SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 44. Petak, 30. studenog 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

36.

Na temelju članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 22/01, 5/ 02, 20/02 i 4/06), a u svezi članka 12. i članka 26. Stavak 4. Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata (»Narodne novine« broj 1/07) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 19. studenoga 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način i uvjeti financiranja političkih stranaka, čiji su kandidati izabrani za vijećnike u Općinskom vijeću Općine Kostrena (u nastavku Općinsko vijeće) i izabranih nezavisnih vijećnika Općinskog vijeća.

Članak 2.

Pravo na financiranje iz sredstava Proračuna Općine Kostrena ostvaruje politička stranka koja ima najmanje jednog vijećnika u Općinskom vijeću.

Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika osiguravaju se u Proračunu Općine Kostrene.

Godišnji iznos sredstava za svakog vijećnika utvrđuje se u iznosu od 6.500,00 kuna.

Za svakog izabranog vijećnika podzastupljenog spola političkim strankama i nezavisnim vijećnicima pripada pravo na naknadu u visini od 10 % iznosa predviđenog u stavku 2. ovog članka.

Članak 3.

Pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih vijećnika u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Ukoliko pojedini vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća napusti političku stranku ili promijeni članstvo u političkoj stranci sa čije je kandidacijske liste izabran, financijska sredstva iz stavka 1. ovog članka ostaju političkoj stranci sa čije liste je izabran.

U slučaju udruživanja dviju ili više političkih stranaka, financijska sredstva koja se raspoređuju sukladno članku 2. ove Odluke pripadaju političkoj stranci koja je pravni slijednik političkih stranaka koje su udruživanjem prestale postojati.

Ako nezavisni vijećnik nakon konstituiranja Općinskog vijeća postane član neke političke stranke, gubi pravo na sredstva iz članka 2. Odluke.

Članak 4.

Obračun i isplatu sredstava iz članka 2. ove Odluke vrši Općinska uprava na temelju izvješća Mandatne komisije Općinskog vijeća o rezultatima provedenih izbora.

Članak 5.

Sredstva koja su osigurana za redovito financiranje političkih stranaka doznačuju se na žiro-račun ogranka političke stranke, o kojem je politička stranka dužna pisano obavijestiti Općinsku upravu.

Članak 6.

Nezavisni vijećnik dužan je otvoriti poseban račun za redovito financiranje svoje djelatnosti, i o istom pisano obavijestiti Općinsku upravu.

Članak 7.

Sredstva iz članka 2. ovog članka doznačuju se na žiro račune iz članka 5. i članka 6. tromjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o financiranju političkih stranaka (»Službene novine« Primorsko - goranske županije broj 7/02).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-47

Kostrena, 19. studenoga 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr