SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA OMIŠALJ
30

26.

Na temelju točke 7.2. (podtočke 7.2.4.) Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006. - 2010. (»Narodne novine« broj 114/06) i članka 17. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 07/02 i 12/06), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 15. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Članak 1.

Ovom odlukom osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010. godine.

Povjerenstvo je radno, savjetodavno tijelo Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Članak 2.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova:

- potiče i provodi trajne i sustavne kampanje radi uklanjanja svih oblika diskriminacije na temelju spola i podizanja svijesti javnosti o potrebi stvaranja jednakih mogućnosti za žene i muškarce;

- potiče i predlaže posebne mjere za donošenje planova djelovanja za promicanje i uspostavljanje ravnopravnosti spolova;

- predlaže mjere kojima se omogućava usklađivanje obiteljskih i profesionalnih obveza, uključujući podizanje svijesti o jednakoj raspodjeli kućanskih i obiteljskih poslova između žena i muškaraca;

- potiče i predlaže uravnoteženu zastupljenost muškaraca i žena u Općinskom vijeću i Općinskom poglavarstvu Općine Omišalj;

- potiče uravnoteženu zastupljenost žena i muškaraca pri imenovanju u općinska tijela, pravne osobe s javnim ovlastima i upravne odbore javnog sektora na lokalnoj razini;

- prati i predlaže mjere za uklanjanje svih oblika nasilja;

- predlaže mjere za učinkovit sustav prevencije i ranog otkrivanja zloćudnih tumora (dojke, maternice, debelog crijeva i sl.), te smanjenje spolno prenosivih bolesti;

- te predlaže i druge mjere od značaja za uspostavljanje ravnopravnosti spolova.

Članak 3.

Povjerenstvo ima predsjednika/cu i četiri člana.

Članovi Povjerenstva imenuju se iz reda članova Općinskog vijeća, nevladinih udruga, nezavisnih stručnjaka iz djelokruga rada Povjerenstva i građana.

Članove Povjerenstva imenuje i razrješava Općinsko vijeće na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja.

Članak 4.

Predsjednika/cu i zamjenika/cu predsjednika/ce imenuju članovi Povjerenstva na konstituirajućoj sjednici Povjerenstva.

Konstituirajuću sjednicu Povjerenstva saziva predsjednik Općinskog vijeća u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Povjerenstva.

Članak 5.

Mandat članova Povjerenstva je četiri godine.

Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog članka, mandat članova Povjerenstva izabranih u mandatnom razdoblju Općinskog vijeća 2005.-2008. traje do isteka navedenog mandatnog razdoblja.

Članak 6.

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik/ ca na način određen Poslovnikom Općinskog vijeća.

Članak 7.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 8.

Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu, sukladno Odluci o plaći općinskog načelnika, naknadama za rad članovima Općinskog poglavarstva, članovima Općinskog vijeća i radnih tijela Općine Omišalj.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/7

Ur. broj: 2142-06-07-01-3

Omišalj, 15. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE

Predsjednik

Nikola Dapčić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr