SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 46. Srijeda, 12. prosinca 2007.
OPĆINA MATULJI
30

21.

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 109/07), članka 20. i 27. Statuta Općine Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Općinsko vijeće Općine Matulji, na 25. sjednici održanoj dana 22. studenoga 2007. godine donosi

ODLUKU
o utvrđivanju naknade troškova za rad vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se visina novčane naknade vijećnika u Općinskom vijeću i članova radnih tijela Općinskog vijeća te druga primanja vijećnika i članova radnih tijela.

Članak 2.

Predsjednik Općinskog vijeća ima pravo na mjesečnu novčanu naknadu u netto iznosu od 2.500,00 kuna.

Potpredsjednik Općinskog vijeća ima pravo na novčanu naknadu u mjesečnom netto iznosu od 1.200,00 kuna.

Vijećnici Općinskog vijeća imaju pravo po prisustvovanju sjednici na novčanu naknadu u netto iznosu od 630,00 kuna.

Predsjednik i potpredsjednik Općinskog vijeća nemaju pravo na novčanu naknadu propisanu stavkom 3. ovog članka.

Članak 3.

Predsjednici radnih tijela Općinskog vijeća kada prisustvuju sjednici imaju pravo na naknadu u netto iznosu od 200,00 kuna po sjednici.

Članovi radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji kada prisustvuju sjednicama radnih tijela imaju pravo na naknadu u netto iznosu od 150,00 kuna.

Članak 4.

Ukoliko prisustvuju sjednici Općinskog vijeća, vijećnicima i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji u naknade propisane ovom Odlukom uračunavaju se troškovi putovanja za prisustvovanje sjednici.

Članak 5.

Novčane naknade vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća propisane ovom Odlukom, usklađuju se svake godine u visini povećanja plaće djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji.

Članak 6.

Vijećnicima pripada dnevnica za službena putovanja u zemlji i inozemstvu, kao i troškovi putovanja sukladno zakonskim odredbama.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća i drugim primanjima vijećnika i članova radnih tijela (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 3/93, 12/ 94, 25/94, 29/95, 6/96 i 5/99 i 27/99).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se s 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 022-05/07-01/30

Ur. broj: 2156-04-07-02

Matulji, 22. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Općinskog vijeća
Mario Ćiković, ing., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=529&mjesto=51211&odluka=21
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr