SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 47. Petak, 14. prosinca 2007.
OPĆINA LOPAR
30

24.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i upravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 24. Privremenog Statuta Općine Lopar (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 07/06), Općinsko vijeće Općine Lopar, na sjednici održanoj 28. rujna 2007. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima i studentima

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti za stjecanje prava na stipendiju, korištenje, prestanak korištenja i kriteriji za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima.

II. DODJELE STIPENDIJA

Članak 2.

Visinu mjesečnog iznosa učeničkih i studentskih stipendija utvrđuje Općinsko Poglavarstvo zasebnom Odlukom za svaku nastavnu godinu i ističe se u raspisanom natječaju.

Tijek provedbe natječajnog postupka, bodovanje i rangiranje pristupnika koji su se prijavili na natječaj, vodi Povjerenstvo za odabir najpovoljnijih ponuda.

Članak 3.

Pravo na podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija ima hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Općine Lopar, najmanje 8 godina.

Članak 4.

Dodjela stipendija se vrši na temelju sljedećih elemenata:

A. Stipendija za učenike srednjih škola

- prosjek ocjena prethodnog završenog razreda u srednjoj školi za učenike drugog, trećeg i četvrtog razreda srednje škole, odnosno prosjek ocjena osmog razreda osnovne škole za učenike prvog razreda srednje škole:

1. do 3,49 - stipendija A1

2. od 3,50 do 4,49 - stipendija A2

3. od 4,50 do 5,00 - stipendija A3

- Učenici srednjih škola na Rabu imaju pravo na 50 % utvrđene stipendije.

B. Stipendije za studente

- prosjek ocjena prethodne završene godine redovnog studija za studente druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine redovnog studija, odnosno prosjek ocjena četvrtog razreda srednje škole za studente prve godine redovnog studija:

1. do 3,99 - stipendija B1

2. od 4,00 do 5,00 - stipendija B2

- Izvanredni studenti imaju pravo na 50 % redovne stipendije uz uvjet primanja stipendije u vrijeme trajanja predavanja, ali uz obvezu završetka jedne studijske godine u roku od dvije.

C. Stipendije za deficitarna zanimanja

- čiji točan popis će utvrdit Poglavarstvo

D. Stipendije za magistrande

Članak 5.

Broj stipendija i visinu mjesečnog iznosa stipendija prema kategorijama (A1, A2, A3, B1 i B2, C, D) na temelju godišnjeg plana svojom odlukom utvrđuje Općinsko poglavarstvo Općine Lopar.

Odluku o dodjeli stipendije donosi Općinsko poglavarstvo na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva iz članka 2. ove Odluke.

Na temelju Odluke iz stavka 2. ovog članka, korisnik stipendije s Općinom Lopar zaključuje Ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze.

Članak 6.

Stipendija se isplaćuje jednom mjesečno, a za iznose manje i od 500,00 kn moguća je i tromjesečna isplata.

Članak 7.

Natječaj za stipendiranje učenika i studenata te sportaša objavljivat će se u pravilu putem općinskih oglasnih ploča.

Članak 8.

Učenik generacije Osnovne škole I. Rabljanina nagrađivat će se jednokratnom nagradom, posebnom Odlukom Općinskog vijeća svake godine.

Članak 9.

Korisnik stipendije dužan je u roku od 30 dana od završetka obrazovanja dostaviti uvjerenje o završetku obrazovanja.

III. PREKID ISPLATE STIPENDIJE

Članak 10.

Prekid isplate stipendije nastupa:

- 30. lipnja tekuće godine, odnosno završetkom obrazovnog programa,

- ako učenik odnosno student u roku utvrđenom člankom 9. ove Odluke ne dostavi uvjerenje o završetku obrazovanja,

- kad dođe do promjene prebivališta (preseljenjem izvan Općine Lopar),

- samovoljnim ispisivanjem ili isključenjem iz škole odnosno studija,

- ako nastupe izvanredne okolnosti i ne osiguraju se sredstva u Proračunu Općine Lopar.

Članak 11.

U slučajevima utvrđenim u članku 10. alineja 2., 3., 4., i 5. ove Odluke Općina Lopar jednostrano raskida Ugovor o stipendiranju.

IV. POVRAT I OSLOBAĐANJE OD POVRATA STIPENDIJA

Članak 12.

Ukoliko dođe do prekida isplate stipendije sukladno članku 10. alineja 5. Odluke korisnik stipendije istu ne vraća.

U slučaju da korisnik stipendije u roku od 2 godine po završetku školovanja prihvati stalni radni odnos izvan područja otoka Raba (općine Lopar i Grada Raba) i promijeni prebivalište ili u slučajevima utvrđenim u članku 10. alineja 2., 3., 4. dužan je istu u cijelosti vratiti u istom roku od 2 godine počevši od nastanka tih uvjeta.

V. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 13.

Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar vodi evidenciju dodijeljenih stipendija i kontrolira provođenje ove Odluke.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/01

Ur. broj: 2169/02-01-07-15

Lopar, 28. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr