SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 39. Petak, 19. listopada 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

37.

Na temelju članka 4. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 23/07) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 2. listopada 2007. godine donosi

ODLUKU
o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Gradski savjet mladih Grada Vrbovsko (u daljnjem tekstu: Savjet mladih) koji svojim radom kao savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Vrbovskog osigurava utjecaj mladih na donošenje odluka za razrješavanje problema mladih i njihov bolji položaj u lokalnoj sredini.

Ovom Odlukom uređuje se broj članova i način i postupak njihova izbora, način utjecaja na rad Gradskog vijeća u postupku donošenja odluka i drugih akata od neposrednog interesa za mlade i u vezi s mladima, suradnja s drugim vijećima mladih, način financiranja rada i programa Savjeta

mladih i način osiguranja uvjeta za njegov rad kao i ostala pitanja od značaja za rad Savjeta mladih.

Članak 2

Savjet mladih svojim djelovanjem, prijedlozima i mišljenjima ima utjecaj na pripremu, donošenje i provedbu odluka Gradskog vijeća koje su od interesa za mlade, a time i na bolji položaj mladih u Gradu Vrbovskom i razrješavanje problema mladih.

SASTAV VIJEĆA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima sedam članova, uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih.

U Savjet mladih biraju se mladi u dobi od petnaest (15) do dvadeset devet (29) godina, koji imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog, tako da se osigura ravnomjerna zastupljenost različitih dobnih skupina.

IZBOR ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 4.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog pokreće postupak izbora članova Savjeta mladih javnim pozivom, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Kandidate za članove Savjeta mladih predlažu udruge mladih i udruge koje se bave mladima, učenička vijeća te drugi oblici organiziranja mladih sa sjedištem na području Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Prijedlog kandidata podnosi se Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Vrbovskog u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u dnevnom tisku.

Prijedlog mora sadržavati: ime i prezime kandidata, datum i godinu rođenja, prebivalište i obrazloženje prijedloga i mora biti ovjeren od ovlaštene osobe predlagatelja.

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Vrbovskog utvrđuje listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za izbor u Savjet mladih i za koje je pravovremeno podnijet potpun prijedlog u roku od 48 sati od isteka roka za dostavu prijedloga te je objavljuje.

Lista kandidata se objavljuje u dnevnom tisku u roku od dva dana od utvrđivanja liste kandidata.

Gradsko vijeće je dužno u roku od 30 dana od dana objave liste kandidata izabrati članove Savjeta mladih.

Članak 6.

Vijećnici Grada Vrbovskog biraju članove Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način propisan Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Vrbovskog.

Tajno glasovanje provodi glasačkim listićem ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

Na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata a najviše 7.

U pripremi i postupku tajnog glasovanja predsjedniku Gradskog Vijeća pomaže nadležno upravno tijelo, prema odredbama Poslovnika Gradskog vijeća.

Za članove Savjeta su izabrani kandidati od rednog broja 1. do 7. na rang-listi dobivenih glasova.

U slučaju da pod rednim brojem 7. dva ili više kandidata ostvari jednaki broj glasova izbor se ponavlja na istoj sjednici samo za te kandidate koji su imali jednaki broj glasova.

Članak 7.

Prijedlog Poslovnika o radu Savjeta mladih, kojim se uređuje način rada Savjeta mladih te izbor predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje Gradsko vijeće, a donosi Savjet mladih izbor predsjednika i njegovog zamjenika, utvrđuje Gradsko vijeće, a donosi Savjet mladih većinom glasova svih članova Savjeta na konstituirajućoj sjednici.

Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta između sebe, na konstituirajućoj sjednici, sukladno Poslovniku o radu Gradskog savjeta mladih Grada Vrbovskog.

Članak 8.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta mladih u roku od 30 dana od izbora članova Savjeta mladih saziva i njome do izbora predsjednika Savjeta mladih predsjedava gradonačelnik Grada Vrbovskog .

Na konstituirajućoj sjednici mora biti nazočna većina članova Savjeta mladih.

Članak 9.

Kandidati za predsjednika Savjeta dostavljaju svoju kandidaturu Odboru za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Vrbovskog najkasnije 15 dana od dana izbora članova Savjeta mladih.

Kandidat za predsjednika Savjeta kandidira i svog zamjenika. Izborom predsjednika izabire se i njegov zamjenik.

Odbor za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Vrbovskog sastavlja listu kandidata za predsjednika Savjeta mladih. Kandidati se unose na kandidacijsku listu abecednim redom prezimena.

Glasački listić se sastavlja abecednim redom prezimena kandidata.

Na konstituirajućoj se sjednici, nakon predstavljanja kandidata, tajnim glasovanjem bira predsjednika Savjeta mladih. Za predsjednika Savjeta mladih je izabran kandidat koji je osvojio najveći broj glasova.

U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednaki najveći broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

U slučaju da se ni nakon ponovljenog izbora ne izabere predsjednik Savjeta mladih saziva se u roku od 15 dana nova sjednica Savjeta mladih.

Članak 10.

Predsjednik Savjeta predstavlja i zastupa Savjet mladih te obavlja druge poslove određene ovom Odlukom. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.

MANDAT ČLANOVA GRADSKOG SAVJETA MLADIH GRADA VRBOVSKOG

Članak 11.

Članovi Savjeta mladih biraju se na dvije godine.

Gradsko vijeće Grada Vrbovskog razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoči na tri uzastopne sjednice Savjeta mladih, kad navrši trideset godina života, na osobni zahtjev te ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci.

Ako Savjet mladih ostane trajno bez minimalnog broja članova potrebnih za donošenje odluka Gradsko vijeće raspušta Savjet mladih i u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o raspuštanju Savjeta mladih pokreće postupak za izbor novih članova Savjeta mladih.

DJELOKRUG RADA

Članak 12.

Savjet mladih:

1. raspravlja o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih,

2. raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga rada Gradskog vijeća koja su od interesa za mlade,

3. predlaže Gradskom vijeću donošenje odluka, programa i drugih akata od značaja za unapređenje položaja mladih,

4. predlaže Gradskom vijeću raspravu o pojedinim pitanjima od značaja za mlade te način rješavanja navedenih pitanja,

5. daje mišljenje Gradskom vijeću prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za mlade,

6. sudjeluje u izradi i praćenju provedbe lokalnog programa djelovanja za mlade,

7. izrađuje izvješća nadležnim tijelima o problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

8. predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka i programa o skrbi za mlade,

9. skrbi o informiranosti mladih o svim pitanjima značajnim za unapređivanje položaja mladih,

10. potiče suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija u RH te suradnju s odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

11. predlaže Gradskom vijeću financijski plan radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

12. obavlja i druge poslove od interesa za mlade.

Članak 13.

Komunikacija između Savjeta mladih i Gradskog vijeća Grada Vrbovskog osigurava se obaveznim prisustvom gradonačelnika Grada Vrbovsko i predsjednika Gradskog vijeća Grada Vrbovskog na sjednicama Savjeta mladih, osim u slučaju kada su opravdano spriječeni.

Članak 14.

Savjet mladih donosi program rada i financijski plan za svaku kalendarsku godinu te podnosi godišnje izvješće Gradskom vijeću Grada Vrbovskog do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Programom rada se utvrđuju programske i druge aktivnosti, nositelji i rokovi izvršenja, a priprema se u suradnji s Gradskom upravom.

Program rada se donosi najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

SREDSTVA ZA RAD

Članak 15.

Grad Vrbovsko osigurava sve potrebne uvjete za rad Savjeta mladih (financijska sredstva, prostor, stručnu pomoć i sl). Financijska sredstva se osiguravaju u proračunu Grada Vrbovskog na temelju odobrenog programa rada i financijskog plana.

Članovi Savjeta mladih ne primaju naknadu za svoj rad ali imaju pravo na nadoknadu putnih troškova vezanih za rad u Savjetu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

SURADNJA SAVJETA MLADIH

Članak 16.

U cilju unapređenja rada, Savjet mladih surađuje sa savjetima mladih drugih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u zemlji i inozemstvu te s međunarodnim organizacijama.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 233-01/07-01-1

Ur. broj: 2193-01-01/-07-2

Vrbovsko, 2. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr