SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD BAKAR
30

24.

Na temelju članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/ 04), članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ broj 54/06 i 10/07) i Izvješća o stanju u prostoru Grada Bakra, Gradsko vijeće Grada Bakra, na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine, donijelo je

PROGRAM MJERA
za unaprjeđenje stanja u prostoru
za četverogodišnje razdoblje

Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru Grada Bakra (u daljnjem tekstu: Program mjera) sadrži:

1. CILJEVI IZRADE PROGRAMA MJERA

2. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I DRUGIH DOKUMENATA

3. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

4. DRUGE MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA I DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

5. FINANCIRANJE OSTVARENJA PROGRAMA

6. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA MJERA

7. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

8. OBJAVA

1.0. CILJEVI IZRADE PROGRAMA MJERA

Program mjera treba osigurati preduvjete za kvalitetno i stručno planiranje prostora, otkup zemljišta, izgradnju komunalne infrastrukture i pripremu zemljišta za izgradnju građevina prema potrebama korisnika prostora, s osnovnim ciljem podizanja ukupne kvalitete života stanovništva na području Grada Bakra u smislu kvalitetnijeg stanovanja, rada, odmora i rekreacije u zdravom okolišu.

Program mjera određuje izradu novih, odnosno izmjenu i dopunu postojećih dokumenata prostornog uređenja, potrebu pribavljanja podataka i stručnih podloga za njihovu izradu, te druge mjere od značaja za izradu i donošenje tih dokumenata.

Programom mjera utvrđuje se potreba uređenja zemljišta, razina uređenja zemljišta, izvori za financiranje njegovog uređenja, te rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za planiranu namjenu.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje i dr.), te izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, objekata za opskrbu električnom energijom, zdravstvenih objekata, odgojnih i obrazovnih objekata i drugih infrastrukturnih objekata.

2.0. IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I DRUGIH DOKUMENATA

Na osnovi Izvješća o stanju u prostoru na području Grada Bakra, nakon provedene analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom, na zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, te ocjene drugih elemenata od važnosti za prostor, u narednom četverogodišnjem razdoblju pristupiti će se izradi slijedećih dokumenata prostornog uređenja:

2.1. DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

PROSTORNI PLANOVI

(1) Prostorni plan uređenja grada Bakra

Prostorni plan uređenja Grada Bakra (»Službene novine« PGŽ br. 21/03, 41/06)

Predviđa se izrada Drugih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Bakra kojom će se, temeljem analize i uočenih problema u primjeni Plana, izvršiti usaglašavanje s prostornim planom šireg područja, zakonima i propisima i razvojnim programima koje utvrdi Gradsko vijeće Grada Bakra.

Do sada registrirani razlozi za izradu 2. izmjene i dopune PPU Grada Bakra:

(1) planiranje izrade UPU građevinskih područja naselja Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica i Hreljin,

(2) detaljna analiza i korekcija građevinskih područja koja bi rezultirala usklađenjem sa stanjem na terenu, a krajnji cilj je omogućavanje realizacije Plana i njegovih postavki. Cilj analize je djelomično povećavanje građevinskih područja, te usklađenje s Odredbama za provođenje i stanjem na terenu.

 (3) analiza prikupljenih zahtjeva i primjedbi (81 primjedba) pojedinih korisnika prostora, koje se odnose na konkretne zahvate u prostoru koje trenutno nije moguće realizirati zbog odredbi i smjernica Plana,

(4) preispitati opravdanost planiranja, te ukinuti, odnosno prenamijeniti slijedeća građevinska područja za izdvojenu namjenu;

- građevinskog područje za izdvojenu namjenu oznake K1 - poslovna zona Susanićevo (Kukuljanovo), gdje gospodarski subjekti već postoje (Drvo-trgovina Karlovac i dr.) ili postoji interes. Kako se planirana poslovne zona nalazi u neposrednoj blizini Industrijske zone Kukuljanovo R-29 i R-27 i stambenog dijela naselja Kukuljanovo, Vijeće Mjesnog odbora Kukuljanovo protivi se izgradnji još jedne poslovne zone. Planirane poslovne djelatnosti trebalo bi ograničiti samo na trgovinu i manje pogone obrtnika,

- građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake K3 - poslovna zona Učivac (kamenolom), te odrediti uvjete i smjernice za sanaciju prostora,

- građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake K5 - poslovna zona Montkemija, radi sanacije bespravnom gradnjom devastiranog obalnog pojasa,

- građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake K6 - zone brodogradilišta Punta Križa, obzirom na činjenicu da je obalni dio pomorskog dobra na neobjašnjiv način postao privatno vlasništvo.

- građevinskog područja za izdvojenu namjenu oznake K9 - poslovna zona Lonja (Hreljin), odnosno ispitati mogućnosti za njezinu prenamjenu.

(5) kompletna analiza Odredbi za provođenje Plana s namjerom rješavanja nedoumica u provedbi, usklađenja sa Zakonom i usklađenja s grafičkim i tekstualnim dijelom.

URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA (UPU)

Građevinska područja naselja

(1) UPU 1 naselja Bakar oznake NA11-2, s površinama izvan naselja za izdvojene namjene

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za građevinsko područje naselja Bakar oznake NA-11-2, površine približno 31,77 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje stambenih i drugih građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

Planom treba detaljno obraditi:

- luku nautičkog turizma-marina Bakar kapaciteta maksimalno 300 vezova,

- lučicu za domicilno stanovništvo,

- razgradnju podvodnog tunela,

- lukobran (fiksni i pontonski),

- gradsko kupalište,

- groblje s prilaznim putem,

- komunalna infrastruktura za neizgrađena građevinska područja,

- pitanje doma kulture u Bakru (rušenje ili rekonstrukcija),

- uređenje javnih površina i urbane opreme u skladu s zaštićenom urbanom cjelinom.

(2) UPU 2 naselja oznake NA61-3 - Praputnjak

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za građevinsko područje naselja Praputnjak oznake NA61-3, površine približno 26,0 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje stambenih i drugih građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

Nakon donošenja 2. izmjene i dopune PPU Grada Bakra izradit će se sljedeći urbanistički planovi uređenja;

(3) UPU 2a naselja oznake NA2 - Kukuljanovo

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za građevinsko područje naselja Kukuljanovo oznake NA-2, površine 46,64 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje stambenih i drugih građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

(4) UPU 2b naselja oznake NA31-3 - Škrljevo

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za građevinsko područje naselja Škrljevo oznake NA31-3, površine 63,50 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje stambenih i drugih građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

(5) UPU 2c naselja oznake NA-41-2, Krasica

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za građevinsko područje naselja Krasica oznake NA-41-2, površine približno 81,69 ha, u granicama određenih kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje stambenih i drugih građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

(6) UPU 2d naselja oznake NA-71-3, Hreljin

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za građevinsko područje naselja Hreljin oznake NA-71-3, površine približno 126,90 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje stambenih i drugih građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

Površine izvan naselja za izdvojene namjene

(7) UPU 3 zone poslovne namjene oznake I2 - (dio zone R-29 Kukuljanovo)

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito neizgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu

oznake I2, površine približno 98,0 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje poslovnih građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

(8) UPU 4 Rafinerije nafte na Urinju oznake L3 - prekrcajna luke naftnih derivata

Urbanistički plan uređenja za zonu Rafinerije nafte na Urinju na području Grada Bakra obuhvaća zonu prekrcajne luke naftnih derivata L3, površine približno 24,64 ha, a na području Općine Kostrena obuhvaća zonu proizvodne namjene I1.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje poslovnih građevina i drugih pratećih sadržaja, uvjete gradnje i uređenja prometnica i drugih infrastrukturnih i pratećih građevina, kao i uvjete uređenja površina i pripadajućeg obalnog pojasa, a u skladu s uvjetima i smjernicama određenim PPU-om Grada Bakra.

Zbog prostornog obuhvata koji prelazi granice Grada Bakra plan je potrebno izraditi kao jedinstven i cjelovit plan, a proceduru izrade i donošenja provesti zajedno s Općinom Kostrena.

(9) UPU 5 zone poslovne namjene oznake K8 - Lunga

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za neizgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K8, površine približno 7,32 ha, a u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete gradnje poslovnih građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

Topografski plan kao podloga za kartografske prikaze plana izrađen je u mjerilu 1:1000. Isto tako javno je ispitan interes zainteresiranih gospodarstvenika za gradnju u zoni poslovne namjene Lunga. Na poziv se javilo desetak zainteresiranih koji bi otvorili različite manje pogone za obavljanje uslužno-proizvodne djelatnosti.

(10) UPU 6 zone sportskog centra oznake R1- Vojskovo

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito neizgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake R1, površine približno 33,49 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

Na površini sportskog centra moguća je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta, sportskih dvorana i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), te smještaj rekreacijskih i pratećih uslužnih djelatnosti.

(11) UPU 7 zone luke oznake L1 - luka Podbok

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito izgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake L1 prema PPU Grada Bakra, površine približno 14,25 ha, a u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje građevina, prometnica i drugih infrastrukturnih i pratećih građevina, kao i uvjete uređenja površina i pripadajućeg obalnog pojasa, u skladu s uvjetima i smjernicama određenim PPU-om Grada Bakra.

(12) UPU 8 zone poslovne namjene oznake K4 - (plato bivše Koksare zapad)

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito izgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K4, površine približno 12,26 ha, a u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje, poslovnih građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, kao i uvjete uređenja površina i pripadajućeg obalnog pojasa, poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

(13) UPU 9 zone luke oznake L2 - luka Goranin (ex Koksara istok)

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito izgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake L2, površine približno 5,59 ha, a u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje građevina, prometnica i drugih infrastrukturnih i pratećih građevina, kao i uvjete uređenja površina i pripadajućeg obalnog pojasa, a u skladu s uvjetima i smjernicama određenim PPU-om Grada Bakra.

(14) UPU 10 vikend naselja oznake T7 - Zlobinska Draga

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito neizgrađeno građevinsko područje vikend naselja oznake T7, površine približno 14,78 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje građevina, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, u svemu poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

Osim građevina namijenjenih smještaju i prehrani, mogu se planirati i svi prateći sadržaji - sportski, rekreacijski, zabavni i uslužni sadržaji i građevine, te parkovne površine koje upotpunjuju i obogaćuju osnovne sadržaje.

(15) UPU 11 zone proizvodne namjene oznake I1 - (Radna zona - 27 Kukuljanovo)

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito neizgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake I1, površine približno 315,48 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Uređenje i korištenje površina određeni su Urbanističkim planom uređenja radne zone R-27 Kukuljanovo (»Službene novine« PGŽ br. 19/01 i 21/01), koji se i dalje može primjenjivati u svim dijelovima koji nisu u suprotnosti s PPU Grada Bakra, a po potrebi može se pristupiti i izradi izmjena i dopuna, odnosno novog urbanističkog plana uređenja.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje poslovnih građevina i pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

(16) UPU 12 zone proizvodne namjene oznake I2 - (bivša R-29 Kukuljanovo)

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito neizgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake I2, površine približno 178,54 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Uređenje i korištenje južnog dijela zone, površine cca 80,00 ha, definiran je Urbanističkim planom uređenja radne zone R-29/I Kukuljanovo (»Službene novine« PGŽ br. 05/01), koji se i dalje može primjenjivati u svim dijelovima koji nisu u suprotnosti s PPU Grada Bakra, a po potrebi može se pristupiti i izradi izmjena i dopuna, odnosno novog urbanističkog plana uređenja.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje poslovnih građevina i pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica, javnih površina i infrastrukturnih građevina, poštujući uvjete i smjernice određene PPU-om Grada Bakra.

(17) UPU 13 zone poslovne namjene oznake K7 - Glavičina

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito izgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K7, površine približno 3,07 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje poslovnih građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica i prometnih građevina, infrastrukturnih građevina i javnih površina uopće, u skladu s uvjetima i smjernicama određenim PPU-om Grada Bakra.

Poslovne djelatnosti obuhvaćaju proizvodne i skladišne komplekse (trgovinu, manje pogone - obrtništvo, skladištenje, servise, komunalne usluge i sl.).

Kao priprema za izradu plana izrađen je topografski plan kao podloga za kartografske prikaze u mjerilu 1:1000. Isto tako javno je ispitan je interes zainteresiranih gospodarstvenika za gradnju u zoni Glavičina. Na poziv se javilo osam zainteresiranih koji bi otvorili manje pogone za obavljanje uslužno-proizvodne djelatnosti).

(18) UPU 14 zone poslovne namjene oznake K9 - Lonja (Hreljin)

Ukoliko se 2. Izmjenom i dopunom PPU Grada Bakra utvrdi opravdanost planiranja ove zone potrebno je pristupiti izradi urbanističkog plana uređenja.

Urbanistički plan uređenja izrađuje se za pretežito neizgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K9, površine približno 1,93 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Urbanističkim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje poslovnih građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica i prometnih građevina, infrastrukturnih građevina i javnih površina uopće, u skladu s uvjetima i smjernicama određenim PPU-om Grada Bakra.

Poslovne djelatnosti obuhvaćaju proizvodne i skladišne komplekse (trgovinu, manje pogone - obrtništvo, skladištenje, servise, komunalne usluge i sl.).

DETALJNI PLAN UREĐENJA (DPU)

Zone poslovne namjene

(19) DPU 1 zone poslovne namjene oznake K1 - Susanićevo

Ukoliko se 2. Izmjenom i dopunom PPU Grada Bakra utvrdi opravdanost planiranja ove zone potrebno je pristupiti izradi Detaljnog plana uređenja

Detaljni plan uređenja izrađuje se za pretežito neizgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K1, površine približno 4,28 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje poslovnih građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica i prometnih građevina, infrastrukturnih građevina i javnih površina uopće, u skladu s uvjetima i smjernicama određenim PPU-om Grada Bakra.

Detaljnim planom uređenja poslovne djelatnosti treba ograničiti samo na trgovinu i manje obrtničke pogone.

(20) DPU 2 zone poslovne namjene oznake K2 - Moravac

Detaljni plan uređenja izrađuje se za pretežito izgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake K2, površine približno 1,3 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje poslovnih građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica i prometnih građevina, infrastrukturnih građevina i javnih površina uopće, u skladu s uvjetima i smjernicama određenim PPU-om Grada Bakra.

Poslovne djelatnosti obuhvaćaju proizvodne i skladišne komplekse (trgovinu, manje pogone - obrtništvo, skladištenje, servise, komunalne usluge i sl.). Na području zone Moravac planirana je izgradnja reciklažnog dvorišta.

Topografski plan kao podloga za kartografske prikaze plana izrađen je u mjerilu 1:1000.

Zone sportsko-rekreacijske namjene

(21) DPU 3 zone sportskog centra oznake R2 - Gaj

Detaljni plan uređenja izrađuje se za pretežito izgrađeno građevinsko područje za izdvojenu namjenu oznake R2, površine približno 1,24 ha, u granicama određenim kartografskim prikazom broj 4. PPU Grada Bakra.

Detaljnim planom uređenja potrebno je odrediti prostornu organizaciju područja, uvjete rekonstrukcije i gradnje građevina i drugih pratećih sadržaja, te uvjete gradnje i uređenja prometnica i prometnih građevina, infrastrukturnih građevina i javnih površina uopće, u skladu s uvjetima i smjernicama određenim PPU-om Grada Bakra.

Na površini sportskog centra moguća je izgradnja otvorenih i poluotvorenih igrališta, sportskih dvorana i ostalih pomoćnih građevina (svlačionice i sl.), te smještaj rekreacijskih i pratećih uslužnih djelatnosti.

2.2. DRUGI DOKUMENTI

Za izradu planova prostornog uređenja predviđenih ovim Programom mjera, izradit će se slijedeći dokumenti:

2.2.1. Geodetske podloge

Za izradu planova prostornog uređenja navedenih u ovom Programu mjera potrebno je pripremiti adekvatne geodetske podloge kroz kontinuirano ažuriranje postojećih i izradu novih geodetskih podloga.

Vrsta i mjerilo kartografskih prikaza dokumenata prostornog uređenja propisani su Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04 - ispravak i 163/04) i PPU-om Grada Bakra.

- Izmjena i dopuna PPU Grada Bakra; može se koristiti postojeća topografska karta u mjerilu 1:25000, a za građevinska područja katastarski plan u mjerilu 1 : 5000,

- UPU 1; treba ažurirati postojeći topografsko - katastarski plan u mjerilu 1:1000,

- UPU 2, UPU 2a - 2d; treba izraditi topografsko - katastarski plan ili katastarski plan 1:1000 ili 2000,

- UPU 3, eventualna Izmjena i dopuna UPU 11 i UPU 12; može se koristiti postojeći topografsko - katastarski plan ili katastarski plan 1:2000,

- UPU 4, UPU 7, UPU 8, UPU 9, UPU 14; treba izraditi topografsko - katastarski plan u mjerilu 1:1000 ili 2000,

- UPU 6, UPU 10, UPU 13; potrebno je izraditi topografsko - katastarski plan ili katastarski plan u mjerilu 1:1000 ili 2000,

- DPU 1 i DPU 3; potrebno je izraditi topografsko - katastarski plan ili katastarski plan u mjerilu 1:1000.

2.2.2. Stručne podloge

Procjene utjecaja na okoliš

Za sve zahvate u prostoru koji prema Pravilniku o procjeni utjecaja na okoliš (»Narodne novine« broj 59/00) podliježu obvezi izrade procjene utjecaja na okoliš, treba izraditi procjenu i postupati u skladu s njenim odredbama u svrhu očuvanja i unaprjeđenja stanja u prostoru.

Konzervatorske studije

Kao stručne podloge za izradu UPU za naselja, odnosno dijelove naselja, koja su registrirana kao povijesne graditeljske cjeline (I. stupanj zaštite), u narednom razdoblju potrebno je izraditi:

- konzervatorsku studiju dijela naselja Bakar oznake NA-11 - gradsko naselje

- konzervatorsku studiju za dio naselja Praputnjak oznake NA 61 - seosko naselje

Revizija rješenja o upisu u Registar kulturnih dobara

U narednom razdoblju treba pristupiti reviziji granica zaštite za etno zone Bakarski prezidi i Praputnjak.

Urbanističko-arhitektonski natječaji

Za uređenje javnih urbanih prostora provoditi postupke urbanističko-arhitektonskih natječaja radi sudjelovanja javnosti i dobivanja što kvalitetnijih rješenja:

- Bakar - kupalište

- Bakar - Jaz

- Bakar - urbana oprema

Informacijski sustav prostornog uređenja

Za potrebe trajnog praćenja stanja u prostoru u narednom razdoblju treba nastaviti s procesom uvođenja informacijskog sustava prostornog uređenja koji treba sadržavati registre podataka o prostoru i druge registre podataka i informacija u vezi s prostornim uređenjem određenim u skladu sa Zakonom.

Započeto snimanje s pripremom terena za avio snimanje, te određivanje orjentacijskih točaka za katastarsku općinu Bakar i dijelove katastarskih općina Kukuljanovo, Škrljevo, Krasica, Praputnjak, Hreljin, Ružić Selo i Zlobin uz stručni nadzor Državne geodetske uprave, treba nastaviti.

Odluku Gradskog vijeća Grada Bakra iz siječnja 2007. o pristupanju katastarskoj izmjeri u svrhu izrade katastra nekretnina treba operacionalizirati, zbog činjenice da se radi o složenom i dugotrajnom, te organizacijski i stručno vrlo složenom procesu.

3.0. PROGRAM UREĐENJA GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

Program pripreme građevinskog zemljišta

Otkup i zamjena neizgrađenog građevinskog i ostalog zemljišta će se i nadalje vršiti u svrhu učinkovitijeg uređenja čitavog prostora prema odrednicama PPU Grada Bakra, kao i planova nižeg reda.

Program uređenja građevinskog zemljišta

- Nastaviti s izgradnjom i uređenjem javnih površina, cesta, puteva, pločnika, trgova, javnih parkirališta i sl.,

- Nastaviti s dopunjavanjem i izgradnjom javne rasvjete na cijelom području Grada Bakra,

- Nastaviti izgradnju i rekonstrukcije postojeće, vodovodne mreže te javne rasvjete u svim naseljima,

- Nastaviti izgradnju i opremanje javnih zelenih površina, dječjih igrališta, plaža, prema mogućnostima i prioritetima,

- Nastaviti s uređenjem obale i izgradnjom plaže.

4.0. DRUGE MJERE ZA PROVOĐENJE POLITIKE UREĐENJA PROSTORA I DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Svi planovi prostornog uređenja izrađivat će se u skladu s postavkama planova višeg reda s aspekta zaštite okoliša, odnosno moraju se poštivati sve mjere zaštite voda, šuma, zraka i tla, planiranjem izgradnje građevina koje znatno ne utječu na okoliš (tzv. čiste djelatnosti koje nemaju negativne utjecaje okoliš).

Planovima prostornog uređenja potrebno je predvidjeti gradnju sustava odvodnje u skladu s projektom oborinske i fekalne odvodnje pojedinih naselja izrada kojeg je u tijeku te vodopravnim i sanitarnim uvjetima.

Planiranjem i gradnjom građevina mora se posebno posvetiti pažnja maksimalnom očuvanju postojećih prirodnih specifičnosti prostora, pridavanju važnosti ambijentalnoj arhitekturi i gradnji i sprječavanju sekundarnog negativnog utjecaja gradnje na prirodu i okoliš.

5.0. FINANCIRANJE PROGRAMA

Sredstva za realizaciju Programa osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa, prodaje građevinskog zemljišta, odnosno drugih stavki iz proračuna Grada Bakra.

Financijska sredstva potrebna za realizaciju Programa mjera, kao i način osiguranja sredstava definirati će se godišnjim Programima izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Raspodjela sredstava se tijekom vremena može prilagođavati prema kategorijama (za otkup zemljišta, izradu planova prostornog uređenja, opremanje zemljišta komunalnom infrastrukturom i sl.) i prioritetima, budući da se radi o procesima i pojavama u prostoru koji se često istovremeno odvijaju i međusobno preklapaju.

Financiranje pojedinih kategorija moguće je i iz drugih izvora; kandidiranjem za županijske, državne, međunarodne i druge programe, a moguće je i financiranje od strane pojedinih zainteresiranih investitora.

6.0. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA MJERA

Ukoliko tijekom četverogodišnjeg razdoblja Gradsko poglavarstvo ocijeni potrebnim pristupiti izradi prostorne dokumentacije koja nije obuhvaćena ovim Programom mjera, odnosno prihvati inicijativu pojedinačnih podnositelja za izradu dokumenata prostornog uređenja na vlastitom zemljištu, može predložiti Gradskom vijeću izmjenu i dopunu ovog Programa mjera, uz uvjet osiguranja sredstava potrebnih za njihovu izradu.

Izmjena i/ili dopuna programa mjera može se donijeti samo za dvogodišnje razdoblje temeljem analize odgovarajućeg dijela Izvješća, a samo iznimno od toga uz suglasnost Ministarstva.

Izmjena i/ili dopuna Programa mjera donosi se po istom postupku po kojem se Program i donosi.

7.0. MJERE ZA OSTVARENJE PROGRAMA

Za provođenje politike uređenja prostora i ostvarenje ovog Programa mjera potrebno je primijeniti i provoditi sve propisane mjere iz PP Primorsko-goranske županije i PPU Grada Bakra.

Nakon usvajanja i objave Programa mjera daljnje operativne mjere za ostvarenje Programa utvrdit će Gradsko vijeće Grada Bakra u skladu s mogućnostima proračuna za svaku godinu.

8.0. OBJAVA PROGRAMA MJERA

Program mjera za unaprjeđenje stanja u prostoru za četverogodišnje razdoblje objavit će se u »Službenim novinama« PGŽ i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Klasa: 021-05/07-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-07-12

Bakar, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr