SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 34. Utorak, 18. rujna 2007.
OPĆINA LOPAR
30

13.

Na temelju članka 18. Privremenog Statuta Općine Lopar (»Službene novine« PGŽ broj 53/06), i 58. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 138/ 06), Općinsko vijeće Općine Lopar, na svojoj 7. sjednici održanoj 14. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ugostiteljskoj djelatnosti

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom se na području Općine Lopar uređuje:

1. Radno vrijeme ugostiteljskih objekata iz skupine »Restorani«, skupine »Barovi« i skupine »Objekti jednostavnih usluga«;

2. Lokacije izvan naseljenih područja naselja na kojima mogu poslovati ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i skupine »Barovi«;

3. Pružanje ugostiteljskih usluga ugostitelja izvan ugostiteljskog objekta;

4. Pružanje ugostiteljskih usluga učesnika proslava i manifestacija;

5. Prostori na kojima mogu biti ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, montažnom objektu, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama i njihov vanjski izgled;

6. Prostori, uvjeti i vrijeme trajanja kampiranja izvan kampova za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno-umjetničkih i sličnih manifestacija.

II. RADNO VRIJEME UGOSTITELJSKIH OBJEKATA IZ SKUPINE »RESTORANI«, SKUPINE »BAROVI« I SKUPINE »OBJEKTI JEDNOSTAVNIH USLUGA«

Članak 2.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi«, mogu raditi svakodnevno od 06,00 do 24,00 sata.

Ugostiteljski objekti iz st. 1. ovog članka mogu raditi svakodnevno od 06,00 do 01,00 sat ukoliko vlasnik objekta pribavi pisanu suglasnost susjeda u krugu od 50m zračne udaljenosti, te uz odobrenje Jedinstvenog upravnog odjela.

Radno vrijeme iz stavka 2. ovog članka ne odnosi se na ugostiteljske objekte u kiosku, kontejneru, nepokretnom i priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima ili u drugom sličnom montažnom ili mobilnom objektu, tako da isti mogu raditi svakodnevno najduže od 06,00 do 23,00 sata.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Objekti jednostavnih usluga« mogu raditi svakodnevno od 06,00 do 23,00 sat.

Ugostiteljski objekti iz skupine »Restorani« i »Barovi«, mogu raditi četvrtkom od 06,00 do 01,00 sati.

Na zahtjev ugostitelja, radi organiziranja prigodnih proslava (dočeka Nove godine, svadbi, maturalnih zabava i sličnih događanja) Općinsko poglavarstvo može rješenjem za pojedine objekte iz st. 1. ovog članka odrediti drukčije radno vrijeme od radnog vremena iz st. 1. ,2. i 3. ovog članka.

Članak 3.

Odredbe članka 2. ove Odluke ne odnose se na ugostiteljske objekte iz skupine »Barovi« koji ispunjavaju uvjete za rad noću sukladno posebnim propisima i koji sukladno

Zakonu mogu raditi samo u zatvorenim prostorima od 21,00 do 06,00 sati.

Članak 4.

Za pojedine ugostiteljske objekte iz članka 1. 2. i 3. ove Odluke, Općinsko poglavarstvo može po službenoj dužnosti rješenjem najduže za 2 sata odrediti raniji završetak radnog vremena od propisanog radnog vremena, prema jednom od sljedećih mjerila:

- zbog kršenja javnog reda i mira, što je utvrđeno po nadležnom tijelu državne uprave,

- zbog kršenja propisa o buci, što je utvrđeno po nadležnom tijelu državne uprave,

- zbog kršenja propisanog radnog vremena, što je utvrđeno po nadležnom tijelu državne uprave,

- i zapisniku komunalnog redara

III. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA UGOSTITELJA IZVAN UGOSTITELJSKOG OBJEKTA

Članak 5.

Ugostitelj može povremeno, za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično, obavljati ugostiteljsku djelatnost izvan svog ugostiteljskog objekta, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta.

Prostore na kojima se mogu održavati manifestacije, sajmovi, prigodne priredbe i slično iz stavka 1. ovog članka, utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

IV. PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA UČESNIKA PROSLAVA I MANIFESTACIJA

Članak 6.

Učesnici proslava i manifestacija koje u promidžbeno- turističku svrhu organiziraju Turistička zajednica općine Lopar ili Općina Lopar, mogu na tim događanjima pružati ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića, napitaka i slastica, uz prethodnu suglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta.

Prostore na kojima se mogu održavati proslava i manifestacije iz st. 1. ovog članka, utvrđuje Općinsko poglavarstvo.

V. PROSTORI NA KOJIMA MOGU BITI UGOSTITELJSKI OBJEKTI U KIOSKU, KONTEJNERU, MONTAŽNOM OBJEKTU, NEPOKRETNOM I PRIKLJUČNOM VOZILU, ŠATORU, NA KLUPI, KOLICIMA I SLIČNIM NAPRAVAMA I NJIHOV VANJSKI IZGLED

Članak 8.

Na području naselja Lopar, ugostiteljski objekti mogu biti u kiosku, ali: ne mogu biti na udaljenosti manjoj od 100 m od postojećeg ugostiteljskog objekta u građevini, zasebnom dijelu građevine, ili poslovnom prostoru u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost, osim ako se ne radi o održavanju manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i slično.

Članak 9.

Ugostiteljski objekti u kiosku, kontejneru, montažnom objektu, nepokretnom vozilu, priključnom vozilu, šatoru, na klupi, kolicima i sličnim napravama, mogu biti na prostoru kojeg je za potrebe manifestacija, sajmova, priredbi i sl. utvrdilo Općinsko poglavarstvo u smislu članka 5. st. 2. i članka 6. st. 2. ove Odluke, i to samo za vrijeme trajanja manifestacije.

Članak 10.

Ugostiteljski objekti u kiosku, koji se postavljaju na prostorima iz članka 8. ove Odluke, moraju biti oblikovani na način kojim se ističu lokalna ambijentalna obilježja, a precizirani Odlukom o komunalnom redu te obvezno moraju imati slijedeće elemente:

- svijetlu boju pročelja,

- pročelje ili dio pročelja u kombinaciji žbuke i kamena,

- pokrov s crijepom »mediteran« crvene boje.

VI. PROSTORI, UVJETI I VRIJEME TRAJANJA KAMPIRANJA IZVAN KAMPOVA

Članak 11.

Za vrijeme održavanja sportskih, skautskih, kulturno- umjetničkih i sličnih manifestacija, dozvoljeno je organizirano kampiranje izvan kampova, na za to određenim prostorima.

Ovisno o potrebi kampiranja iz st. 1. ovog članka, Općinsko poglavarstvo utvrđuje prostore za kampiranje izvan kampova, uvjete koje taj prostor mora ispunjavati te vrijeme trajanja takvog kampiranja.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje vrijediti Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 12/96, 12/97 i 6/07, a preuzeta temeljem Odluke o utvrđivanju općih akata koji su preuzeti od Grada Raba i koji se privremeno primjenjuju na području Općine Lopar kao opći akti Općine Lopar (»Službene novine« broj 16/07).

Klasa: 023-05/07-01/05

Ur. broj: 2169/02-01/07-02

Lopar, 14. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik
Općinskog vijeća
Damir Paparić, prof.,v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr