SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 40. Petak, 26. listopada 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

101.

Na temelju članka 28. točka 15. Statuta Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06, 16/06 - pročišćeni tekst i 35/07), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 25. listopada 2007. godine donosi

ODLUKU
o dodjeli povlaštenih studentskih kredita

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti i postupak za dodjelu povlaštenih kredita studentima s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije za školovanje na višim i visokim učilištima na području Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i inozemstvu.

Članak 2.

Primorsko-goranska županija će putem dodjele povlaštenih kredita iz članka 1. ove Odluke motivirati, poticati i omogućiti što većem broju mladih s prebivalištem na području Primorsko-goranske županije studiranje u zemlji i inozemstvu u svrhu povećanja broja visokoobrazovanih kadrova, kao preduvjeta za brži razvoj Primorsko-goranske županije.

II. PRAVO NA POVLAŠTENI KREDIT

Članak 3.

Povlašteni studentski kredit je namjenski kredit za pokrivanje osnovnih troškova studiranja redovitih studenata.

Članak 4.

Pravo na povlašteni studentski kredit ostvaruju redoviti studenti koji imaju prebivalište na području Primorsko- goranske županije, za školovanje na višim, visokim i drugih znanstvenim institucijama na području Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i inozemstvu.

III. VISINA KREDITA

Članak 5.

Povlašteni krediti dodjeljuju se u visini:

. za preddiplomske i diplomske studije:

- za studije na području Primorsko-goranske županije u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna mjesečno

- za studije na području Republike Hrvatske (izvan Primorsko-goranske županije) u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna mjesečno

- za studije u inozemstvu u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna mjesečno

. za poslijediplomske studije:

- za studije na području Republike Hrvatske u iznosu od 1.000,00 do 2.500,00 kuna mjesečno

- za studije u inozemstvu u iznosu od 2.500,00 do 5.000,00 kuna mjesečno.

IV. POSTUPAK DOBIVANJA POVLAŠTENIH KREDITA

Članak 6.

Postupak dodjele prava na povlaštene kredite provodi Povjerenstvo u sastavu:

- član Poglavarstva za školstvo, znanost i tehnologiju Primorsko-goranske županije

- pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport

- predstavnik Odbora za školstvo, znanost i tehnologiju Županijske skupštine.

Članak 7.

Postupak dodjele prava na povlašteni kredit provodi se temeljem javnog poziva koji u nekom od dnevnih glasila objavljuje Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport.

Povjerenstvo iz članka 6. ove Odluke predlaže, a Poglavarstvo utvrđuje listu potencijalnih studenata koji bi mogli ostvariti pravo na kredit, temeljem Pravilnika o kriterijima za odabir studenata koji ostvaruju pravo na kredit.

Lista iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se odabranoj banci na obradu i utvrđivanje koji studenti s liste, prema bančinim uvjetima, mogu ostvariti kredit.

Poglavarstvo Primorsko-goranske županije odabrat će banku koja ponudi najpovoljnije uvjete kreditiranja, odnosno dodjelu kredita uz najnižu kamatnu stopu.

Primorsko-goranska županija zatražit će ponude banaka u dvije moguće varijante:

- bez depozita Primorsko-goranske županije u banci,

- uz depozit Primorsko-goranske županije u banci,

te se, sukladno ponudama, odrediti o poslovnoj suradnji s bankom u projektu kreditiranja studenata (sa ili bez depozita).

Članak 8.

Temeljem odluke Županijskog poglavarstva o dodjeli prava na povlašteni kredit, student s bankom zaključuje ugovor o povlaštenom kreditu uz sljedeće uvjete:

- vrijeme korištenja povlaštenog kredita odgovara broju godina trajanja redovitog studija (odnosno broju godina studija koji je studentu preostao nakon zaključenja ugovora o kreditu). Student koji diplomira nakon tri godine preddiplomskog studija i upiše naredne dvije godine diplomskog studija, ima pravo daljnjeg kreditiranja bez obveze da se ponovo javlja na natječaj koji raspisuje Županija, uz uvjet da s Bankom zaključi Aneks Ugovora o kreditiranju;

- pravo na povlašteni kredit prestaje završetkom studija, odnosno neispunjenjem uvjeta za upis u višu godinu studija;

- obveza povrata povlaštenog kredita dospijeva istekom roka od šest mjeseci nakon završetka studija ukoliko se student u tom roku zaposli, a u protivnom istekom roka od godine dana od dana završetka studija;

- student koji ne ostvari uvjete za upis u narednu godinu studija gubi pravo na kredit, a obveza povrata kredita dospijeva petnaesti dan od dana gubitka prava na povlašteni kredit;

- vrijeme otplate (vraćanja) kredita jednako je vremenu njegovog korištenja;

- sredstva osiguranja kredita ugovaraju se u skladu s politikom banke za slične kredite i to uz jednog sudužnika te jednog jamca (roditelj ili neka druga fizička ili pravna osoba), te Primorsko-goranske županije kao drugog jamca za sve studente kojima se odobri kredit. Studentima koji ne bi mogli ponuditi sudužnika, sudužnik bi bila Primorsko-goranska županija;

- naknadu za odobrenje kredita student banci plaća prema uvjetima banke.

Primorsko-goranska županija subvencionirat će 3% bankovne kamate onim studentima - korisnicima kredita, koji se do početka vraćanja kredita zaposle na području Primorsko-goranske županije. Ti su korisnici dužni svaka tri mjeseca podnijeti potvrdu da su i nadalje u radnom odnosu u Primorsko-goranskoj županiji, za sve vrijeme vraćanja kredita.

Osobe koje se kasnije (u toku vraćanja kredita) zaposle na području Primorsko-goranske županije, također ostvaruju pravo na subvenciju kamata, od trenutka zaposlenja na području Primorsko-goranske županije pa do isteka roka vraćanja kredita.

Potraživanja temeljem povlaštenih kredita banka najprije naplaćuje od dužnika, sudužnika i prvog jamca, a tek u slučaju da u tome ne uspije, koristi jamstvo Županije.

V. OSTALE ODREDBE

Članak 9.

Primorsko-goranska županija odabrat će banku za dodjelu povlaštenih kredita temeljem poziva upućenog bankama s područja grada Rijeke.

Primorsko-goranska županija i odabrana banka će međusobna prava i obveze regulirati posebnim ugovorom, kojim će se, između ostaloga, banka obvezati da u akademskoj 2007./ 2008. godine kreditira do 100 studenata, a svake naredne akademske godine do daljnjih 50 studenata.

Članak 10.

U slučaju da banka ne uspije naplatiti svoja potraživanja od korisnika povlaštenog kredita, predmetna potraživanja obvezuje se podmiriti Primorsko-goranska županija.

Jamstvo Primorsko-goranske županije je supsidijarno, odnosno banka se obvezuje svoja potraživanja prvenstveno pokušati naplatiti od korisnika i sudužnika i jamca putem preuzetih instrumenata osiguranja sukladno ugovoru o kreditu, a tek u slučaju nemogućnosti naplate potraživanja na navedeni način, obvezu preuzima Županija kao drugi jamac.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Početak provedbe ove Odluke je akademska godina 2007./2008.

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/73

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 25. listopada 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=523&mjesto=00001&odluka=101
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr