SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 37. Petak, 5. listopada 2007.
GRAD BAKAR
30

22.

Na temelju članka 3., 4., 10. i 13a. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/9., 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/ 04, 110/04 i 178/04) i članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 10/07) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 18. sjednici održanoj 27. rujna 2007. donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim
djelatnostima u Gradu Bakru

Članak 1.

U Odluci o komunalnim djelatnostima u Gradu Bakru (»Službene novine« PGŽ broj 33/04) u članku 3., točka 1. iza riječi »suvlasništvu« dodaju se riječi »i vlasništvu«.

Članak 2.

U članku 4., stavak 1. iza riječi »u suvlasništvu« dodaje se »odnosno vlasništvu«. Iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»Gradsko komunalno društvo »Dobra« d.o.o. Bakar

- održavanje groblja i krematorija,

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje javnih površina,

- pružanje usluga prijevoza putnika u javnom prometu na području grada Bakra, koje zbog specifičnosti lokalnih potreba nisu u potpunosti pokrivene uslugama društva iz točke 3.

U stavku 2. riječi »točke 1., 2. i 3.« mijenja se u »točke 1., 2., 3. i 4.«

Članak 3.

U članku 9. točke 1., 2. i 4. brišu se. Dosadašnje točke 3. i 5. postaju točke 1. i 2.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/08

Ur. broj: 2170-02-01-07-13

Bakar, 27. rujna 2007.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr