SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 39. Petak, 19. listopada 2007.
OPĆINA BAŠKA
30

57.

Temeljem članka 31. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje), članka 28. i 45. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 03/06 i 31/07) i članka 16. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 04/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 9. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška,
Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuju se uvjeti i način stjecanja prava na naknadu za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška, njihovim radnim tijelima, predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Općinskog vijeća Općine Baška, načelnika, zamjenika načelnika i članova Općinskog poglavarstva Općine Baška, te članova tijela koja su osnovala Općinsko vijeće i Općinsko poglavarstvo Općine Baška.

Članak 2.

(1) Predsjednik Općinskog vijeća ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 800,00 kn neto po sjednici Općinskog vijeća kojoj nazoči.

(2) Zamjenik predsjednika Općinskog vijeća i ostali članovi Općinskog vijeća ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 400,00 kn neto po sjednici Općinskog vijeća kojoj nazoče.

Članak 3.

(1) Općinski načelnik, ujedno i predsjednik Općinskog poglavarstva, ili zamjenik načelnika, ujedno i potpredsjednik Općinskog poglavarstva, kada dužnost obnašaju profesionalno, ostvaruju pravo na plaću i druga pripadajuća prava iz radnog odnosa sukladno Odluci o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška i Pravilniku o radu.

(2) Općinskom načelniku, ujedno i predsjedniku Općinskog poglavarstva, koji dužnost obnaša volonterski radnim danom u trajanju punog radnog vremena, pripada naknada u iznosu od 60% neto plaće utvrđene Odlukom o plaćama i drugim primanjima dužnosnika, službenika i namještenika Općine Baška za Općinskog načelnika, a koju bi imao da dužnost obnaša profesionalno, te ostvaruje pravo na druga primanja utvrđena istom Odlukom.

(3) Općinski načelnik, kada dužnost obnaša volonterski dnevno kraće od punog radnog vremena, ostvaruje pravo na naknadu u iznosu od 500,00 kn neto po sjednici Općinskog poglavarstva kojoj nazoči.

(4) Odluku o načinu volonterskog obnašanja dužnosti Općinskog načelnika, u smislu stavaka 2. i 3. ovoga članka, donosi Općinsko vijeće.

(5) Zamjenik Općinskog načelnika, kada dužnost obnaša volonterski, te ostali članovi Općinskog poglavarstva, ostvaruju pravo na naknadu u iznosu od 300,00 kn neto po sjednici Općinskog poglavarstva kojoj nazoče.

(6) Općinski načelnik, ako je profesionalac ili volonter s punim radnim vremenom i zamjenik Općinskog načelnika koji dužnost obnaša profesionalno, ne ostvaruju pravo na naknadu iz stavaka 3. i 5. ovoga članka.

Članak 4.

Članovima radnih i drugih tijela, koja je osnovalo Općinsko vijeće, odnosno Općinsko poglavarstvo, kada nazoče sjednici tijela, određuje se naknada u iznosu od 150,00 kn neto po sjednici.

Članak 5.

Članovi Općinskog vijeća, članovi Općinskog poglavarstva, te članovi radnih i drugih tijela, koja je osnovalo Općinsko vijeće, odnosno Općinsko poglavarstvo, u obnašanju dužnosti člana tijela, ostvaruju pravo na naknadu troškova službenog puta - troškovi prijevoza, noćenja, dnevnice i sl., u skladu sa zakonom, te drugih materijalnih troškova.

Potrebu za službenim putem u smislu prethodnog stavka utvrđuje Općinski načelnik, koji ispostavlja i potpisuje putni nalog.

Članak 6.

Sredstva za isplatu naknada prema ovoj Odluci osigurat će se u Proračunu Općine Baška.

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadama za rad u Općinskom vijeću Općine Baška, Općinskom poglavarstvu Općine Baška i radnim tijelima (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/ 06).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/10

Ur. broj: 2142-03-07-6

Baška, 9. listopada 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Mišel Budimilić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr