SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA MATULJI
30

22.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03), Općinsko vijeće Općine Matulji, na 25. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o plaći i drugim primanjima općinskog načelnika,
zamjenika općinskog načelnika i članova
Općinskog poglavarstva

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način utvrđivanja plaće i drugih primanja općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i članova općinskog Poglavarstva.

Članak 2.

Koeficijenti za utvrđivanje plaća osobama iz članka 1. ove Odluke, koje dužnost obnašaju profesionalno utvrđuju se u sljedećim vrijednostima:

1. općinski načelnik 4.75

2. zamjenik općinskog načelnika 4.25

3. član Poglavarstva 3.75.

Članak 3.

Plaća se određuje na način da se osnovica za obračun plaće pomnoži s koeficijentom i tako utvrđeni iznos poveća za 0.5% za svaku godinu rada, a najviše do 20%.

Osnovica za obračun plaća jest osnovica koja se utvrđuje na način i u visini koja je propisana Odlukom o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u općinskoj upravi Općine Matulji (Klasa: 011-01/96-01/05, Ur. br.: 2156-04-96-02 od 26. 3. 1996. godine).

Članak 4.

Zamjeniku općinskog načelnika, ukoliko radi volonterski, utvrđuje se mjesečna naknada u netto visini od 2.500,00 kuna.

U visinu naknade iz stavka 1. ovog članka uračunati su i troškovi putovanja za prisustvovanje sjednicama.

Članak 5.

Članovima općinskog Poglavarstva, ukoliko rade volonterski, utvrđuje se mjesečna naknada u netto iznosu od 2.300,00 kuna.

U visinu naknade iz stavka 1. ovog članka uračunati su i troškovi putovanja za prisustvovanje sjednicama.

Članak 6.

Novčane naknade općinskom načelniku, zamjeniku načelnika i članovima općinskog Poglavarstva, propisane ovom Odlukom usklađuju se svake godine, u visini povećanja plaće djelatnicima Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Rješenje za obračun plaća i naknada propisanih ovom Odlukom, predlaže Povjerenstvo za izbor i imenovanja Općinskog vijeća Općine Matulji, a donosi Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 8.

Naknade ostalih materijalnih troškova i druga primanja isplaćuju se sukladno odredbama Odluke navedenoj u članku 3. ove Odluke.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći i drugim primanjima općinskog načelnika, zamjenika općinskog načelnika i članova Poglavarstva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, broj: 3/93).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objavljivanja u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine, osim članka 2. i članka 3. koji se primjenjuju danom donošenja.

Klasa: 022-05/07-01/30

Ur. broj: 2156-04-07-03

Matulji, 22. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=51211&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr