SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 39. Petak, 19. listopada 2007.
GRAD VRBOVSKO
30

36.

Na temelju članka 48. stavka 4. i 5. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) i članka 29. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici 2. listopada 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko od roditelja-korisnika usluga

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) od roditelja-korisnika usluga.

II. PROGRAMI DJEČJEG VRTIĆA

Članak 2.

Dječji vrtić obavlja usluge predškolskog odgoja i naobrazbe te skrbi o djeci predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) ostvarivanjem sljedećih programa:

- redovitog programa njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi, koji je prilagođen razvojnim potrebama djece te njihovim mogućnostima i sposobnostima (u daljnjem tekstu: redoviti program),

- programa predškole,

- program za djecu predškolske dobi sa teškoćama u razvoju,

- programa etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina prema interesu djece i roditelja,

- drugih programa u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

Članak 3.

Redoviti program predškolskog odgoja, program za djecu predškolske dobi sa teškoćama u razvoju i program za djecu pripadnika etničkih i nacionalnih zajednica i manjina ostvaruju se u petodnevnom radnom tjednu kao:

- 9 satni program (cjelodnevni boravak),

- 6 satni program (poludnevni boravak).

Program predškole organizira se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića.

Drugi programi u skladu s potrebama i zahtjevima roditelja provode se u trajanju i prema rasporedu utvrđenom Godišnjim planom i programom Dječjeg vrtića te u zavisnosti od interesa roditelja za pojedini program.

III. MJERILA ZA NAPLATU USLUGE

Članak 4.

Za obavljanje usluga programa iz članka 2. ove Odluke, ekonomska mjesečna cijena programa Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu izračunava se na osnovi ukupnih godišnjih rashoda i procijenjenog prosječnog godišnjeg broja korisnika usluga Dječjeg vrtića za kalendarsku godinu.

Članak 5.

Ukoliko su sredstva za programe javnih potreba na području predškolskog odgoja, utvrđenih člankom 50. stavkom 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi osigurana u državnom proračunu, puna mjesečna cijena usluga programa iz članka 2. ove Odluke umanjuje se u visini iznosa utvrđenih Pravilnikom o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja.

Članak 6.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji ima prebivalište na području Grada Vrbovskog, sudjeluje u punoj mjesečnoj cijeni programa iz članka 2. alineje 1. ove Odluke do 35% iznosa prihoda po članu domaćinstva u mjesecu prije upisa djeteta u Dječji vrtić.

Donja granica participacije roditelja-korisnika usluge u cijeni za cjelodnevni boravak iznosi 250,00 kuna, a gornja granica (puna cijena) 500,00 kuna.

Donja granica pa participacije roditelja-korisnika usluge u cijeni za poludnevni boravak iznosi 157,50 kuna, a gornja granica (puna cijena) 350,00 kuna.

U slučaju kada samo jedan od roditelja-korisnika usluga i dijete imaju prebivalište na području Grada Vrbovskog, njihovo sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića utvrđuje se sukladno stavku 1. ovoga članka.

Članak 7.

Roditelj-korisnik usluga drugih programa u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja plaća punu mjesečnu cijenu usluga.

Članak 8.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji nema prebivalište na području grada Vrbovskog kao i roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića koji je strani državljanin, plaća ekonomsku mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića iz članka 2. ove Odluke.

Članak 9.

Na temelju članka 4. ove Odluke i elemenata cijene iz točke 12. Programa rada Dječjeg vrtića »Bambi« Vrbovsko (»Službene novine« broj 16/98) utvrđuje se ekonomska mjesečna cijena usluga Dječjeg vrtića u iznosu od 2.386,40 kuna.

Članak 10.

Pod prihodom članova kućanstva u smislu članka 6. ove Odluke smatraju se sva primanja koja ostvaruju članovi kućanstva sukladno propisima o porezu na dohodak, umanjena za iznos poreza i prireza.

Članak 11.

Roditelj-korisnik usluga koji ima prebivalište na području Grada Vrbovskog dužan je Dječjem vrtiću dostaviti dokaz o prihodu iz članka 10. ove Odluke.

Roditelj-korisnik usluga koji ne dostavi dokaz iz stavka 1. ovoga članka, plaća punu mjesečnu cijenu usluga Dječjeg vrtića utvrđenu člankom 6. stavkom 2. i 3. ove Odluke.

Članak 12.

Mjesečno sudjelovanje roditelja-korisnika usluga s prebivalištem na području Grada Vrbovskog u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića, utvrđeno u smislu članka 6. ove Odluke, sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj /04) smanjuje se:

1. za 100% iznosa pune cijene:

- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića koji ispunjava socijalni uvjet ili uvjet prihoda,

- roditelju-korisniku usluga Dječjeg vrtića za djecu s poteškoćama u razvoju,

- za dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata (sve skupine oštećenja organizma sukladno Zakonu,

- za dijete nezaposlenog razvojačenog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koji ostvaruje novčanu naknadu zbog nezaposlenosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,

- roditelju-korisniku usluga za treće i svako sljedeće dijete istih roditelja čijih su već dvoje djece istovremeno u vrtiću,

2. za 50% iznosa pune cijene:

- za drugo dijete istih roditelja čije je već jedno dijete u vrtiću.

3. za 25% iznosa po danu:

- za liječničkom potvrdom opravdano odsustvo djeteta,

- za unaprijed najavljen izostanak djeteta od najmanje 15 dana u kontinuitetu.

Smanjenje mjesečne cijene usluga Dječjeg vrtića u smislu stavka 1. ovoga članka primjenjuje se i za roditelja- korisnika usluga iz članka 6. stavka 4. ove Odluke.

Članak 13.

O pravima na olakšice iz članka 12. ove Odluke povodom zahtjeva roditelja-korisnika usluga odlučuje ravnatelj Dječjeg vrtića na temelju predočenih dokaza i službenih evidencija vrtića.

Kod utvrđivanja prava na olakšice na pitanja koja nisu riješena ovom Odlukom shodno se primjenjuju odredbe Odluke o socijalnoj skrbi.

Članak 14.

Korisnici prava na olakšice dužni su u roku od osam dana prijaviti ravnatelju Dječjeg vrtića svaku promjenu koja utječe na ostvarivanje prava na olakšicu.

U cilju praćenja ispunjavanja uvjeta na ostvarivanje prava na olakšicu, korisnici prava na olakšice dužni su ravnatelju Dječjeg vrtića svakih šest mjeseci dostavljati sve potrebne dokumente o ispunjavanju ovom Odlukom propisanih uvjeta.

IV. NAPLATA USLUGE

Članak 15.

Roditelj-korisnik usluga plaća cijenu usluga Dječjeg vrtića na žiroračun Dječjeg vrtića.

Članak 16.

Dječji vrtić obračunava sudjelovanje roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju mjesečnih očevidnika o prisustvu djece u Dječjem vrtiću.

Na temelju obračuna iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić dostavlja račun svakom roditelju-korisniku usluga najkasnije do 10. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Roditelj-korisnik usluga Dječjeg vrtića dužan je platiti sudjelovanje u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića na temelju računa iz stavka 1. ovoga članka najkasnije u roku od osam dana od primitka računa.

Članak 17.

Prilikom upisa djeteta u Dječji vrtić, roditelj je dužan uplatiti Dječjem vrtiću beskamatni predujam u visini iznosa sudjelovanja roditelja-korisnika usluga Dječjeg vrtića u punoj mjesečnoj cijeni usluge.

Uplaćeni predujam iz stavka 1. ovoga članka obračunava se zadnjim obračunom sudjelovanja roditelja-korisnika usluga u punoj mjesečnoj cijeni usluga Dječjeg vrtića prilikom ispisa djeteta iz Dječjeg vrtića.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom početka primjene ove Odluke prestaje vrijediti Odluka o participaciji korisnika usluga u troškovima dječjeg vrtića (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/04).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. studenoga 2007. godine.

Klasa: 601-02/07-01-3

Ur. broj: 2193-01-01/07-2

Vrbovsko, 2. listopada 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr