i prodaje poljoprivrednih proizvoda (mini mljekare, sirane, punionice meda, sušionice voća, povrća, mesa i sl.

Visina poticaja:

Subvencije do 100% visine kamata na kredite.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Na prijedlog Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradsko vijeće će donijeti Odluku o visini sredstava za subvencioniranje kamata na poljoprivredne kredite i raspisati javni natječaj kojim će se utvrditi uvjeti i kriteriji subvencioniranja kamata.

3.2. Okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta

Namjene poticaja:

Namjena poticaja je za okrupnjavanje poljoprivrednog zemljišta putem zamjena, time se omogućuje efikasnija obrada i proizvodnja.

Visina poticaja:

Sufinanciranje do 100% visine troškova postupka zamjene.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Na prijedlog Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradsko vijeće će donijeti Odluku o visini sredstava za subvencioniranje postupka zamjene zemljišta i raspisati javni natječaj kojim će se utvrditi uvjeti i kriteriji.

3.3. Izgradnja i uređenje pašnjaka

Namjene poticaja:

Namjena poticaja uređenja pašnjaka i košenju trave, što utječe i na izgled okoliša i.sprečava daljnje zarašćivanje travnjaka i poljoprivrednog zemljišta.

Visina poticaja:

Sufinanciranje do 200,00 kuna po hektaru.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Na prijedlog Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradsko vijeće će donijeti Odluku o visini sredstava za subvencioniranje uređenja pašnjaka i raspisati javni natječaj kojim će se utvrditi uvjeti i kriteriji.

3.4. Izgradnja industrijske i OPG sirane

Namjena poticaja:

Izgradnja sirane zbog problema otkupa mlijeka i skupih prijevoznih troškova odvoza istoga u mljekaru.

Visina poticaja:

Pokriće troškova do 50% za kupnju strojeva za izradu sira i ostalih mliječnih proizvoda.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Na prijedlog Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradsko vijeće će donijeti Odluku o visini sredstava, te raspisati javni natječaj kojim će se utvrditi uvjeti i kriteriji.

4. Ostali poticaji

4.1. Nabava ili uzgoj pčelinjih zajednica

Namjene poticaja:

Sredstva su namijenjena za nabavu ili uzgoj pčelinjih zajednica, s ciljem veće proizvodnje meda i proizvoda od meda.

Visina poticaja:

Subvencije do 50% visine cijene jedne zajednice.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Nabava i sufinanciranje vrši se preko Zadruge, kao i nadzor. Korisnik uz predočenu uplatu i dokaz o uvjetima bavljenja pčelarstvom stječe pravo poticaja.

4.2. Poticaji ekološke poljoprivredne proizvodnje

Namjene poticaja:

Čabarsko područje je posebno ekološki očuvano područje i omogućuje ekološku proizvodnju i svih poljoprivrednih proizvoda.

Visina poticaja:

Sufinanciranje do 100% visine troškova dobivanja registracije za ekološko gospodarstvo (EKO-markica) ukoliko to nije osigurano u Županiji.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Na prijedlog Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradsko vijeće će donijeti Odluku o visini sredstava za subvencioniranje registracije ekološkog gospodarstva i raspisati javni natječaj kojim će se utvrditi uvjeti i kriteriji.

4.3. Sufinanciranje raznih naknada, doprinosa i taksi

Namjene poticaja:

Namjena je da se potiče poljoprivrednike na bavljenje i unapređivanje poljoprivredne proizvodnje.

Visina poticaja:

Sufinancirat će se:

.komunalna naknada 1. godine 100% i 2. godine 50%,

.komunalni doprinos do 50%,

.oslobađanje takse za priključak poljoprivrednih objekata na vodu i kanalizaciju.

Uvjeti za dobivanje poticaja:

Na prijedlog Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradsko vijeće će donijeti Odluku.

4.4. Edukacija i stručni izleti poljoprivrednika i stipendije za školovanje mladih naraštaja

Na prijedlog Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo Gradsko vijeće će donijeti Odluku sa određenim kriterijima vezanim za ovu točku. Sredstva će se osigurati ukoliko nije moguće pronaći druge izvore financiranja.

5. Sufinanciranje Poljoprivredne zadruge »Tisa«

PZ »Tisa« je poveznica lokalnog organa vlasti s poljoprivrednicima grada Čabra, pa je tako treba i promatrati. Potrebno je poduzeti sve mjere da se Zadruga samofinancira, no do stjecanja takvih uvjeta Gradsko će vijeće poslije svakog godišnjeg izvješća o radu Zadruge na prijedlog Odbora utvrditi opravdanost sufinanciranja - pokrivanja gubitaka i donijeti Odluku.

GODIŠNJI PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE

Visinu sredstava u okviru utvrđenih pomoći, kriterije i prioritete svake proračunske godine u Godišnjem programu poticanja poljoprivrede donosi na prijedlog Odbora Gradsko vijeće grada Čabra.

NADZOR I SANKCIJE

Nadzor nad namjenskim trošenjem sredstava poticaj vršit će Zadruga, a reviziju će vršiti Gradska uprava. Kod utvrđivanja nenamjenskog trošenja poticaja korisnik mora vratiti dobivena sredstva u cijelosti s pripadajućim zakonskim kamatama, što će biti utvrđeno ugovorom s korisnikom sredstava poticaja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ovu Strategija na prijedlog Odbora za poljoprivredu i obiteljsko obrtništvo donosi Gradsko vijeće, a primjenjivat će se od 2008. godine do 2015 godine.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr