SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

38.

Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodost. tumačenje i 129/05) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/02, 20/ 02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. studenoga 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ustrojstvu i djelokrugu rada Općinske uprave Općine Kostrena

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se ustrojstvo i djelokrug rada Općinske uprave Općine Kostrena.

Članak 2.

Općinsku upravu Općine Kostrena čine upravni odjeli koji se ustrojavaju radi obavljanja upravnih, stručnih i drugih poslova iz samoupravnog djelokruga općine kao jedi

nice lokalne samouprave, kao i poslova državne uprave prenijetih na općinu.

Članak 3.

Upravni odjeli poslove iz svog djelokruga obavljaju u sjedištu Općine Kostrena.

Na zgradi u kojoj je sjedište Upravnih odjela mora biti istaknuta ploča koja sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Kostrena, naziv upravnih odjela.

Članak 4.

U obavljanju poslova iz svog djelokruga upravni odjeli koriste pečat koji sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Kostrena, naziv upravnog odjela.

Zaglavlje akta upravnog odjela sadrži grb Republike Hrvatske, naziv Republika Hrvatska, Primorsko-goranska županija, Općina Kostrena, naziv upravnog odjela, klasifikacijsku oznaku te datum i mjesto izrade akta.

II. Unutarnje ustrojstvo i djelokrug rada upravnih odjela

Članak 5.

Radi obavljanja poslova iz članka 2. ove Odluke ustrojavaju u okviru Općinske uprave ustrojavaju se sljedeći upravni odjeli:

1. Upravni odjel za opću upravu i društvene djelatnosti

2. Upravni odjel za financije i upravljanje imovinom

3. Upravni odjel za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje.

Članak 6.

Djelokrug rada Upravnog odjela za opću upravu i društvene djelatnosti su:

- protokolarni i administrativni poslovi vezani uz rad Općinskog poglavarstva, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća,

- priprema materijala i sazivanje sjednica Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća, izrada zapisnika i akata,

- izrada prijedloga akata Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća,

- izvršavanje i osiguravanje izvršavanja akata Općinskog poglavarstva i Općinskog vijeća,

- poslovi prijemne kancelarije i otpreme pošte,

- arhiviranje akata i drugih spisa,

- kadrovski i opći poslovi,

- izrada planova i programa iz područja predškolskog odgoja, osnovnog školstva, kulture, sporta i tehničke kulture, zdravstva, socijalne skrbi,

- upravni poslovi iz područja socijalne skrbi,

- zaštita potrošača,

- sudjelovanje u izradi planova i programa protupožarne i civilne zaštite,

- tehnički poslovi za osiguravanje rada upravnih odjela,

- drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika, Općinskog poglavarstva i predsjednika Općinskog vijeća.

Članak 7.

Djelokrug rada Upravnog odjela za financije i upravljanje imovinom su:

- izrada prijedloga proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,

- izrada polugodišnjeg izvještaja i ostalih zakonom propisanih izvještaja,

- praćenje naplate prihoda i izvršavanje izdataka proračuna,

- razrez i naplata naknada i doprinosa,

- vođenje knjigovodstvene evidencije izvršenja proračuna, općinske imovine i ostale evidencije propisane zakonom,

- računovodstveni poslovi,

- kreditiranje obrta te malog i srednjeg poduzetništva,

- upravljanje imovinom, stambenim i poslovnim prostorima te nekretninama u općinskom vlasništvu,

- sudjelovanje u izradi planova općinskih investicija,

- drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika i Općinskog poglavarstva.

Članak 8.

Djelokrug rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, gospodarstvo, održivi razvoj i prostorno planiranje su:

- kratkoročno i dugoročno planiranje i usklađivanje planova u području komunalnog gospodarstva,

- izrada prijedloga programa održavanja i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

- organiziranje i vođenje projekata izgradnje komunalne infrastrukture,

- upravni poslovi iz područja komunalnog gospodarstva,

- uređenje naselja i stanovanja,

- poslovi komunalnog redarstva,

- upravljanje komunalnom imovinom,

- organizacija održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i druge općinske imovine u stanju funkcionalne osposobljenosti,

- praćenje gospodarskih kretanja na području Općine,

- planiranje razvoja obrta te malog i srednjeg poduzetništva,

- praćenje i koordinacija rada trgovačkih društava kojih je Općina osnivač ili suvlasnik,

- organizacija i sudjelovanje u izradi prostorno planske i programske dokumentacije iz područja prostornog uređenja,

- organizacija i sudjelovanje u izradi izvješća o stanju u prostoru,

- predlaganje i sudjelovanje u izradi programa zaštite i očuvanje prirodnog okoliša,

- izrada planova za pripremu zemljišta, pripremu izgradnje komunalnih objekata, komunalne infrastrukture i drugih općinskih investicija,

- vođenje investicija izvan komunalnog gospodarstva,

- vođenje postupaka utvrđivanja vlasničkih odnosa vezano uz općinsku imovinu i planirane investicije,

- drugi poslovi po nalogu Općinskog načelnika i Općinskog poglavarstva.

III. Upravljanje upravnim odjelima

Članak 9.

Radom upravnih odjela rukovode pročelnici.

Pročelnika pojedinog upravnog odjela bira i imenuje Općinsko poglavarstvo na temelju provedenog javnog natječaja.

Članak 10.

Pročelnici upravnih odjela za svoj rad i rad odjela odgovorni su Općinskom načelniku i Općinskom poglavarstvu.

Pročelnik upravnog odjela dužan je na zahtjev Općinskog poglavarstva i na zahtjev Općinskog načelnika izvješćivati Općinsko poglavarstvo o radu upravnog odjela kojim rukovodi.

Članak 11.

Pročelnik organizira obavljanje poslova u odjelu, daje službenicima i namještenicima upute za obavljanje poslova, brine se o stručnom osposobljavanju i usavršavanju službe

nika i namještenika te obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i ovom Odlukom.

IV. Način rada

Članak 12.

Upravni odjeli u djelokrugu rada izvršavaju opće i pojedinačne akte Općinskog vijeća, predlažu mjere za provedbu ovih akata, predlažu mjere za unapređenje pojedinih oblasti samoupravnog djelokruga.

Članak 13.

Upravni odjeli u izvršavanju općih akata Općinskog vijeća donose pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba.

Na postupak donošenja akata iz stavka 1. ovog članka shodno se primjenjuju odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Protiv akata iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba nadležnom županijskom tijelu.

Članak 14.

Upravni odjeli su samostalni u obavljanju poslova iz svog djelokruga.

Radi unapređenja rada Upravnih odjela, Općinsko poglavarstvo može davati smjernice, upute i preporuke.

Članak 15.

Upravne, stručne i ostale poslove u Upravnim odjelima obavljaju službenici i namještenici.

Službenici obavljaju upravne i stručne poslove iz djelokruga odjela u kojem rade, a namještenici obavljaju prateće i pomoćne poslove.

Članak 16.

Unutarnje ustrojstvo upravnih odjela, nazivi radnih mjesta s opisom poslova, stručnim i ostalim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje, kao i druga pitanja značajna za rad upravnih odjela uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu.

Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Općinsko poglavarstvo po prijedlogu pročelnika upravnog odjela.

V. Sredstva za rad upravnih odjela

Članak 17.

Sredstva za rad upravnih odjela osiguravaju se u Proračunu Općine Kostrena ili iz drugih izvora utvrđenih zakonom.

VI. Prijelazne i završne odredbe

Članak 18.

Službenici i namještenici zaposleni u Općinskoj upravi nastavljaju obavljati poslove na kojima su zatečeni na dan stupanja na snagu ove Odluke, do donošenja rješenja o rasporedu sukladno Pravilniku o unutarnjem redu iz članka 16. Stavak 1. Ove Odluke.

Članak 19.

Danom početka primjene ove Odluke, prestaje važiti Odluka o ustrojstvu Općinske uprave (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/02).

Članak 20.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-48

Kostrena, 19. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr